Actuele Gebedspunten

Printervriendelijke versieSend by email
 

Wereldwijd heeft de ICEJ een gebedscampagne genaamd "Jesaja 62", op de eerste woensdag van elke maand om te bidden en te vasten voor Israël, het Midden-Oosten en de Christelijke Ambassade.

Gebedspunten augustus 2019

Door de geschiedenis heen worden de drie weken tussen de 17e van Tammoez en de 9e van Av in de Hebreeuwse kalender (20 juli tot 10 augustus dit jaar) gekenmerkt door rampspoed voor het Joodse volk. Het was op de 17e van Tammoez dat Mozes terugkeerde van de berg Sinaï om de kinderen van Israël een gouden kalf te zien aanbidden. De mensen beweerden zelfs dat het idool hen had uitgeleid uit Egypte. Woedend gooide Mozes de stenen tafelen neer waarop God de tien geboden met zijn eigen hand had geschreven. Ook kwamen tijdens deze data de twaalf spionnen terug om het beloofde land te inspecteren, met op twee na een slecht rapport. Als gevolg hiervan uitten de kinderen van Israël twijfel en ongeloof en liet de Heer hen de daarop volgende veertig jaar door de wildernis zwerven.

Andere tragedies troffen het volk van Israël op hetzelfde moment later in hun geschiedenis. Op de negende van Av werd de eerste tempel verwoest door de Babyloniërs. Kort na de dood van Jezus werd de tweede tempel verwoest door de Romeinen op dezelfde negende van Av. Twee generaties later kwamen de Joden opnieuw in opstand tegen het Romeinse bewind onder leiding van Simon Bar Kokhba, maar de opstand werd verpletterd en de Romeinen ploegden de overblijfselen van de tempel om op de negende van Av.

In de meer recente geschiedenis werden deze drie weken gekenmerkt door de verdrijving van het Joodse volk uit Engeland in 1290; de verdrijving van het Joodse volk uit Spanje in 1492; en ook op deze datum begonnen beide wereldoorlogen. Dus het Joodse volk zette de 17e van Tammuz en de 9e van Av apart om zichzelf te vernederen en te bidden dat de Heer God hen genadig zou zijn. Laten we ook gedurende deze periode, van 20 juli tot 10 augustus, in gebed naast het volk Israël staan en onze gebeden intensiveren met en namens hen.

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

1.    Gebed voor Israël

De tweede verkiezingsronde 

We willen de komende weken onze gebedsfocus op de komende Israëlische verkiezingen voortzetten. Terwijl de tweede verkiezingsronde van 2019 op 17 september nadert, vertonen de peilingen weinig echte verschuivingen sinds de eerste stemming afgelopen voorjaar. De top twee rivalen blijven zittend premier Benjamin Netanyahu van Likud en Benny Gantz van Blue & White, met in de peilingen ongeveer 28-30 Knesset-zetels, iets lager dan hun 35-35 gelijkspel in april. Ondertussen is de kloof tussen links en rechts iets kleiner geworden, maar Avigdor Lieberman van Yisrael Beiteinu lijkt nog steeds de ‘gangmaker’ in deze race te zijn, met de hefboom om te beslissen of Netanyahu of Gantz de volgende leider van Israël wordt.

Premier Netanyahu is nu tien jaar aan de macht dankzij de solide steun van zijn 'natuurlijke partners' aan de rechterkant. Maar om deze coalitie te handhaven, heeft hij de ultraorthodoxe partijen Shas en UTJ altijd toegestaan ​​om controle te houden over kwesties als bekering, huwelijk, immigratie, militaire vrijstellingen voor yeshiva-studenten en gescheiden gebeden aan de Westelijke Muur. Dit heeft geleid tot wijdverbreide wrok in Israël en tot verstoring van de relaties met veel diaspora-joden, evenals tot problemen voor Christenen en Messiaanse joden in het land. Nu dwingt Lieberman Netanyahu om de ultraorthodoxe monopolie te beëindigen of een bredere, meer centristische regering te vormen met partijen aan zijn linkerzijde. Gantz en andere potentiële partners staan ​​er echter op dat ze nooit zullen toetreden tot een regering onder leiding van een premier die in staat van beschuldiging staat. Dit is het dilemma waarmee Netanyahu nu wordt geconfronteerd.

Netanyahu heeft een grote competentie getoond als de leider van Israël, vooral op het gebied van veiligheid, diplomatieke en economische zaken. Hij heeft een wereldwijde reputatie als verdediger van westerse democratische vrijheden en heeft zelfs een aantal belangrijke Arabische staten dichter bij Israël gebracht. Zoveel gelovigen in Israël vinden dat de natie hem nog steeds nodig heeft als zijn leider. Maar we voelen ook dat Netanyahu in dit alles wordt gewogen; dat, hoewel de corruptiezaken tegen hem een ​​beetje oneerlijk zijn, hij te zeer verplicht is tot de ultraorthodoxe partijen en een keuze moet maken om aan de macht te blijven. Om coalitiepartners aan de linkerkant te vinden, moet hij echter een besluit nemen of een gebaar maken dat echte nederigheid toont en hen in staat stelt zich aan te sluiten bij zijn regering.

·       Bid dat de Heer zich soeverein door deze verkiezingsronde zal bewegen om Israël in de goede richting te sturen.

·       Bid dat meer aan het licht zal komen met betrekking tot alle hoofdkandidaten in deze verkiezingen, inclusief of de beschuldigingen van corruptie tegen Netanyahu rechtvaardig en eerlijk zijn, of dat ze gekunsteld en politiek gemotiveerd zijn.

·       Bid dat dit alles ruim voor de dag van de verkiezing duidelijk zal worden gemaakt, zodat het Israëlische volk een weloverwogen beslissing kan nemen en de winnaar een duidelijk mandaat kan geven om te regeren.

·       Bid dat als Netanyahu nog steeds de juiste leider voor Israël is, dat hij de bescheiden gebaren zal maken die nodig zijn om zijn regering uit te breiden en niet al te sterk op ultraorthodoxe steun zal vertrouwen.

·       Bid ook dat de ultraorthodoxen niet langer de macht hebben over gebieden als bekering, huwelijk, immigratie en militaire vrijstellingen voor hun gemeenschap. 

‘Och, o herder van Israël, gij die Jozef leidt als een kudde; Gij die tussen de cherubijnen woont, schijn vooruit! Voor Efraïm, Benjamin en Manasse,
wek uw kracht op en kom en red ons! Herstel ons, o God; Veroorzaak Uw gezicht om te schijnen en wij zullen gered worden!’ (Psalm 80:2-4).

Ethiopische protesten gaan door 

Een Ethiopische joodse jongen (Salomon Tekah) is door een politieagent (op dat moment niet in dienst) doodgeschoten; grote demonstraties en ernstige rellen door Ethiopische joden waren het gevolg; veel schade, 111 gewonden en vele arrestaties.

Leden van de Ethiopische Joodse gemeenschap hebben de afgelopen weken hun publieke protesten voortgezet en er is geen indicatie wanneer ze zullen stoppen. De protesten hebben de regering en de politie er echter van overtuigd om snel een speciale task force in te zetten om discriminatie van de Ethiopische gemeenschap te onderzoeken. De waarheid is dat de Ethiopische joden altijd grote culturele en educatieve hiaten in Israël hebben gehad, grotendeels omdat ze zijn overgestapt van een landelijke, patriarchale samenleving naar een stedelijke, egalitaire samenleving. Er zijn veel inspanningen gedaan om deze lacunes te overbruggen, maar er zijn nog veel uitdagingen. Hoewel veel Israëliërs er trots op zijn één van de weinige landen in de geschiedenis te zijn die Afrikanen uit hun eigen continent hebben opgenomen om ze niet in slavernij te verkopen, maar eerder om ze in vrijheid te brengen. De overgang is niet gemakkelijk geweest en veel Ethiopische Israëli's worstelen met leven onder de armoedegrens.

·       Laten we allereerst bidden dat de Heer alle joden die in Israël wonen een diepere liefde en respect voor elkaar zal geven.

·       Bid dat de Ethiopische joden hier gemakkelijker worden geaccepteerd en dat ze zich aanpassen aan de Israëlische samenleving zonder de meer positieve aspecten van hun traditionele cultuur te verliezen.

·       Bid dat de Ethiopische gemeenschap betere onderwijsontwikkelingen en betere kansen op werk krijgen.

·       En bid dat de resterende 7.000 Joden die nog in Ethiopië zijn, snel naar Israël zullen worden overgebracht.

·       Bid dat Ethiopische joden zich thuis zullen voelen in Israël en dat de regering oplossingen vindt voor hun problemen; hen recht zal doen en durft op te treden tegen discriminatie van Ethiopische joden.

·       Bid dat Israël niet nog meer intern verdeeld wordt.

·       Bid voor een positieve invloed van de Messiaanse joden binnen de Ethiopische gemeenschap. Ez. 37:21,22

‘Zie, hoe goed en hoe aangenaam is het voor broeders om in eenheid samen te wonen! want daar beval de Heer de zegen, zelfs het leven voor altijd’ (Psalmen 133: 1,3).

Jong volwassenen in Israël 

Afgelopen weekend reageerden jong volwassenen uit heel Israël op een oproep om het comfort van de moderne wereld achter zich te laten voor een retraite in de Negev-woestijn met als doel, om God persoonlijk te ontmoeten. Het was anders dan elke andere bijeenkomst, omdat er geen bekende sprekers waren die de bijeenkomst leidden of een gevestigde organisatie die het evenement organiseerde. In plaats daarvan hield een jonge tweeëntwintigjarige dame, geboren en getogen in Beer Sheba, toezicht op de hele conferentie. Haar inspiratie kwam uitsluitend van de Heer. Hij bewoog haar hart om terug te keren naar de oude manieren waarop Abraham, Mozes, Jozua en zelfs Jezus in de Bijbel een voorbeeld gaven, om weg te komen van al het andere, de wildernis in te gaan en de Heer met  heel  hun hart te zoeken. Terwijl ze het visioen deelde, werden veel harten aangeraakt en uiteindelijk meldden zich meer dan honderd jong volwassenen aan. De impact van dit weekend in de harten van deze jonge mensen was groot. Een jonge man zei: 'Deze keer alleen met God heeft de passie en liefde voor God in zijn hart opnieuw doen ontvlammen’.

 • Bid voor de jong volwassenen  in Israël. Laten we de Heer vragen om door te gaan met het voeden van de passie die Hij in de harten van de jeugd aansteekt.
 • Bid dat deze gebeurtenis zich door de hele natie zal verspreiden en dat jongeren uit de hele natie zich zullen verbinden en dat er een grote beweging van God zal plaatsvinden onder de jongeren in Israël.

‘Laat niemand uw jeugd verachten, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in gedrag, in liefde, in geest, in geloof, in reinheid’ (1 Timotheüs 4:12).

Aliyah

Veel Joodse families die nog in de voormalige Sovjetrepublieken wonen, zijn geïnteresseerd in het maken van Aaliyah naar Israël, maar hebben hulp nodig bij het achterhalen van hoe het proces werkt. Lang voordat een Joodse persoon ooit aan boord van een vliegtuig op weg naar Tel Aviv gaat, moet een lange lijst met papieren worden ingediend om te voldoen aan de eisen van zowel hun thuisland als Israël. Dit kost tijd! Bovendien moeten de meeste potentiële immigranten Hebreeuwse taallessen en beroepstrainingen volgen om beter voorbereid te zijn op wonen en werken in Israël.
De ICEJ helpt hieraan tegemoet te komen door Aaliyah Seminars te sponsoren in een aantal Oost-Europese en Centraal-Aziatische landen, waaronder Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische staten. Dit zijn gebieden waar recente geopolitieke gebeurtenissen en economische factoren hebben geleid tot een grote stijging in Aaliyah. Vorig jaar vertegenwoordigden Russisch sprekende immigranten 64% van de wereldwijde Aaliyah naar Israël. 41% van jonge joden in Europa (16-34 jaar) willen emigreren omdat ze zich niet langer veilig voelen; 45% van hen let erop dat ze niet openlijk als jood herkenbaar zijn; 44% heeft te maken met antisemitische intimidatie; 80% meldt dit niet. 62% voelt een sterke band met Israël. Immigratie van joden uit Frankrijk is iets afgenomen, maar men verwacht door het opkomend antisemitisme straks een grote groei in Aliyah vanuit Frankrijk, zie de mail met het artikel over Aliyah.

·       Bid dat deze sponsoractie ertoe zal bijdragen dat het Aaliyah-proces soepeler gaat verlopen voor deze Joodse families in voormalige Sovjetrepublieken.

·       Bid dat God zijn plan volvoert zoals voorzegt in zijn woord, en dat nieuwe immigranten zich thuis zullen voelen in Israël.

‘En zij zullen weten, dat Ik de Here hun God ben, zowel wanneer Ik hen in ballingschap wegvoer onder de volken, als wanneer Ik hen weer in hun eigen land verzamel, zonder dat Ik iemand van hen daarginds achterlaat. En Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik mijn Geest over het huis Israëls heb uitgestort, luidt het woord van de Here Here’ (Ezechiël 39:28-29).

2.    Gebed voor de Volken

Spanningen met Iran 

De spanningen blijven hoog in het Midden-Oosten terwijl Iran de regionale en internationale machten arrogant beschimpt door schepen te bedreigen die olie vervoeren door de nauwe zeestraten aan de monding van de Perzische Golf. Het gebied levert ongeveer 25% van de olie in de wereld, bezit bijna twee derde van de reserves aan ruwe olie in de wereld en ongeveer 35% van de aardgasreserves ter wereld. Iran heeft in de afgelopen weken zelfs twee Britse olietankers in beslag genomen, wat tot bezorgdheid leidde dat de wereldwijde olieprijzen zouden kunnen stijgen.

De VS bouwt ondertussen aan een coalitie van landen om een einde te maken aan de Iraanse agressie tegen de commerciële scheepvaart in de Perzische Golf. In Israël reden om meerdere malen het veiligheidskabinet bijeen te roepen.

Iran heeft gedreigd Israël te vernietigen als Amerika Iran aanvalt.

·       Bid dat God als Bewaarder van Israël ingrijpt op het moment dat het nodig is (Ps. 121:4).

·       Bid dat de Iraanse kerk groeit in aantal en volwassenheid.

·       Laten we bidden dat de vrede zal zegevieren in de Perzische Golfregio, en dat de door de VS geleide sancties tegen Iran het regime in Teheran zal overhalen zijn streven naar kernwapens en zijn agressieve acties in het Midden-Oosten te beëindigen.

·       Bid tegen alle Iraanse pogingen om zich op Israël te richten en de hele regio in een oorlog te slepen.

·       Laten we ook bidden dat er in Iran een nieuwe regering zal opstaan ​​die zich meer bezig zal houden met het welzijn van het Iraanse volk dan met hun obsessieve haat tegen Israël.

'De Heere zal ook brullen van Sion en Zijn stem uit Jeruzalem uiten; De hemel en de aarde zullen beven; Maar de Heer zal een schuilplaats zijn voor Zijn volk en de kracht van de kinderen van Israël’ (Joël 3:16).

Arabische wereld

Ooit woonden er 80.000 Joden in Caïro. Nu nog slechts 5.

·       Bid voor de betrekkingen tussen Israël en Egypte.

De vrouw van de heersende sjeik van Dubai is met haar kinderen naar Engeland gevlucht; zij is de zus van koning Abdullah van Jordanië.

·       Bid dat dit niet bijdraagt aan verdere onrust in MO.

De Jordaanse regering heeft m.b.v. bemiddeling door de VS een overeenkomst met Israël gesloten om een gasleiding vanuit Israël naar Jordanië te bouwen. Veel Jordaniërs, ook parlementsleden, zijn hier woedend over. Zij zien Israël nog steeds als grote vijand.

·       Bid dat de overeenkomst niet verbroken wordt; en dat het niet zal leiden tot een conflict. In Jordanië is grote behoefte aan energie.

 

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

Loofhuttenfeest 2019 

Als we deze weken blijven bidden voor het Loofhuttenfeest, laten we dan ook bidden dat meer mensen zich als vrijwilligers voor het feest zullen aanmelden. Er zijn nog veel openstaande vacatures.

·       Bid  dat de Heer de harten van meer mensen zal aanmoedigen om zich aan te melden om dit jaar als vrijwilliger op het Feest te dienen.

·       Laten we bidden voor voldoende financiën en de tijd van afwezigheid van werk en gezin die nodig zijn om in oktober in Jeruzalem te dienen.

‘Uw mensen zullen vrijwilligers zijn op de dag van Uw macht; In de schoonheden van heiligheid, vanaf de schoot van de ochtend, heb je de dauw van je jeugd’ (Psalm 110: 3)


Leerhuis over Israël

De eerstvolgende themaochtend in Zwolle is op zaterdag 14 september a.s. Het thema is: ‘Eeuwig Verbond’.

·       Dank voor de steeds trouwe aanwezigen vanuit Zwolle en omgeving.

·       Bid dat dit initiatief op meerdere plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

·       Bid ook voor de voorbereidingen in Leeuwarden waar in samenwerking met de Stadskerk de Wijngaard op 26 oktober a.s. een Israëlleerhuis van start gaat. Het thema in Leeuwarden is ‘Gods profetische feesten’

 

ICEJ leiding afdeling in Nederland

·       Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland. 

·       Bid ook in het bijzonder voor de gezondheid van ons bestuurslid Bep Luiken.

·       Bid voor de voorbereidingen van het Israëlweekend op 30 en 31 augustus en

1 september a.s.

·       Dank voor de geslaagde zomerreis door Israël. Bid voor de geplande spreekbeurten en reizen van Jacob en Hennie, waaronder de Loofhuttenfeest Congresreis in de laatste weken van oktober.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland. Jan Posthumus


Gebedspunten juli 2019

Op het ICEJ-hoofdkwartier in Jeruzalem, voelt men de urgentie om onze gebeden deze maand te richten op de komende Israëlische verkiezingen. Voor de eerste keer in zijn moderne geschiedenis moet Israël een tweede verkiezingsronde houden, vlak nadat de eerste verkiezingen een patstelling veroorzaakten. We geloven dat er grote ontwikkelingen voor Israël en de regio in het verschiet liggen. We zijn er ook van overtuigd dat we samen een positief effect kunnen hebben op de richting van dit land door onze gebeden.

In het verleden heeft Israël andere vormen van bestuur gehad die in de Bijbel gedetailleerd zijn vastgelegd.

Tegenwoordig heeft het herstelde volk van Israël grote behoefte aan goddelijk leiderschap. David was ook gebrekkig en daarom mogen we geen perfectie verwachten. Maar we mogen wel bidden dat leiders bereid zijn om de Heer met hun hele hart te zoeken en te dienen omwille van het besturen van Israël naar zijn profetische bestemming in God. Laten we vurig bidden voor zulke leiders in Israël vandaag de dag!

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

1.    Gebed voor Israël

De tweede verkiezingsronde 

Terwijl de tweede Israëlische verkiezingscampagne van 2019 weer op gang komt, is er veel politieke onzekerheid omdat verschillende partijen en individuele politici hun resultaten proberen te overtreffen na de recente stemming in april. Avigdor Liberman probeert premier Benjamin Netanyahu  te dwingen tot een beslissing om een ​​nationale eenheidsregering aan te gaan met de centrumlinkse Blue & White-fractie of een smallere, rechtlijnige coalitie aan te gaan met de ultraorthodoxe partijen van Shas en UTJ. Veel Israëli's zijn boos over de onevenredige macht en privileges die de haredi-fracties genieten. Christenen en Messias belijdende Joden hebben reden om ook daarover bezorgd te zijn. De Blue & White-partij wordt in hun politieke opvattingen als liberaal beschouwd, wat zou kunnen leiden tot riskante concessies aan de Palestijnen en verder moreel verval in de Israëlische samenleving. Er zijn dus geen gemakkelijke keuzes te maken in het huidige politieke landschap van Israël. Niettemin is God uiteindelijk soeverein over Zijn volk.

·       Bid dat deze verkiezingen een duidelijk resultaat zullen hebben. Dat  het die regeringscoalitie zal brengen die Israël nodig heeft om de vele uitdagingen aan te gaan die voor hen ligt.

·       Bid voor de verkiezing van oprechte leiders die oprecht bezorgd zijn om het welzijn van de hele natie, en niet alleen maar de macht willen grijpen en hun eigen agenda of politieke loopbaan willen bevorderen.

·       Bid voor leiders die oprecht de Heer vrezen, en die zich zullen overgeven aan de leiding van Zijn Heilige Geest om op de kritieke momenten beslissingen te nemen die Israël de komende dagen tegemoet zal zien.

·       Bid dat ze ook de Bijbelse waarheid respecteren, transparant opereren en een hekel hebben aan onrecht.

·       Bid dat de ultraorthodoxe partijen niet langer onevenredige controle zullen krijgen over bepaalde gebieden van het leven en de religieuze praktijk in Israël.

·       Bid  voor premier Benjamin Netanyahu terwijl hij tot de verkiezingen in functie blijft. Vraag de Heer om hem wijsheid te geven voor deze tijd.

·       Bid dat de mensen hem de nodige eer zullen betonen voor zijn jarenlange dienstbaarheid aan de natie.

·       Bid voor de macht en invloed van de rechterlijke macht, die de laatste jaren een fel bediscussieerd onderwerp is geworden in Israël, waarbij sommigen zeggen dat ze de democratische heerschappij verhinderen en anderen beweren dat de rechtbanken degenen zijn die de democratische vrijheden verdedigen.

·       Bid voor alle rechters in Israël dat zij hun plichten eerlijk zullen vervullen.

·       Bid dat de noodzakelijke juridische hervormingen in de volgende regering zullen worden doorgevoerd en dat de rechtbanken individuele rechten en vrijheden zullen verdedigen, vooral voor minderheden zoals de Messiaanse gelovigen.

·       Bid voor Joodse gezinnen over de hele wereld die Aaliyah in deze tijd overwegen, dat ze hun beslissing zullen bespoedigen om zich bij het Joodse overblijfsel te voegen dat opnieuw in het Land van Israël is verzameld.

·       Als een nieuwe Israëlische regering ergens dit najaar aan de macht komt, bid dan dat de poorten naar Aaliyah volledig open blijven, vooral voor Ethiopische Joden die nog steeds vastzitten in Addis Abeba en Gondar.

·       Bid voor Messiaanse Joden die naar huis worden geroepen voor Israël.

‘Ik zal voor hen fluiten en ze verzamelen, want ik zal hen verlossen; en ze zullen toenemen als ze eenmaal zijn toegenomen. Ik zal hen onder de volken zaaien en zij zullen Mij in verre landen gedenken; ze zullen samen met hun kinderen leven en zullen terugkeren. Ik zal ze ook terughalen uit het land Egypte en ze verzamelen uit Assyrië. Ik zal hen in het land van Gilead en Libanon brengen, totdat er geen plaats meer voor hen is gevonden’ (Zacharia 10: 8-10).

 

Gaza Grensspanningen 

Ook in de afgelopen maand werden raketten afgevuurd op het Israëlische grondgebied vanuit de door Hamas geregeerde Gazastrook. Dit gaf aanleiding  tot vergeldingsacties door IDF-vliegtuigen. Gelijktijdig werden  grote aantallen brandgevaarlijke apparaten die aan vliegers waren bevestigd en ballonnen vanuit de strook naar Israëlisch grondgebied geschoten, waarbij verschillende grote branden werden ontstoken die gewassen en bossen in Israël verbrandden. Als reactie, verbood Israël vissersboten in Gaza om de haven  te verlaten.

·       Laten we doorgaan met bidden voor Gaza en vooral de gelovigen daar.

·       Laten we bidden dat de rust aan de grens met Israël wordt hersteld en dat de radicale moslim terroristische milities die Gaza regeren, worden omvergeworpen door hun eigen volk.

·       Laten we blijven bidden dat de Israëlische burgers niet het doelwit zijn van Hamas en de Islamitische Jihad.

‘Maar de Heer is getrouw, die u zal sterken en u behoeden voor de boze’ (2 Thessalonicenzen 3: 3).

 

Trump-vredesplan debuteert in Bahrein 

De VS hebben net een top in Bahrein gehouden om de economische aspecten van het vredesplan van Trump te promoten. De "economische workshop" was bedoeld om belangrijke Arabische en buitenlandse investeringen in de door Palestijnen gecontroleerde gebieden te stimuleren. Belangrijke Arabische staten zoals Saoedi-Arabië, Egypte, Jordanië, Marokko en de Verenigde Arabische Emiraten waren aanwezig, terwijl de Palestijnse Autoriteit de bijeenkomst boycotte en Israël onuitgenodigd bleef. We zagen dus niet de eens zo ingebeelde fotosessie van vooraanstaande Arabische heersers die openlijk naast Israëlische functionarissen zaten om hun verbeterde relaties te benadrukken en de toekomst van de regio zonder de Palestijnen te bespreken.

·       Blijf ter ondersteuning van de pogingen van de Amerikaanse regering bidden om vrede en stabiliteit in de regio, en voor Israëls visie van nauwere betrekkingen met de soennitische Arabische wereld - zowel om de agressie van Iran in de regio tegen te gaan als om het Israëlisch-Palestijnse conflict op te lossen.

·       Laten we bidden dat de Heer het Amerikaanse vredesteam wijsheid en inzicht zal geven als zij hun plan voor vrede blijven presenteren en Arabische en internationale steun zoeken.

‘En hij die overwint en mijn werken tot het einde bewaart, hem zal Ik macht geven over de volken’ (Openbaring 2:26).

 

2.    Gebed voor de Volken

Spanningen tussen de VS en Iran 

Elke dag komen er nieuwe berichten binnen over stijgende spanningen in de regio van de Perzische Golf. Zoals Iran die provocerende acties uitvoert om de economische sancties aan te vechten die zijn opgelegd door de Amerikaanse regering over het  nucleaire programma van Teheran. Dit omvat sluipende aanvallen op olietankers, raketaanvallen op aan de VS gelieerde Arabische landen in de regio en meest recent het neerhalen van een Amerikaanse drone die de scheepvaartroutes in de strategische Straat van Hormuz in de gaten houdt. De drone-aanval leidde tot een dramatisch moment toen de Amerikaanse president Donald Trump op het laatste moment een vergeldingsactie afsloeg. Maar het is duidelijk dat vijandelijkheden nu elke dag kunnen uitbreken en escaleren naar een veel breder conflict dat de regio overspoelt, inclusief Israël, en zelfs de hele wereld.

·       Laten we bidden dat de vrede in de regio zal heersen, zelfs als de toenemende economische druk Iran dwingt zijn agressieve gedrag in het Midden-Oosten en vooral zijn drang naar kernwapens op te geven.

·       Bid dat de Trump-regering wijsheid en een vooruitziende blik zal hebben om te weten wat te doen om Iran effectief af te schrikken en zijn radicale sjiitische heersers ervan te overtuigen een minder gevaarlijke koers voor hun land te gaan varen.

·       Bid dat het regime in Iran zal worden vervangen door een nieuw democratisch bestuurssysteem dat beter aansluit op de behoeften van hun bevolking en minder bedreigend is voor hun buren, inclusief Israël.

‘Maar de vorst van het koninkrijk van Perzië heeft mij eenentwintig dagen lang verhinderd; en zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen, want ik was daar alleen gelaten met de koningen van Perzië’ (Daniël 10:13).

Hong Kong protesteert tegen uitleveringswet 

De afgelopen week werden we geconfronteerd met het nieuws uit Hong Kong over de uitleveringswet die de Chinese regering probeerde te geven waardoor het legaal wordt om burgers uit te leveren om terecht te staan ​​in Beijing. Deze week kwamen berichten uit Hong Kong dat er een nieuw volkslied voor het protest was ontstaan, een eenvoudige Christelijke hymne uit 1974, "Sing Hallelujah to the Lord". Terwijl de menigte zich verzamelt om te protesteren en dit lied zingt, is het bijna alsof een bovennatuurlijke vrede over de menigte raast.

·       Prijs de Heer dat Hij op deze manier verheerlijkt wordt onder de mensen in Hongkong, ook al is de overgrote meerderheid geen Christen.

·       Laten we doorgaan met bidden voor deze protesten, dat deze wet niet zal worden aangenomen en dat de rust terugkeert in de straten van Hong Kong.

‘Ik zal U, o Heer, loven onder de volken; Ik zal U onder de volken zingen’ (Psalm 57: 9).


Epidemieën in Los Angeles 

De daklozenpopulatie in Los Angeles, Californië, is uitgegroeid tot een recordhoogte met naar schatting 125.000 mensen op straat in de binnenstad. Met deze golf daklozen zijn uitbraken van ziektes tot stand gekomen - sommige worden gewoonlijk geassocieerd met middeleeuwse tijden - zoals tyfus, tuberculose en mazelen.

·       Bid dat de Heer bevrijding en genezing zal brengen aan deze mensen wanneer zij met deze epidemieën worden geconfronteerd.

·       Laten we bidden voor de bevolking van Californië en vragen dat zij hun harten tot Hem zullen richten

‘Laten we daarom, als we de kans krijgen, goed doen voor iedereen, vooral voor degenen die tot het huis van het geloof behoren’ (Galaten 6:10).

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

Loofhuttenfeest 2019 

Onlangs bracht een ICEJ-leiderschapsdelegatie een bezoek aan Egypte en ontdekte daar enkele werkelijk verbazingwekkende profetische ontwikkelingen. God doet een geweldig werk in de harten van Egyptische gelovigen betreffende de doelen van de Heer voor Israël in deze dagen. Ze houden vast aan de visie van Jesaja 19 op de Arabisch-Joodse verzoening, terwijl ze ook worden aangetrokken door de oproep van Zacharia 14:16-18 om naar Jeruzalem te komen voor het Loofhuttenfeest.
 
De Christelijke ambassade verwacht dus dat maar liefst 40 Egyptische pelgrims naar Jeruzalem  zullen komen voor het Loofhuttenfeest 2019. Dit is een historisch jaar waarin Israël en Egypte 40 jaar van het vredesverdrag tussen hun naties markeren. Het heeft ook een grote profetische betekenis, terwijl de snelweg van Jesaja 19 gestalte krijgt en de uitnodiging van Zacharia 14 resoneert als nooit tevoren voor Egypte om naar Jeruzalem te komen om "het Loofhuttenfeest" te vieren!

De meeste Egyptenaren hebben echter hulp nodig om de kosten van dit bezoek aan Israël te bekostigen. Help ons alsjeblieft met het bijstaan ​​van deze dierbare broeders en zusters in Christus om de reis naar Jeruzalem voor Soekot te maken. Het kost ongeveer $ 1.500 per persoon uit Egypte om het een week durende Feest bij te wonen. Als je geeft, zul je gezegend worden omdat je de profetische plannen en bedoelingen van God voor deze regio in onze tijd helpt in gang zetten.

Geef vandaag alsjeblieft je beste geschenk aan het 'Jesaja 19 Fonds'!

·       Bid dat de plannen om Israël te bezoeken en te verkennen soepel zal verlopen.

·       Bid dat de ICEJ in staat zal zijn om de nodige fondsen bijeen te brengen om deze Egyptische delegatie te helpen het feest 2019 bij te wonen.

‘In die dag zal Israël een van de drie zijn met Egypte en Assyrië - een zegen in het midden van het land, omdat de Here der heerscharen zal zegenen, zeggende: Gezegend is Egypte, mijn volk, en Assyrië het werk van Mijn handen, en Israël, mijn erfdeel ’(Jesaja 19: 24-25).

Leerhuis over Israël

De eerstvolgende themaochtend in Zwolle is op zaterdag 14 september a.s. Het thema is: ‘Eeuwig Verbond’.

·       Dank voor de steeds trouwe aanwezigen vanuit Zwolle en omgeving.

·       Bid dat dit initiatief op meerdere plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

·       Bid ook voor de voorbereidingen in Leeuwarden waar in samenwerking met de Stadskerk de Wijngaard op 7 september a.s. een Israëlleerhuis van start gaat. Het thema in Leeuwarden is ‘Gods profetische najaarsfeesten’

 

ICEJ leiding afdeling in Nederland

·       Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

·       Bid ook in het bijzonder voor de gezondheid van ons bestuurslid Bep Luiken.

·       Bid voor de voorbereidingen van het Israëlweekend op 30 augustus en 1 september a.s.

·       Bid voor de geplande spreekbeurten en reizen van Jacob en Hennie, waaronder de Loofhuttenfeest Congresreis in de laatste weken van oktober.

 

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Gebedspunten juni 2019,

Vorig jaar begon  op 14 mei 2018 de ICEJ PrayerWave, een wereldwijd 24/7 gebedsinitiatief. Velen van over de hele wereld zijn geïnspireerd om vroeg op te staan om met zonsopgang onze hemelse Vader in gebed te zoeken.

God heeft ongelooflijke werken gedaan in de levens van velen die Hem vurig hebben gezocht in het gebed, en Hij heeft geluisterd naar hun trouwe gebeden en vele andere levens beïnvloed! We willen iedereen bedanken die dit jaar trouw met ons heeft gebeden.

Als je je nog niet bij de PrayerWave hebt aangemeld, kun je op de onderstaande link klikken en je vandaag nog aanmelden!prayerwave@icej.org.

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

1.    Gebed voor Israël

Vorming van de nieuwe regering


De vorming van een nieuwe coalitie na een Israëlische verkiezing is altijd een uitdaging. De taak waarmee premier Netanyahu momenteel wordt geconfronteerd om de volgende regering te smeden, zal niet eenvoudig zijn. Hij heeft maximaal 42 dagen om een regeerakkoord af ​​te ronden en zijn goedkeuring te krijgen in de Knesset. De deadline was 28 mei. Elke potentiële coalitiepartner dringt aan op zijn eigen eisen en moet een compromis sluiten voor het welzijn van de natie.

·       Bid dat de Heer de premier wijsheid en inzicht zal geven bij de vorming van de nieuwe coalitie, en dat hij na de deadline de nieuwe regering aan de Knesset kan presenteren voor de stemming.

·       Bid dat Netanyahu in staat zal zijn om de juiste prioriteiten van de regering vast te stellen. En dat het Lichaam van Christus in het land geen doelwit voor intimidatie en vervolging zal worden door de eisen van sommige van de religieuze partijen binnen de coalitie.

·       Bid om stabiliteit in de nieuwe regering en geen ongepaste invloed door ultragodsdiensten.

‘Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden’ (Jakobus 1:5).

Vuurterreur vanuit Gaza 

Afgelopen maand organiseerde de ICEJ zijn jaarlijkse International Leadership Conference in Neve Ilan in de heuvels van Jeruzalem. Gelijktijdig lanceerden Palestijnen onder de heerschappij van de terroristische militie Hamas in de Gazastrook vuurballonnen in de Israëlische gemeenschappen over de grens. Gelukkig waren de Israëlische veiligheids- en first-responder-eenheden, die toezicht hielden op het betreffende gebied, door de ICEJ uitgerust met ATV-brandbestrijding om de brand te blussen en de schade te beperken die werd veroorzaakt door de vuurterroristen.

·       Laten we de Heer danken voor de gelegenheid dat we naast de burgers van Israël mogen staan ​​om deze terreur te bestrijden.

·       Laten we bidden dat de Heer het Israëlische volk zal blijven beschermen tegen deze aanvallen en dat Hij de ICEJ ook de middelen zal blijven geven om het volk van Israël praktisch en effectief te troosten en te verdedigen.

‘Geprezen zij de HERE, mijn Rots, die mijn handen opleidt voor oorlog, mijn vingers ten strijde’ (Psalm 144: 1).

Tientallen Israëlische gemeenschappen verwoest door bosbranden

In de laatste weken van mei raakte een hittegolf Israël met ongekende temperaturen waardoor een vuur ontbrandde in de gemeenschap van Mevo Modiin. 16 huizen werden verteerd door de vlammen. De temperatuur steeg zo snel dat de treinrails  groter werden, waardoor het transport een tijdje stil lag. De weelderige regen van de winter en lente bracht een grote oogst voort, maar de recente hittegolf heeft het gras en kreupelhout volledig uitgedroogd, waardoor het vatbaar is voor directe bosbranden.

Veel gemeenschappen en families werden geëvacueerd uit hun huizen en dorpen als gevolg van de snel uitbreidende branden. De autoriteiten werken er hard aan om de branden onder controle te krijgen, maar harde wind en hoge temperaturen creëren een sfeer waarin de vuren zich nog sneller kunnen verspreiden.

Omdat sommige gemeenschappen de branden blijven bestrijden, evalueren anderen al de verwoesting van hun gemeenschap: verloren huizen en bezittingen, ontheemde families en de noodzaak om noodhulp te bieden. Wanneer Israël in crisis verkeert, is ICEJ paraat om behulpzaam te zijn.

·       Bid voor de gemeenschappen die getroffen zijn door deze branden.

·       Laten we biddend om de mensen heen gaan staan nu ze worden geconfronteerd met de uitdaging om na het vuur te herbouwen en dat Zijn aanwezigheid en bescherming in deze tijd zichtbaar zal zijn.

‘Wanneer je door de wateren gaat, zal ik bij zijn; en wanneer u door de rivieren gaat, zullen zij niet over u vegen. Wanneer u door het vuur loopt, zult u niet worden verbrand; de vlammen zullen je niet in vuur en vlam zetten. (Jesaja 43: 2)

Abortus in Israël 

Abortus is gemeengoed geworden in Israël, zoals in veel westerse landen. Er zijn maar liefst 40.000 abortussen per jaar in Israël.

Het Israëlische leger helpt de toon te zetten door twee gratis abortussen toe te staan ​​aan vrouwen tijdens hun diensttijd. De stem van de pro-choice beweging in Israël is de laatste jaren luider geworden, vooral in de pers en sociale media.

·       Bid dat er een meerderheid zal zijn van mensen die er op morele gronden duidelijk tegen zullen zijn en dat dit standpunt de gekozen leiders zal beïnvloeden om de praktijk in het land in te perken en zelfs te beëindigen.

·       Laten we bidden en de Heer vragen om ervoor te zorgen dat het volk van Israël zich afkeert van de immorele praktijk van abortus.

·        Bid dat Hij effectieve stemmen in Israël zal opwekken die voor het leven staan ​​en eisen dat abortus wordt afgeschaft.

‘Ik roep hemel en aarde vandaag als getuigen tegen u, dat ik u leven en dood heb voorgehouden, zegenend en vloekend; kies daarom voor het leven, dat zowel jij als je nakomelingen kunnen leven’ (Deuteronomium 30:19).

Arabische Christenen en Israël 

Vorige maand ontmoetten ICEJ-leiders belangrijke Israëlische functionarissen en kregen ze de gelegenheid om hen te informeren over recente ontwikkelingen met betrekking tot de groei van evangelische kerken in de Arabische / islamitische wereld, onder meer in Egypte, Iran en Irak. De ICEJ delegatie vertelde dat er nu een kans is om bruggen te bouwen tussen Israël en deze vele nieuwe gelovigen in de regio. Velen zijn voormalige moslims die een dramatische verandering in hun hart ten opzichte van Israël en het Joodse volk hebben ondergaan. Zij hebben een geweldig getuigenis van de liefde die Jezus hun heeft gegeven voor zijn eigen volk.

·       Laten we bidden dat deze opwekking en deze golf van liefde voor Israël in heel het Midden-Oosten en de moslimwereld zal blijven groeien.

·       Bid dat deze Christenen worden bewogen om Israël te bezoeken, door naar het land van de Bijbel te reizen en zelfs naar Jeruzalem te komen om hun naties in Jeruzalem te vertegenwoordigen tijdens het Loofhuttenfeest, zoals  geschreven in Zacharia 14.

‘Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, zoals Hij zei. Kom, zie de plaats waar de Heer lag’ (Mattheüs 28: 6).

Jeugd in Israël 

In Israël hebben veel gebedshuizen gebeden voor een opwekking en de uitstorting van de Heilige Geest tijdens Pinksteren. Keer op keer leidt de Heilige Geest de verschillende groepen om te bidden dat de gelovige jongeling in Israël een wonderbaarlijke ontmoeting met de Heer zal hebben. Net zoals de profeet Samuël toen hij nog een jonge jongen was die in de tabernakel woonde.

·       Laten we bidden voor de jeugd in Israël, dat de Heer hen bij hun naam zal roepen. En als ze antwoorden dat de Heer hen op een krachtige manier zal gebruiken in het land Israël.

·       Bid dat de Heer profeten zal opwekken om in de naam van de Heer te spreken in deze generatie en dat ze genade en eer zullen ontvangen in de ogen van het volk van Israël.

·        Bid  voor de jeugd in Israël in het algemeen en vooral jonge gelovigen.

·        Bid dat ze niet afhankelijk zijn van zichzelf, maar leren om God aan te roepen.

·        Bid dat een wandel van geloof met God en vertrouwen in Zijn Woord aantrekkelijk zal worden voor jonge mensen in de plaatselijke gemeenten.

·        Bid dat de aantrekkingskracht van seksuele zonden, drugs en het feestleven over hun leven zal worden gebroken.

·        Bid dat de Heer er mentoren zullen opstaan die de tieners en jongvolwassenen kunnen vertrouwen en bewonderen.

·        Bid dat deze relaties met volwassen gelovigen sterk zullen worden.

‘De Heer kwam en stond daar, terwijl hij de andere keren aanriep, "Samuel! Samuel!"
Toen zei Samuel: "Spreek, want uw dienaar luistert." En de Heer zei tot Samuël: "Zie, ik sta op het punt iets te doen in Israël dat de oren zal laten trillen van iedereen die erover hoort tintelen." (1 Samuël 3 : 10-11).

2.    Gebed voor de Volken

Verkiezingen in de Europese Unie 

De Europese Unie hield tussen 23 en 26 mei parlementsverkiezingen. Deze verkiezing heeft zich gevormd als een strijd tussen nationalisme en globalisme. Veel van de landen die de afgelopen decennia tot de EU zijn toegetreden, worstelden met de spanning tussen het behouden van hun onafhankelijke identiteit en soevereiniteit of het overdragen van macht en besluitvorming aan een niet-gekozen Europese Commissie die de voorkeur geeft aan de globalistische agenda.

·       Bid dat deze naties Godvrezende vertegenwoordigers zullen kiezen die een Bijbels wereldbeeld hebben en bereid zijn zich te verzetten tegen de globalistische agenda.

·       Bid ook dat meer van deze gekozen parlementsleden voor Israël zijn en dat ze graag een hechtere band met Israël en Jeruzalem willen ontwikkelen.

‘En in de dagen van deze koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat nooit zal worden vernietigd; en het koninkrijk zal niet aan andere mensen worden overgelaten; het zal in stukken breken en al deze koninkrijken verteren, en het zal voor eeuwig blijven bestaan’ (Daniël 2:44).


Bescherming voor Huizen van gebed 

In het afgelopen jaar hebben we een toename gezien van terroristische aanvallen gericht op huizen van aanbidding van alle religies in verschillende delen van de wereld. Deze aanvallen waren gericht op 'zachte doelwitten' zoals synagogen, kerken en moskeeën.

·        Bid dat de Heer een muur van gebed rond deze huizen van aanbidding en hun heiligdommen zal plaatsen.

·        Laten we bidden tegen de geestelijke duisternis die degenen die deze gruwelijke daden van terrorisme begaan heeft geïnspireerd.

·        Bid dat een dergelijke aanval in de toekomst op tijd zal worden onthuld en verijdeld.

‘Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben’ (Psalm 5:12)


Openbaring van Jezus tijdens Ramadan 

De islamitische heilige maand Ramadan begon in mei. Gedurende dertig dagen vasten moslims van eten en drinken. Hun reden om te vasten is om dichter bij Allah te komen. In de afgelopen decennia melden veel moslims ontmoetingen met Jezus, vaak wanneer een man in het wit in de slaapkamer verschijnt die hen vertelt dat Hij de enige ware God is.

·        Bid dat de Heer Jezus zichzelf dit jaar zal openbaren aan veel meer moslims tijdens de Ramadan.

‘Ik openbaarde mezelf aan degenen die niet om mij vroegen; Ik werd gevonden door degenen die mij niet zochten. Aan een natie die mijn naam niet riep, zei ik: 'Hier ben ik, hier ben ik’ (Jesaja 65:1).


Uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren 

Na het Pascha telt het Joodse volk zeven weken (50 dagen) tot het Pinksterfeest, wat het geven van de wet aan Mozes op de Sinaï markeert. Als nieuwtestamentische gelovigen vieren we ook de uitstorting van de Heilige Geest op de 120 volgelingen van Jezus terwijl ze in de bovenzaal op de eerste Pinksterdag wachtten. Dit jaar begint Pinksteren op 9 juni en we willen niet alleen de Heilige Geest op deze ene dag, maar elke dag van ons leven laten uitstorten.

 • Laten we bidden dat er een machtige uitstorting van de Heilige Geest over Israël zal komen.

 • Bid dat gelovigen in het land zijn aanwezigheid in een veel grotere mate in hun dagelijks leven zullen ervaren.

‘En het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; Uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw jongelingen zullen gezichten zien, uw ouden zullen dromen dromen. En op Mijn dienstknechten en op Mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten; En zij zullen profeteren’ (Joël 2: 28-29) (Bid ook Jesaja 64: 1).

Trumps Vredes Plan onthulling in Bahrein 

Op 25 en 26 juni  zullen nationale leiders uit het Midden-Oosten, de Verenigde Staten en andere belangrijke landen elkaar ontmoeten in Bahrein om de economische bepalingen van het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump, ook wel de 'Deal of the Century', te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst zullen leiders een basis voor een welvarende toekomst ontwikkelen, niet alleen voor de Palestijnen, maar voor de hele regio, door een veelbelovende economische visie uit te brengen voor hen die komen om Israël te accepteren.

·       Bid  dat de Heer soeverein zal regeren over deze samenkomsten en dat er een gemeenschappelijke basis gevonden zal worden tussen de deelnemers.

·       Bid dat de volmaaktheid van de Heer de overhand zal hebben in deze hele onderneming.

·       Laten we trouw blijven in het bidden voor de vrede van Jeruzalem en voor heel Israël.

‘Bid voor de vrede van Jeruzalem. Mogen zij gedijen die van je houden’. (Psalm 122: 6).


VS tegenover Iran

In de afgelopen maand zijn de spanningen tussen Iran en de VS geëscaleerd naar nieuwe hoogten. Op 12 mei werden vier olietankers gesaboteerd in een schijnbaar gecoördineerde aanval. De VS beschuldigde Iran hiervan. Op 19 mei werd een raket afgevuurd nabij de Amerikaanse ambassade in Irak, zelfs toen de VS zijn militaire aanwezigheid in de regio van de Perzische Golf aan het versterken was. Meerdere Amerikaanse vliegdekschepen zijn in een positie geplaatst die dichtbij genoeg is om Iran te treffen.

·       Bid voor deze dreigende situatie waar ook Israël bij betrokken kan worden..

·       Bid dat vrede in deze regio de overhand krijgt.

·       Bid dat Israël beschermd wordt en niet in een onnodig conflict met Iran verstrikt raakt.

·       Bid ook dat de Heer de Islam in deze regio zal verbreken en het masker zal  verwijderen uit de geest van angst die zich erachter verschuilt.

·       Bid dat de vuren van opwekking, die ondergronds in Iran plaatsvinden, zullen blijven branden.

‘En je zult horen over oorlogen en geruchten over oorlogen. Zorg dat je niet in de problemen zit; want al deze dingen moeten gebeuren, maar het einde is nog niet’ (Mattheüs 24: 6).

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

Planning voor het Loofhuttenfeest 

De viering van het Loofhuttenfeest van de ICEJ in Jeruzalem nadert snel en in de loop van deze maand zullen vele Christenen wereldwijd beslissingen nemen over het al dan niet naar het Feest komen. De ICEJ-leiders en -staf in Jeruzalem zijn ook druk bezig met het plannen van het Feest van dit jaar.

·       Bid dat God de volledige regie heeft over de bediening van de ICEJ.

·       Bid ook voor een goede interactie tussen de staf van Jeruzalem en de nationale afdelingen over de hele wereld.

·       Laten we de Heer vragen om op bovennatuurlijke wijze alle financiën, visums en andere bronnen te verschaffen die nodig zijn voor elke persoon die Hij roept om dit jaar naar het Loofhuttenfeest te komen.

·       Bid voor iedereen die betrokken is bij het plannen en voorbereiden van het Feest.

‘En het zal geschieden dat eenieder die overblijft van alle volken die tegen Jeruzalem zijn opgetrokken, van jaar tot jaar zal opgaan om de Koning, de Heer der heerscharen, te aanbidden en het Loofhuttenfeest te houden’ (Zacharia 14:16).

Assisteren bij de Aaliyah 

De afgelopen week landde een nieuwe groep Ethiopische Joodse olim (nieuwe immigranten die Aaliyah maakten) in Israël op vluchten gesponsord door de ICEJ. Met de financiële steun van Christenen over de hele wereld komen de Bijbelse profetieën over de grote inzameling van het Joodse volk in de laatste dagen tot stand.

·       Laten we blijven bidden dat de Heer zijn wereld zal vervullen door de Joden terug te brengen naar het land Israël.

·       Bid ook dat de Heer de financiën en zegen zal geven aan de bediening van de ICEJ terwijl we ons inspannen om anderen te helpen hun weg naar huis te vinden in Israël.

‘Vrees niet, want ik ben met u, ik zal uw nageslacht uit het oosten halen en u verzamelen uit het westen. Ik zal tegen het noorden zeggen: Geef ze op! En in het zuiden: Houd ze niet tegen. Breng Mijn zonen van verre mee. En mijn dochters van de einden der aarde ... ‘ (Jesaja 43: 5-6).

Leerhuis over Israël

De eerstvolgende themaochtend in Zwolle is op zaterdag 22 juni a.s. Het thema is: ‘Eeuwig Verbond’.

·       Dank voor de steeds trouwe aanwezigen vanuit Zwolle en omgeving.

·       Bid dat dit initiatief op meerdere plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

·       Bid ook voor de voorbereidingen in Leeuwarden waar in samenwerking met de Stadskerk de Wijngaard op 7 september a.s. een Israëlleerhuis van start gaat.

ICEJ leiding afdeling in Nederland

·       Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

·       Bid ook in het bijzonder voor de gezondheid van ons bestuurslid Bep Luiken.

·       Bid voor de voorbereidingen van het Israëlweekend op 30 augustus en

1 september a.s.

·       Bid voor de geplande spreekbeurten en reizen van Jacob en Hennie, waaronder de Loofhuttenfeest Congresreis in de laatste weken van oktober.

 


Gebedspunten mei 2019

Eind mei zijn er opeens grote branden in het midden van Israël, vanwege de hitte. Huizen en natuur worden door de branden vernietigd. Mensen zijn geëvacueerd. Bid dat ze de branden onder controle mogen krijgen. Zelfs Egypte en Cyprus helepen mee om te branden te blussen. 

In mei zal Israël stilstaan bij een aantal belangrijke dagen die gewijd zijn aan het herinneren van het verleden en vieren wat God in deze natie vandaag de dag doet.

Vanaf 2 mei zal Israël rouwen en gedenken dat zes miljoen Joden zijn omgekomen in de Shoah. Dan zal op 8 mei Israël treuren om de gevallen soldaten die hun leven hebben opgeofferd voor het land in de strijd. Later op de dag bij zonsondergang begint er een grote viering van de onafhankelijkheid van Israël na 2000 jaar van verstrooiing onder de naties.

Hoe mogen we dan deze maand bidden? Ten eerste mogen we bidden voor de ouder wordende Shoah-overlevenden die hun laatste dagen beleven.

Bid dat God de littekens in hun hart zal genezen volgens Psalm 34:19:

‘De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest’.

Ten tweede, bid voor de families die hun familieleden hebben verloren die vielen terwijl ze vochten om het land te verdedigen of die het slachtoffer zijn geworden van terrorisme. Bid dat deze families en vrienden kracht en vrede vinden om het leven te kunnen voortzetten zonder hun dierbaren. Psalm 29:11zegt:

‘De Heer zal zijn volk kracht geven; De Heer zal zijn volk met vrede zegenen’.

Ten derde, laten we bidden met dankzegging en ons verheugen over het feit dat het herstel van een onafhankelijk Israël een getuigenis is dat God trouw is aan elk woord dat Hij gesproken heeft, te vervullen. Ezechiël 37:21 voorspelt precies wat God momenteel doet om het Joodse volk terug te brengen vanuit de naties om opnieuw te leven en te bloeien in hun oude thuisland Eretz Israël:

‘Zo zegt de Here Here: zie, Ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wier gebied zij gegaan zijn; Ik zal hen van alle kanten bijeen verzamelen en hen naar hun land brengen’.

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

 

1.    Gebed voor Israël

Netanyahu en de nieuwe coalitie


Bedankt voor het bidden voor de Israëlische verkiezingen in april. Benjamin Netanyahu zal waarschijnlijk terugkeren als premier na een kleine overwinning op Lt. Gen. Benny Gantz.

 

·       Bid dat Netanyahu een stabiele coalitie formeert die gunstig zal zijn voor Christenen en andere minderheden in het land.

·       Bid dat hij in staat zal zijn om Israël te leiden met Gods wijsheid en gunst tijdens deze nieuwe regeerperiode en met alle uitdagingen die voor ons liggen.

·        Bid dat Netanyahu geen toezeggingen zal doen aan de ultra-religieuze partijen in de coalitie die schadelijk zijn voor het Lichaam van Christus in Israël.

‘En Hij verandert de tijden en de seizoenen; Hij neemt koningen weg en verheft koningen, Hij geeft wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die begrip hebben’ (Daniël 2:21).

Shoah Overlevenden

Volgens recente rapporten zijn er momenteel ongeveer 200.000 personen erkend als overlevenden van de Shoah die in Israël wonen.

·       Bid dat ze genoeg voordelen zullen ontvangen om hun laatste dagen waardig te leven.

·       Bid voor het ICEJ's Haifa Home voor Shoah overlevenden, die meer dan 70 overlevenden van de Shoah huisvesten en verzorgen.

·       Bid dat de ICEJ meer geld zal ontvangen om aan hun behoeften te voldoen en dat wij als Christenen een echte troost voor hen zullen zijn in hun laatste dagen.

‘Troost, ja, troost Mijn volk!’, Zegt uw God’ (Jesaja 40: 1).

 

Israëlische jeugd in het lichaam van Christus

In de afgelopen maand hebben leiders van Messiaanse gemeentes in Israël een groeiend probleem gemeld onder de jeugd. Veel jonge mensen zijn naar hun leiders gekomen en hebben bekend dat zij hebben geëxperimenteerd en zich hebben overgegeven aan verschillende verleidingen en zonden. De oorzaak van het probleem lijkt de leugen te zijn dat de geneugten van deze wereld meer voldoening kunnen geven dan een leven gewijd aan Jezus Messias.

·       Bid dat deze leugen in het hart van de gelovige jeugd in Israël wordt verbroken.

·       Bid dat een wandel in geloof met God en vertrouwen in Zijn Woord aantrekkelijker zal worden voor de jongeren in de gemeentes, en dat de Heer hun gedachten zal vernieuwen en ze zal ontmoeten.

·       Bid dat de aantrekkingskracht van seksuele zonden, drugs en het feestleven over hun leven zal worden verbroken.

·       Bid dat de Heer mentoren gaat geven die de jongvolwassenen en de jeugd kunnen vertrouwen en bewonderen.

·        Bid dat deze relaties met meer volwassen gelovigen zal groeien en sterker zal worden, waardoor de jeugd in een nauwere relatie met Jezus Messias zal komen.

‘Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen’ (Spreuken 3: 3-4)

 

2.    Gebed voor de Volken

Vrede met Egypte

Dit jaar is het 40 jaar geleden dat Israël een vredesverdrag met Egypte is aangegaan, maar de betrekkingen tussen beide landen worden vaak beschreven als een "koude vrede". Tragisch genoeg hebben Egyptenaren vanaf hun jeugd geleerd om Israël en de Joodse mensen te haten. Zelfs traditionele koptische Christenen zijn beïnvloed door de heersende antisemitische houdingen in Egypte. Er zijn echter tekenen dat God een diep werk doet in de harten van veel wedergeboren gelovigen in Egypte jegens Israël en het Joodse volk. Intussen zouden de meeste Israëli's een echte historische verzoening tussen hun volkeren verwelkomen. Ze weten dat Israël en Egypte een unieke geschiedenis met elkaar delen, maar er kan meer gedaan worden om ze dichter bij elkaar te brengen.

·        Laten we bidden dat God een historische en zelfs profetische verzoening tussen Israël en Egypte blijft uitwerken - zowel tussen hun politieke leiders als op het niveau van mens tot mens.

·        Bid dat steeds meer Egyptische Christenen zich de unieke rol die God voor hen in dit proces heeft bestemd, zullen realiseren en omarmen.

‘In die dag zal Israël één van de drie zijn met Egypte en Assyrië - een zegen in het midden van het land, die de Heer der heerscharen zal zegenen, zeggende:’ Gezegend is Egypte, mijn volk, en Assyrië het werk van Mijn handen, en Israël, mijn erfdeel’ (Jesaja 19: 24-25).

Terreur in Sri Lanka

Op Paaszondag werden verschillende kerken, drie hotels, een restaurant en twee openbare plaatsen waar Christenen de opstanding van de Heer Jezus vierden, gebombardeerd in Sri Lanka. Tot nu toe zijn er meer dan 300 doden en nog honderden gewonden, waarvan velen nog steeds vechten voor hun leven in ziekenhuizen. Het lijkt erop dat deze gecoördineerde terroristische bomaanslagen werden uitgevoerd door moslimradicalen als wraak voor de recente moordpartijen in de moskee van Christchurch in Nieuw-Zeeland.

·       Bid voor de plaatselijke en bezoekende Christenen in Sri Lanka. Voor hun bescherming en dat hun getuigenis vele harten zal bereiken.

·       Bid dat de Heer deze barbaarse daad van terreur zal veranderen in een golf van redding voor het gehele eiland.

·       Bid dat de kracht van de Heer aanwezig zal zijn om de gewonden te genezen.

·       Bid dat God op wonderlijke wijze zal ingrijpen in de levens van degenen die getroffen zijn door deze tragedie.

‘Verlos mij van mijn vijanden, mijn God; Verdedig mij tegen hen die tegen mij opstaan’ (Psalm 59:2).

De Palestijnen die in Gaza wonen

Kort nadat Israël zich in 2005 volledig terugtrok uit de Gazastrook, greep de islamitische terreur-militie Hamas de macht van de Palestijnse Autoriteit en heeft  sindsdien de inwoners van Gaza onderdrukt. Veel jonge Gazanen zijn tegenwoordig opgegroeid onder de heerschappij van Hamas zonder hoop of dromen. In Gaza worden kinderen gehersenspoeld dat de hoogste aspiratie in het leven het doden van Joden is. Het is een plaats zonder toekomst, en alleen goddelijke interventie kan deze situatie veranderen.

·       Laten we deze maand bidden dat de Heer de deuren van de gevangenis opent en de gevangenen bevrijdt.

·       Bid dat de Heer het volk van Gaza vrij zal maken van de benauwende hand van Hamas en vrijheid zal brengen om een ​​beter leven en vrede te kiezen met hun buren in Israël.

·       Bid dat de liefde en genade van de Heer overvloedig aanwezig zal zijn in elke straat en steeg van Gaza, en dat velen daar zullen reageren op de waarheid van het evangelie.

‘De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; Laat hem terugkeren naar de Heer, en Hij zal zich over hem ontfermen; En tot onze God, want Hij zal overvloedig vergiffenis schenken ‘ (Jesaja 55:7).

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

Pascha door de ogen van Olim (Immigranten)

Op 8 april 2019 organiseerde de ICEJ in samenwerking met het Joodse Agentschap een Pass over Seder maaltijdfeest voor nieuwe Ethiopische Olim (immigranten) die recentelijk in Israël zijn aangekomen. Aangezien de ICEJ alle Ethiopische Aaliyah-vluchten voor 2019 heeft betaald, hadden we de eer om de eerste aankomsten van het jaar op de luchthaven in februari te verwelkomen. Daarom konden we nu opnieuw contact maken met vele bekende gezichten op de Seder-maaltijd, samen met anderen die slechts enkele weken vóór Pesach arriveerden.

Verschillende jong volwassenen leerden genoeg Hebreeuws in hun eerste paar maanden in Israël om delen van de Hagada-geschriften te lezen voor de Seder-ceremonie. Misschien wel het meest emotionele moment van de dag was toen een jonge Ethiopische man zich bij de zanger aansloot om een ​​van de traditionele Pesach-hymnes te zingen.

Een jonge Ethiopische vrouw die aanwezig was bij de Seder was pas 12 dagen geleden in Israël aangekomen. Zij deelde het volgende met ons: ‘Persoonlijk waardeer ik de Pascha-vakantie omdat ik me de manier herinner waarop mijn voorvaderen uit Egypte kwamen. Wij zijn zo dankbaar dat u onze dromen hebt laten uitkomen. Wij hebben de afgelopen 20 jaar gewacht om Aaliyah te maken, het werk is nog niet gedaan, omdat een deel van onze families nog steeds wacht om Aaliyah te maken’.
 

ICEJ International Leaders Conference

Op 13 en 16 mei organiseert de ICEJ zijn jaarlijkse International Leadership Conference in Israël. De meeste van onze vertegenwoordigers van over de hele wereld komen bij elkaar om nieuwe inzichten over Israël te leren en krijgen nieuwe visie en motivatie voor het komende jaar om hun naties te bereiken met de boodschap en het mandaat van de ICEJ om Gods volk te troosten. Bijbelse waarheden over Israël te leren en om op te komen tegen het antisemitisme.

·       Bid voor een vruchtbare tijd samen, want de ICEJ-familie komt van over de hele wereld samen om een ​​tijdlang het hart van de Heer te zoeken voor dit komende seizoen!

·       Bid voor eenheid rond de visie en het werk van de ICEJ, en voor Gods leiding, gunst en zegen voor de plannen en beslissingen die daar worden genomen.

 ‘Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u’ (Psalm 32: 8).

Eenjarig jubileum van de Prayer Wave

Op 14 mei viert de ICEJ Prayer Wave zijn 1-jarig jubileum! We gaan dit vieren met een tijd van gebed en aanbidding gedurende 24 uur! We gaan ons verzamelen in de nacht van 13 mei. En als het middernacht is, beginnen we 24 uur met het vieren van gebed en aanbidding! We nodigen je ook uit om op deze dag samen met ons te (aan)bidden! Stem af op de ICEJ officiële Facebook-pagina terwijl we het hele evenement live streamen. En vergeet niet om ons je gebedsverzoeken te sturen! https://www.facebook.com/ICEJofficial/

‘O Heer, God van mijn redding, ik heb dag en nacht voor U geroepen’ (Psalm 88: 2).

 

Leerhuis over Israël

De eerstvolgende themaochtend is op zaterdag 11 mei a.s. Het thema is: ‘Verbond met David’.

·       Dank voor de steeds trouwe aanwezigen vanuit Zwolle en omgeving.

·       Bid dat dit initiatief op meerdere plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

·       Wij danken God dat ook in Leeuwarden in samenwerking met de Stadskerk de Wijngaard in september a.s. een Israëlleerhuis van start gaat.

 

ICEJ leiding afdeling in Nederland

·       Dank God voor de gezegende Sedervieringen in Nederland waar de ICEJ afdeling Nederland bij betrokken was.

·       Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

·       Bid ook in het bijzonder voor de gezondheid van ons bestuurslid Bep Luiken.

·       Bid voor de geplande spreekbeurten en reizen van Jacob en Hennie.

 

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


 

Gebedspunten april 2019

Beste gebedspartners,

Hoe reageer je als je berichten over gruweldaden in de media hoort? Vult het je met wanhoop, angst, woede of wraakgevoelens? Helaas zijn berichten over gruweldaden tegenwoordig maar al te vaak in de media. Hoe moeten we als Christenen hierop reageren?

Als we belijden dat de Here de enige God is, wil Hij dat we ons afkeren van alle andere goden en ons onderwerpen aan Hem. Vraag de Heer om je te laten zien of er nog een plaats in je leven is waar Hij niet regeert en waar je je moet bekeren. Bekering en gehoorzaamheid hebben zoete vruchten voor het gehoorzamen van God.

‘Maar wie naar mij luistert, zal veilig wonen en veilig zijn, zonder vrees voor kwaad’ (Spreuken 1:33).

Wil je vrij zijn van angst, zelfs als je slecht nieuws hoort? Als je God vreest, hoef je niemand anders te vrezen. En als kinderen van God hebben we nog betere beloften. We zijn geen slaven meer, we zijn aangenomen als zonen en dochters en God is onze hemelse Vader. Omdat we kinderen van God zijn kunnen we rusten in vrede, ongeacht wat er om ons heen gebeurt.

Met het herstel van Israël zijn we een tijdperk binnengetreden dat zal worden gekenmerkt door een oordeel over de naties. Jezus heeft de tekenen als volgt samengevat:

‘En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt’ (Lukas 21: 25-28).


Dus laten we onze hoofden opheffen, want onze verlossing is aanstaande.

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

1.    Gebed voor Israël

Gaza grensspanningen

Israël is opnieuw aangevallen door raketten afgevuurd door terroristische groeperingen in de door Hamas geregeerde Gazastrook. De IDF heeft wraak genomen met zware aanvallen tegen Hamas-doelwitten. De wekelijkse gewelddadige anti-Israël protesten langs het grensgebergte in Gaza nemen ook weer toe. Tegelijkertijd worden protesten van de inwoners van Gaza tegen de onderdrukkende Hamas-regering met bruut geweld de kop ingedrukt.

·       Bid dat de jonge IDF-soldaten die de grens verdedigen, handelen met de juiste wijsheid, moed en terughoudendheid die in elke situatie nodig is.
·       Bid dat de ICEJ een bron van aanmoediging en praktische hulp zal blijven voor de meest bedreigde Israëlische gemeenschappen langs de grens met Gaza.
Laten we bidden voor bescherming van de grenzen van Israël en dat de plannen van hun vijanden worden verijdeld.
·       Bid dat de Palestijnse leiders in Gaza eindelijk hun campagne om Israël te vernietigen zullen stoppen en hun aandacht zullen richten op het opbouwen van de civiele infrastructuur van Gaza.

‘Laten zij (de vijanden van Israël) voor immer beschaamd en verschrikt worden, schaamrood worden en te gronde gaan, opdat zij weten, dat alleen uw naam is: Here, de allerhoogste over de ganse aarde’ (Psalm 83:18-19).

April verkiezingen in Israël

De nationale verkiezingen zullen  op 9 april worden gehouden in Israël. Dus dit kan een maand worden met veel maatschappelijke spanningen en politieke drama’s tussen de verschillende partijen. Zelfs nadat de resultaten binnen zijn, kan het weken duren voordat een regerende coalitie vorm krijgt.

·       Bid dat de juiste leiders op de juiste posities worden geplaatst om Israël te helpen de wegen van de Heer te bewandelen.
·       Als we de nationale verkiezingen op 9 april naderen, bid dan voor de premier en de regeringsleiders in Israël.
·       Bid dat de huidige premier Benjamin Netanyahu zichzelf aanmoedigt om de Heer te volgen
·       Bid dat de volgende regering opkomt voor de eenheid van het hele land van Israël in plaats van voor de verdeling ervan.
·       Bid dat God de juiste ministers en adviseurs rond de komende premier zal plaatsen.
·       Bid dat de Heer Israël zal beschermen gedurende de verkiezingsperiode.
·       Laten we de Heer vragen om de juiste inzichten te geven aan Israëlische inlichtingendiensten en militaire strategen.

‘Want de Heer geeft wijsheid; vanuit Zijn mond komen kennis en begrip’ (Spreuken 2: 6).

Overweldigende regenval

In de afgelopen weken was men in Israël getuige van ongekende regenval in het hele land, en vooral in Jeruzalem. Muren van rotsen veranderden in watervallen, straten zijn rivieren en elke vallei in en rond Jeruzalem zijn waterstromen geworden. Het is een enorme zegen voor de watersituatie van Israël, maar tegelijkertijd spoelt de kracht van het water alles weg wat op zijn pad komt.

Velen in Israël geloven dat na de 70 jaar van een verbazingwekkend en wonderbaarlijk fysiek herstel van Israël, een nieuw seizoen van spirituele zegen en ontwaken voor de deur staat.

·       Dank God voor de overweldigende regenval. Hij hoort en verhoort onze gebeden.
·       Bid dat we niet alleen een fysieke stortbui uit de hemel zullen zien, maar ook een geestelijke stortbui van God die de hemelen opent en Zijn Geest op Zijn volk stort.

‘Want Ik zal water gieten over hem die dorst heeft en vloed op de droge grond; Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen’ (Jesaja 44:3).

Israël viert Pesach vanaf 20 april tot en met 27 april a.s.

Over de hele wereld vieren Joden deze maand de sedermaaltijd, wat het startschot is voor het Pesachfeest. Het feest begint op de 14e Nissan met Pesach en staat in verbinding met het daarop volgende Chag Hamazot (= feest van ongezuurde broden) wat aansluitend op de 15e Nissan begint en zeven dagen duurt. Dit feest is één van de drie pelgrimsfeesten en wordt beschreven in de Thora en in de Evangeliën.

Het bijzondere is dat ondanks dat de Tempel vernietigd is de Bijbelse feesten van God nog steeds door het Joodse volk worden onderhouden en gevierd.

·       Dank God dat Zijn feesttijden nog steeds worden gevierd en onderhouden.
·       Dank God dat ook vele gelovigen uit de volken de feesten (her)ontdekken.
·       Bid om bescherming gedurende de feestdagen in Israël.
·       Bid om Gods zegen en gunst voor zijn volk en vooral voor de gelovigen die in het land Israël wonen.
·       Bid voor de lokale Messiaanse gemeentes, evenals voor Arabische en niet-Joodse gelovigen in het Land.

‘De Here sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des Heren, die gij uitroepen zult als heilige samenkomsten, zijn Mijn feesttijden’ (Leviticus 23:1).

2.    Gebed voor de Volken

ICEJ-campagne om UNHRC te beïnvloeden

Onlangs heeft de VN-Mensenrechtenraad vijf zeer vooringenomen resoluties tegen Israël aangenomen. Deze keer stemden Europese landen, Australië, Brazilië en Togo tegen of onthielden zich. De ICEJ werkt nu via onze nationale kantoren in de belangrijkste lidstaten van de UNHRC om ervoor te zorgen dat zijn besluiten eerlijker worden ten opzichte van Israël.

·       Bid voor de inspanningen van de ICEJ om te zorgen voor een nog grotere verandering in de stempatronen bij de UNHRC en andere internationale fora binnen het VN-systeem.
·       Bid dat regeringen de moed zullen hebben om voor de waarheid op te komen en de antisemitische diplomaten en ngo’s op zullen roepen om hun inspanningen tegen Israël te staken.
·       Bid dat God de internationale afdelingen van de ICEJ gebruikt om een ​​eensgezind standpunt in te nemen in het voordeel van hun regeringen namens Israël.
·       Bid vooral dat meer regeringen Jeruzalem zullen erkennen als de hoofdstad van Israël en hun ambassades vanuit Tel Aviv zullen verplaatsen.

‘Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg’ (Psalm 2: 1 en 4-6).

 

Aanslagen in Nieuw-Zeeland en Utrecht

In de afgelopen maand heeft een Australische schutter dood en verderf gezaaid in twee moskeeën in de stad Christchurch in Nieuw-Zeeland, waarbij ten minste 50 mensen zijn omgekomen. Een paar dagen later werden we ook in Nederland opgeschrikt door een aanslag op een tram in Utrecht waarbij vier mensen zijn omgekomen.

·       Laten we bidden voor de hele gemeenschap van Christchurch en Nieuw-Zeeland en vooral voor degenen die geliefden hebben verloren.
·        Bid dat de gelovigen daar en ook hier in Nederland in staat zullen zijn om de liefde en waarheid van Christus aan degenen die rouwen te tonen.
·        Bid ook voor ons land en volk en de regering dat we onze toevlucht bij de God van Israël zullen zoeken.

‘God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden’ (Psalm 46:1).

 

Noordoost-Syrië 

Noordoost-Syrië wordt steeds meer een autonome regio die bestaat uit voornamelijk Koerdische volkeren die naast veel christenen leven. De opkomende Koerdische heersers in de regio zijn zeer tolerant en beschermend voor hun Christelijke buren, en ook voor vrouwen die zelfs dienen in de Koerdische strijdkrachten.

 • Bid voor internationale steun en bescherming voor deze zich ontwikkelende regering.
 • Bid dat de Heer een grote oogst in die regio naar voren zal brengen.

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

Prayer-Wave

Op 14 mei vieren we het éénjarig jubileum van de Prayer-Wave. Vorig jaar heeft zich een snelle groei voltrokken. Meer dan 600 gebedsstrijders zijn verbonden door dit gebedsinitiatief.

·        Bid dat de Heer wachters zal plaatsen om op de bres te staan voor Israël.
·        Bid voor de gebedshuizen en gebedsgroepen, zowel in Israël alsook wereldwijd.
·        Bid ook om groei in de gebedsinitiatieven van Jesaja 62 en de Prayer-Wave van de ICEJ.
·        Laten we bidden voor een frisse nieuwe visie en zalving op het werk en de bediening van de ICEJ in Israël en ons land.


‘Want van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, is mijn naam groot onder de volken, zegt de Here der heerscharen’ (Maleachi 11:1).

Nieuw ICEJ Home

We zijn verheugd om in ons nieuwe hoofdkantoor in Jeruzalem te zijn. De ICEJ had deze stap niet kunnen zetten zonder al jouw gebeden en de verschillende vrijwilligers die vanuit de hele wereld naar Jeruzalem vlogen om te helpen!

·       Bid dat God ons blijft gebruiken als Zijn licht in dit nieuwe gebouw.
.       We danken onze Hemelse Vader dat jij in geloof met ons bent gaan geloven dat het nieuwe gebouw de liefde van Christus in de stad Jeruzalem zal vertegenwoordigen.
.       En bid dat we in staat zullen zijn om de geschatte $ 150.000 dollar aan onkosten, die gepaard gaan met deze verhuizing van kantoren, te dekken.
·       Bid ook om genezing en goddelijke bescherming voor leden van de ICEJ-staf in Jeruzalem en ons wereldwijde team over de hele wereld.‘En al was je verleden onbeduidend, je toekomst zal des te groter zijn’ (Job 8:7). 

 

Leerhuis over Israël

De eerstvolgende themaochtend is op zaterdag 13 april a.s. Het thema is:  Sedermaaltijd
·       Dank voor de steeds trouwe aanwezigen vanuit Zwolle en omgeving.
·       Bid dat dit initiatief op meerdere plaatsen in Nederland opgepakt wordt.
·       Wij danken God dat ook in Leeuwarden in samenwerking met de Stadskerk de Wijngaard in september a.s. een leerhuis -themaochtend van start gaat.

ICEJ leiding afdeling in Nederland

·       Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.
·       Bid ook in het bijzonder voor de gezondheid van ons bestuurslid Bep Luiken.
·       Bid dat Jacob en Hennie in contact mogen komen met predikanten en voorgangers van gemeentes in Nederland; dit zal het brengen van de boodschap over Israël in die gemeentes ten goede komen.
·       Bid voor de geplande spreekbeurten en reizen van Jacob en Hennie.

 

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Gebedspunten maart 2019

Beste gebedspartners,


Het is verbazingwekkend om te zien dat zelfs Israëlische gemeenschapsleiders, waaronder rabbijnen en journalisten, zich bewust zijn van het feit dat het succes en de bescherming van Israël te danken is aan de trouwe gebeden van Christenen van over de hele wereld.

Daarom moedig ik je aan om met ons te blijven bidden voor Israël en de vrede van Jeruzalem.

‘Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde’ (Mattheüs 6:9 en 10).

Jezus leerde ons bidden door tegen God te zeggen: "Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel." De wil van God wordt heel duidelijk aan ons uitgelegd in het woord van God, wanneer Hij spreekt over het herstel van Israël. God spreekt over de woestijnen van Israël die groen zullen worden. Steden worden herbouwd en de natie zal een zegen zijn voor de wereld. En het allerbelangrijkste: God zal zijn Geest over gans Israël uitstorten.

Ik roep je op om te blijven bidden volgens Gods wil zoals die in de hemel is. En moge Gods woord zich op aarde in Israël manifesteren zoals het in de hemel wordt beschreven en verklaard.

Israël ziet dat gebeden van Christenen hen inderdaad zegenen en beschermen.

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

 

1.    Gebed voor Israël

De eerste Ethiopische Aaliyah Aankomst voor 2019!

In de laatste week van februari waren ICEJ-medewerkers vereerd om de eerste groep Ethiopische Joden dit jaar te verwelkomen. Ze voegden zich bij honderden familieleden en vrienden die in de aankomsthal op de luchthaven Ben Gurion wachtten en letten op de nieuwe bewoners om door de aankomstdeuren te lopen!

Na uren wachten, dansen en zingen, gingen de deuren open en trokken 80 Ethiopische Joden de aankomsthal binnen. Familieleden haastten zich naar de deur, eindelijk in staat om hun familie te begroeten! Uitingen van vreugde en tranen van opluchting vulden de hal met gezinnen die omhelsd en gekust werden. Sommigen ontmoetten hun familieleden voor de eerste keer en sommigen herenigden na vele jaren van scheiding en wachten!

Een vrouw met een ballon en een boeket rozen vertelde: "Mijn moeder zit op deze vlucht en ik heb haar 20 jaar niet gezien”.
Een Ethiopische man zei: "Ik wacht op mijn broer en ik heb hem 38 jaar niet gezien. Wachten was moeilijk en we maakten ons zorgen omdat er een paar zijn die heel oud zijn en we willen ze zien voordat ze sterven".

Een jonge man die na elf jaar in afwachting was om zijn tante te ontmoeten, zei: "Ik ben God dankbaar voor deze dag en erg opgewonden."

Met uw hulp heeft de ICEJ de eerste 300 Ethiopische Joodse aankomsten voor dit jaar al gefinancierd en heeft het zich ingezet voor het sponsoren van vluchten voor de volledige 1.000 Ethiopische immigranten die in 2019 worden verwacht. De totale transportkosten voor elke Olim worden momenteel geschat op $ 880. De ICEJ investeert dit jaar bijna $ 1,2 miljoen in de Ethiopische Aaliyah.

 

·       Bid voor de resterende 700 Ethiopische Joden om zonder vertragingen of tegenslagen een veilige reis van Ethiopië naar Israël te maken.

·       Bid dat de inburgering, integratie en hereniging met familie in de Israëlische samenleving goed zal verlopen.

·       Bid ook voor meer financiën voor de ICEJ om hen te helpen bij dit absorptieproces.


‘Dan zal Ik hen planten in hun grond, en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de Here, uw God’ (Amos 9:15).

Verkiezingen in Israël

De politieke kaart van Israël heeft de afgelopen week belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Premier Benjamin Netanyahu's grootste rivalen Benny Gantz van de Israëlische Resilience-partij en Yair Lapid van Yesh Atid kondigden een fusie aan. Als deze nieuwe alliantie wint, zouden de twee genomineerden om beurten premier worden.

·       Bid voor duidelijkheid en wijsheid voor de verschillende partijen om duidelijk te maken wat de kritieke politieke, veiligheids- en economische uitdagingen van het land zijn.

·       Bid dat de bevolking oren heeft om het leiderschap van God te horen en te volgen.

·       Bid dat de Israëlische kiezers een duidelijk beeld zullen krijgen van wat er op het spel staat bij de komende verkiezingen en wie het best geschikt is om het land te leiden en te besturen.

·       Bid dat de nieuwe regering een ​​positief beeld zal hebben voor de betrekkingen met Christenen en met de groeiende Christelijke gemeenschappen in Israël.

·       Bid dat ook de Messias belijdende Joden gezien, gehoord en geaccepteerd zullen worden.

‘Geef uw knecht daarom een verstandig verstand om uw volk te besturen, opdat ik onderscheid kan maken tussen goed en kwaad, want wie is in staat om dit uw grote volk te regeren?’ (1 Koningen 3: 9).

 

Bescherming voor de grenzen van Israël

De Israëlische veiligheidsdienst waarschuwt voor het groeiende gevaar van een grootschalig conflict aan de noordgrens, met een grote kans dat Hamas ook aan de zuidelijke grens een tweede front zal openen. Iran blijft zijn capaciteit opbouwen om Israël vanaf het Syrische grondgebied en via Hezbollah in Libanon te treffen. Een recent rapport van de IDF-ombudsman geeft aan dat de IDF niet klaar is voor een grootschalige grondoorlog zoals ze die in het verleden heeft gevoerd. Zelfs als een nieuwe stafchef van de IDF, Aviv Kochavi, het commando overneemt

·       Bid dat de vijanden van Israël tot inkeer komen en zullen gaan inzien dat de God van Israël het laatste woord heeft.

·       Bid voor al diegenen, waaronder het leger, die verantwoordelijk zijn voor Israëls veiligheidsvoorbereidingen.

·       Bid om bescherming voor de bewoners aan de noord- en zuidgrens van Israël.

‘Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen’ (2 Samuël 22:31).

 

Bid voor regen

Er is veel gebeden om regen en de Heer heeft geantwoord! De afgelopen week keerde de winter dinsdagnacht en woensdagochtend met lage temperaturen en regen terug naar Israël met geweldige gevolgen. Het niveau van het meer van Galilea nam merkbaar toe, terwijl verschillende kleinere beken en zijrivieren door het hele land ook hun niveaus zagen stijgen. De lente nadert en het regenseizoen is bijna voorbij. Hoewel het sinds vele jaren één van de natste winters is geweest en er de komende weken nog steeds een goede kans is op regen, zit Israël nog steeds midden in een ernstig watertekort.

·       Laten we de Almachtige danken dat Hij onze gebeden hoort en verhoort.

·       Bid voor meer, zwaardere regenbuien, zelfs tot in de late lente.

·       Bid dat de Israëli's dit zullen zien als een teken van Gods wonderbaarlijke liefde en voorziening voor Zijn volk.

‘Vraagt van de Here regen ten tijde van de late regen. De Here maakt de bliksemschichten; een stortregen zal Hij hun geven, voor iedereen gewas op het veld’ (Zacharia 10:1).

 

Vrouwenhandel in Israël

Vrouwenhandel is vandaag een punt van zorg in Israël. Helaas weten internationale misdaadringen dat Israël een land van bestemming is in hun illegale handel. Vrouwen werden over het Sinaï-schiereiland naar Eilat gesmokkeld, waar ze werden verkocht als seksslaven. Toen ze niet langer als "nuttig" werden beschouwd, werden ze zonder geld, taal of paspoort op straat afgezet.

Jaren geleden werd in Tel Aviv een faciliteit geopend met de naam ‘Red Carpet’ om deze arme vrouwen te helpen en te bedienen. Deze faciliteit biedt medische hulp en basisbehoeften zoals warme douches, maaltijden en knipbeurten aan deze slachtoffers van mensenhandel. De ICEJ heeft geholpen bij het sponsoren van het bereik van de ‘Rode Loper’.

·       Bid dat de Heer deze verhandelde vrouwen zal beschermen tegen alle verdere schade en ze naar het centrum van de ‘Rode Loper’ zal brengen.

·       Bid voor een nieuw gebouw, financiën en de wijsheid voor het personeel om deze vrouwen te

·       Bid dat de Israëlische autoriteiten in staat zullen zijn om de smokkelroutes te sluiten en de daders achter deze duistere praktijken uit de handel te helpen.

‘Bevrijdt de geringe en de arme, redt hem uit der goddelozen" (Psalm 82:4).

 

2.    Gebed voor de Volken

Iran verstopt zich in Syrië


In de regio is Iran vastbesloten door te gaan met het opbouwen van een militant netwerk in Syrië. Israëlische en Russische functionarissen hebben elkaar ontmoet om hun legers te coördineren.

·       Bid dat Rusland zal inzien dat Iran hun posities ondermijnt en dat Moskou zal eisen dat alle Iraanse troepen Syrië zullen verlaten.

·       Bid dat God de plannen van de vijand dwarsboomt en de natie Israël beschermt.

‘Bedenk je strategie, maar hij zal worden gedwarsboomd; stel je plan voor, maar het zal niet bestaan, want God is met ons ‘ (Jesaja 8:10).

 

Groeiend Antisemitisme tegen de Joodse staat

Afgelopen weekend waren meer dan vijftig regeringsleiders, waaronder premier Rutte, bijeen in Sharm El Sheikh voor een gezamenlijke Midden-Oosten top georganiseerd door Donald Tusk (President van de EU) en president Sisi van Egypte.

Het thema van de bijeenkomst zou het vluchtelingenprobleem in het Midden-Oosten zijn. Je denkt dan: ‘Zouden ze toch met oplossingen komen?’ Inmiddels honderdduizenden doden door islamitisch geweld en honderdduizenden op de vlucht.

En dan lees je nota bene in de slotverklaring: weinig of niets waar ze het over eens konden worden met betrekking tot vluchtelingen. Veel verder dan een gezamenlijke intentie om te investeren in vrede en veiligheid kwam het niet, en die vult iedereen natuurlijk op zijn eigen manier in.

Dus werd het meest concrete deel van de slotverklaring maar even ingevuld: het land Israël en Jeruzalem verdelen, Oost-Jeruzalem ontdoen van haar Joodse wortels en het voegen bij een nog op te richten Palestijnse staat, waar Jordanië ook nog een rolletje mag vervullen.

President Sisi mocht als organisator ook nog even bevestigen dat de Palestijnse zaak één van de belangrijkste wortels is van alle conflicten in het Midden-Oosten. Dus alle oorlogen tussen soennieten en sjiieten, Irak, Syrië, Jemen, Libanon, Libië en ook alle vluchtelingen. Als dat geen antisemitisme is tegen de Joodse staat?

Wie er overigens niet bij mocht zijn was premier Netanyahu, wie er wel bij mocht zijn was Mahmoud Abbas, voorzitter van de Palestijnse autoriteit. Zo draait de wereld door onder de uitsluiting van de Joodse staat. Als dat geen antisemitisme is van de volkeren ten opzichte van Israël!

De hoogmoed van Europa en de landen van het Midden-Oosten zal hun eigen val worden. We zouden het wel willen voorkomen, maar Europa en ook ons landje is bedwelmd. Totaal verdwaasd.

·       Bid om bescherming voor de in Europa wonende Joden.

·       Bid voor de Europese regeringsleiders dat ze tot inkeer en krachtig zullen optreden tegen antisemitisme.

·       Bid dat ook de Nederlandse regering krachtig zal optreden tegen dit kwaad.

·       Bid dat wij als Nederlandse volk zullen opstaan tegen antisemitisme en om Sions wil niet meer zullen zwijgen.

·       Bid dat de in Europa woonachtige Joden op Gods tijd en aanwijzing op Aaliyah naar Israël gaan.

‘Te dien dag zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen’ (Zacharia 12:3).

 

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

De grote stap voor het ICEJ-hoofdkwartier

De ICEJ zit midden in de verhuizing naar nieuwe kantoren in Jeruzalem om te dienen als wereldwijd hoofdkwartier in de toekomst. Er is veel werk gemoeid met het verplaatsen van 40 personeelsleden en veertig jaar archieven.

·       Bid voor de staf in Jeruzalem als ze in de komende weken de overgang naar de nieuwe kantoren voltooien.

·       Bid dat de aanwezigheid van God met hen mee zal gaan naar de nieuwe locatie.

·       Bid voor een verdere zoektocht naar een meer permanent onderkomen voor de ICEJ.

·       Bid ook voor financiën en andere middelen die nodig zijn voor deze grote geloofsstappen.

 

Leerhuis over Israël

De eerstvolgende themaochtend is op zaterdag 9 maart a.s. De volgende ochtend staat gepland voor zaterdag 13 april a.s. Het thema is: ‘Gods grote Verbonden’.

·       Dank voor de steeds trouwe aanwezigen vanuit Zwolle en omgeving.

·       Bid dat dit initiatief op meerdere plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

·       Bid dat er in Leeuwarden en omstreken ook een leerhuis start in 2019.

 

ICEJ leiding afdeling in Nederlan

·       Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

·       Bid ook in het bijzonder voor de gezondheid van ons bestuurslid Bep Luiken.

·       Bid dat Jacob en Hennie in contact mogen komen met predikanten en voorgangers van gemeentes in Nederland; dit zal het brengen van de boodschap over Israël in die gemeentes ten goede komen.

·       Bid voor de geplande spreekbeurten en reizen van Jacob en Hennie.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!


Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Gebedspunten februari 2019

1.    Gebed voor Israël

Bescherming over Israël

“Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt. De Here is uw Bewaarder, de Here is uw schaduw aan uw rechterhand.  (Psalm 121: 4).

- Bid om Gods bescherming en interventie voor het Israëlische volk voor het hele land, en vooral in die gebieden van recente terroristische aanslagen en spanningen. (Vooral het noorden van Israël en de Gazastrook).

- Bid dat de terroristen en degenen achter hen worden gepakt. Bovendien blijft Israël zoeken naar, en het vernietigen van de door Hezbollah gegraven tunnels onder de noordelijke grensomheining met Libanon.

- Bid dat al deze tunnels worden gevonden en buiten werking worden gesteld.

- Bid ook tegen alle plannen en inspanningen van de vijand om Israël schade toe te brengen. Ook vanuit Syrië. 

- Bid voor een wonder van aanhoudende regen tijdens de maanden van het regenseizoen dit jaar in Israël. Dank dat er al veel is gevallen dit jaar. Er is in Noord-Israël al meer dan het jaarlijkse gemiddelde gevallen.  

2.    Gebed voor de Volken

Ambassades verhuizen naar Jeruzalem.

Er zijn buiten Europa een aantal landen die overwegen hun ambassades naar Jeruzalem te verplaatsen en Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël. Zo zijn er bijvoorbeeld in Guatemala en Brazilië recente ontwikkelingen geweest.

- Bid dat meer naties hun ambassades naar Jeruzalem zullen verplaatsen.

- Bid voor moed voor de leiders van deze landen om de juiste beslissingen te nemen en Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël en hun ambassades naar Jeruzalem verplaatsen.

- Bid dat ook Europese landen, waaronder Nederland dit voorbeeld zullen volgen.

Naties stemmen af op Israël

Er zijn nieuwe ontwikkelingen te bespeuren bij regeringen over de hele wereld die zich als nooit tevoren op de staat Israël richten. Zelfs Arabische landen die aartsvijanden van Israël zijn, erkennen dat Israël een natie is die hen de hulp en strategieën kan geven die ze nodig hebben om het islamitische terrorisme te bestrijden. Afrikaanse landen strekken zich ook uit naar de staat Israël, omdat zij Israël zien als een essentiële partner die hun kan helpen zich te ontwikkelen.

- Bid voor deze nieuwe diplomatieke betrekkingen en partnerschappen om door te gaan en uit te breiden.

- Bid ook volgens 1 Timotheüs 2:1-2.

'Palestina' naar hoofdsleutelgroep bij de Verenigde Naties

Op 1 januari zal de "Staat van Palestina" beginnen als voorzitter van de G-77, een machtig blok van ontwikkelingslanden die nu 134 landen telt en die de uitkomst van de meeste beslissingen in de Verenigde Naties controleert. Dit zal waarschijnlijk nog tot meer veroordelingen van Israël in de VN leiden.

- Bid dat deze vooringenomen oneerlijke inspanningen door het G-77-blok en de meerderheid van de naties in de VN worden verworpen,

- Bid dat de tegenstanders van Israël eindelijk ter verantwoording worden geroepen in deze internationale organisaties.

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem

ICEJ hoofdkantoor

“Wanneer nu de Here, uw God, u in het land zal gebracht hebben, waarvan Hij uw vaderen, Abraham, Isaak en Jakob gezworen heeft het u te zullen geven – grote en goede steden, die gij niet gebouwd hebt; huizen, vol met allerlei goederen…..”. (Deuteronomium 6:10).

Tegen de tijd dat u dit leest, heeft de ICEJ hoogstwaarschijnlijk een huurcontract getekend voor een woning die als ons tijdelijk “nieuwe huis” hier in Jeruzalem zal dienen. We zijn er echter van overtuigd dat de Heer wil dat we niet alleen onze eigen woning hier in Jeruzalem huren maar kopen.

- Bid dat de Heer ons in de juiste richting zal leiden en de fondsen zal verschaffen voor deze grote stap.

- Bid en vast in geloof dat de Heer ons een gebouw zal aanbieden dat ons zal helpen om christenen over de hele wereld op een waardige manier te vertegenwoordigen.

4.    Gebed voor de ICEJ afdeling in Nederland

Leerhuis over Israël

Zaterdagmorgen 2 februari a.s. hebben we opnieuw een leerhuis over Israël in Zwolle, met aansluitend een prayer-wave voor Israël.

- Dank voor het aantal wat zich al heeft opgegeven.

- Bid dat dit initiatief op meerdere plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

ICEJ leiding afdeling in Nederland

- Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!


Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Gebedspunten januari 2019

“... en als Mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen zich verootmoedigt en zij bidden en mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen" (2 Kronieken 7:14).

Dit nieuwe jaar beginnen we bij de ICEJ met het zoeken van Zijn aangezicht door te bidden en te vasten voor Israël, Jeruzalem en de naties.
Opgemerkt moet worden dat in Gods ogen de antwoorden voor nationale problemen niet liggen bij haar presidenten en regeringen. God zegt dat het antwoord ligt bij "mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen ...". God is niet op zoek naar verandering in een regering maar naar verandering in de kerk. De verandering in Zijn volk brengt verandering in de naties. Het eindresultaat is krachtig: "Ik zal hun land herstellen!"
We roepen je op om ook dit nieuwe jaar mee te bidden, en vooral elke 1ste  woensdag van elke maand, als we in Jeruzalem bidden en vasten voor Israël, de naties en de bediening die God ons als ICEJ heeft gegeven.
 
Ook kun je als voorbidder mee doen aan de wereldwijde gebedsgolf om bij zonsopgang te bidden voor Israël en de volken. Deze begint elke dag bij de Fiji eilanden, via Jeruzalem, Europa, zo de hele wereld rond. In elke tijdszone over de hele wereld wordt er bij zonsopgang gebeden. Op deze manier ontstaat er een tsunami, een gebedsgolf van gebeden over de gehele wereld.(Maleachi 1:11).
Je kunt je bij deze gebedscampagne aansluiten door je op te geven via www.icejprayerwave.com, Kies een dag en een tijdsgedeelte wanneer je voor een bepaalde periode wilt bidden.
 
Mochten jullie een beeld, woord, of een indruk ontvangen, laat het ons weten! Ook zouden we graag in contact willen komen met “onze voorbidders” zodat we tussentijdse spoedeisende gebedsverzoeken kunnen doormailen. Reageer dan via een e-mail aan: Jan Posthumus gebedscoördinator ICEJ afdeling Nederland info@icej.nl. Want wij mogen Zijn blijdschap ervaren, delen, te midden van alles.

Moge de Heer je zegenen als je zijn aangezicht in 2019 zoekt!

 

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

1.    Gebed voor Israël

Bescherming over Israël

“Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt. De Here is uw Bewaarder, de Here is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts. De Here zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid”. (Psalm 121: 4-8).

- Bid om Gods bescherming en interventie voor het Israëlische volk voor het hele land, en vooral in die gebieden van recente terroristische aanslagen en spanningen. (Met name het noorden van Israël en de Gazastrook).

- Bid dat de terroristen en degenen achter hen worden gepakt. Bovendien blijft Israël zoeken naar, en het vernietigen van de door Hezbollah gegraven tunnels onder de noordelijke grensomheining met Libanon.

- Bid dat al deze tunnels worden gevonden en buiten werking worden gesteld.

- Bid ook tegen alle plannen en inspanningen van de vijand om Israël schade toe te brengen.

- Bid ook volgens Psalm 91.

- Bid voor een wonder van aanhoudende regen tijdens de maanden van het regenseizoen dit jaar in Israël.

 

“En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen”. (Joël 2:23).

 

2.    Gebed voor de Volken

Ambassades verhuizen naar Jeruzalem

Er zijn buiten Europa een aantal landen die overwegen hun ambassades naar Jeruzalem te verplaatsen en Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël. Zo zijn er bijvoorbeeld in Australië en Brazilië recente ontwikkelingen geweest.

- Bid dat meer naties hun ambassades naar Jeruzalem zullen verplaatsen.

- Bid voor moed voor de leiders van deze landen om de juiste beslissingen te nemen en Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël en hun ambassades naar Jeruzalem verplaatsen.

- Bid dat ook Europese landen, waaronder Nederland dit voorbeeld zullen volgen.

“Een rivier – haar stromen verheugen de stad Gods, de heiligste onder de woningen des Allerhoogsten. God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. Volkeren woedden, koninkrijken wankelden. Hij verhief zijn strem, de aarde versmolt”. (Psalm 46:5-7).

 

Naties stemmen af op Israël

Er zijn nieuwe ontwikkelingen te bespeuren bij regeringen over de hele wereld die zich als nooit tevoren op de staat Israël richten. Zelfs Arabische landen die aartsvijanden van Israël zijn, erkennen dat Israël een natie is die hen de hulp en strategieën kan geven die ze nodig hebben om het islamitische terrorisme te bestrijden. Afrikaanse landen strekken zich ook uit naar de staat Israël, omdat zij Israël zien als een essentiële partner die hun kan helpen zich te ontwikkelen.

- Bid voor deze nieuwe diplomatieke betrekkingen en partnerschappen om door te gaan en uit te breiden.

- Bid ook voor premier Benjamin Netanyahu terwijl hij zich naar deze landen uitstrekt.

- Bid ook volgens 1 Timotheüs 2:1-2.

“Dan zullen alle volken der aarde zien, dat de naam des Heren over u uitgeroepen is, en zij zullen voor u vrezen”. (Deuteronomium 28:10).

 

'Palestina' naar hoofdsleutelgroep bij de Verenigde Naties

Op 1 januari zal de "Staat van Palestina" beginnen als voorzitter van de G-77, een machtig blok van ontwikkelingslanden die nu 134 landen telt en die de uitkomst van de meeste beslissingen in de Verenigde Naties controleert. Dit zal waarschijnlijk nog tot meer veroordelingen van Israël in de VN leiden.

- Bid dat deze vooringenomen oneerlijke inspanningen door het G-77-blok en de meerderheid van de naties in de VN worden verworpen,

- Bid dat de tegenstanders van Israël eindelijk ter verantwoording worden geroepen in deze internationale organisaties.

- Bid voor de nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Heather Nauert om door te gaan met de krachtige pleitbezorging voor Israël die door Nikki Haley is getoond.

“Geef mij niet prijs aan de lust van mijn tegenstanders, want valse getuigen staan tegen mij op, en hij die geweld blaast”. (Psalm 27:12).

 

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem

ICEJ hoofdkantoor

Tegen de tijd dat u dit leest, heeft de ICEJ hoogstwaarschijnlijk een huurcontract getekend voor een woning die als ons tijdelijk “nieuwe huis” hier in Jeruzalem zal dienen. We zijn er echter van overtuigd dat de Heer wil dat we niet alleen onze eigen woning hier in Jeruzalem huren maar kopen.

- Bid dat de Heer ons in de juiste richting zal leiden en de fondsen zal verschaffen voor deze grote stap.

- Bid en vast in geloof dat de Heer ons een gebouw zal aanbieden dat ons zal helpen om christenen over de hele wereld op een waardige manier te vertegenwoordigen.

“Wanneer nu de Here, uw God, u in het land zal gebracht hebben, waarvan Hij uw vaderen, Abraham, Isaak en Jakob gezworen heeft het u te zullen geven – grote en goede steden, die gij niet gebouwd hebt; huizen, vol met allerlei goederen…..”. (Deuteronomium 6:10).

Envision Pastors 'Conference’

In deze maand organiseert de ICEJ onze jaarlijkse Envision-conferentie voor voorgangers en leiders van over de hele wereld.

- Bid voor de planning en beslissingen die nog moeten worden genomen voor deze bijeenkomst.

- Bid dat de Heer de juiste voorgangers zal trekken om deel te nemen aan deze conferentie.

“Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft”. (Handelingen 20:28).

 

4.    Gebed voor de ICEJ afdeling in Nederland

Leerhuis over Israël

Zaterdagmorgen 12 januari a.s. hebben we opnieuw  een leerhuis over Israël in Zwolle, met aansluitend een prayer-wave voor Israël.

- Dank voor het aantal wat zich al heeft opgegeven en

- Bid dat dit initiatief op meerdere plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

- Bid dat er in Leeuwarden en omstreken ook een leerhuis start in 2019.

 

ICEJ leiding afdeling in Nederland

- Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

- Bid voor de geplande spreekbeurten en reizen van Jacob en Hennie.  

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

 

Jan Posthumus


Gebedspunten december 2018

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken:

1.    Gebed voor Israël

Israëlische minister van Defensie

Avigdor Lieberman is als minister van Defensie van Israël afgetreden. Premier Benjamin Netanyahu neemt nu zijn taken over. (1 Kronieken 11: 6).

·       Bid voor Netanyahu in zijn rol als premier en nu ook als minister van Defensie.

·       Bid dat de Heer competente mannen en vrouwen geeft die Netanyahu kan vertrouwen om belangrijke posities in te nemen.

·       Bid voor eenheid in de regering van Israël.

EU overweegt handhaving van sancties tegen Iran

De VS hebben sancties opgelegd aan Iran. De EU die terughoudend was,  overweegt nu om de sancties nieuw leven in te blazen. (Exodus 6: 5).

·       Bid dat de Heer Israël zal bewaren voor angst en dreiging van vijandigheid van Iran en zijn proxy-milities in de regio.

Messiaanse Joden het recht ontzegd om Aaliyah te maken

Decennia lang heeft Israël geweigerd om Joden die in Yeshua geloven toe te staan om Aaliyah te maken. (Handelingen 26: 6-7).

·       Bid dat deze discriminerende praktijk stopt en de deur voor Messiaans-Joodse gelovigen open gaat om naar Israël terug te keren.

2.    Gebed voor de Volken

Bosbranden in Californië

In de afgelopen weken hebben bosbranden in Californië gewoed. Minstens 80 mensen zijn omgekomen en 500 worden vermist. (Joël 2:12).

·       Bid dat alle vermisten zullen worden ontdekt en dat de Heer de gemeenschap beschermt.

Onverwachte overstromingen in het woestijngebied van Saoedi-Arabië

Achter gesloten deuren sluit Saoedi-Arabië zich aan bij Israël, als gevolg van hun oppositie tegen Iran. Vorige week kreeg Saoedi-Arabië op wonderbaarlijke wijze veel regen. (Numeri 24: 9).

·       Bid dat de Heer zegeningen geeft, zoals overvloedige regen, over landen die zich op Israël afstemmen.

·       Bid ook dat de Heer andere naties openbaringen geeft, zodat zij die Israël zegenen zelf gezegend zullen worden.

Kerken in de volken

Deze komende tijd bidden we voor het land Kenia. Kenia heeft een bevolking van 40,8 miljoen, waarvan 82% christen is. Veel mensen lijden aan ondervoeding en leven slechts van één maaltijd per dag. (Psalm 34:19).

·       Bid dat de Heer middelen vrijmaakt voor hen die Hij geroepen heeft om Kenia te herstellen en lief te hebben.

·       Bid dat God meer arbeiders gaat sturen die de handen en de voeten van Jezus voor deze mensen kunnen zijn.

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem

ICEJ hoofdkantoor

De leiding van de ICEJ moet belangrijke beslissingen nemen in de komende weken met betrekking tot de toekomst van het hoofdkantoor. (Filippenzen 4: 6-7)

·       Bid dat de Heer dit hele besluitvormingsproces door Zijn wijsheid en vrede zal leiden en beheersen.

·       Bid dat het juiste gebouw beschikbaar komt om dienst te doen als hoofdkantoor van de ICEJ, zelfs als ze zich voorbereiden op een grotere dienst aan de Heer en zijn volk Israël.

·       Bid ook voor de voorzieningen en richting van de Heer als we 2019 ingaan.
4.    Gebed voor de ICEJ afdeling in Nederland

Themaochtend over Israël

Zaterdagmorgen 8 december a.s. hebben we opnieuw een Themaochtend over Israël in Zwolle, met aansluitend een prayer-wave voor Israël.

·       Bid dat dit initiatief op meerdere plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

·       Bid dat er in Leeuwarden en omstreken ook een Themaochtend start in 2019.

ICEJ leiding afdeling in Nederland

·       Bid om wijsheid, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

·       Bid dat het nieuwe boek van Jacob zijn weg mag vinden door Nederland.

·       Bid voor de geplande  ICEJ spreekbeurten. Zie agenda 

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


 

Gebedspunten november 2018

Het is een groot voorrecht om tot God onze Schepper te kunnen bidden en we mogen het nooit verwaarlozen of ooit als vanzelfsprekend beschouwen.

Als we trouw zijn in gebed - met een gelovig, nederig, dankbaar en berouwvol hart - zal God ons horen en antwoorden op Zijn tijd en in overeenstemming met Zijn wil.

De open uitnodiging die we hebben om ons tot de Heer te wenden in gebed, om Zijn hulp te zoeken bij elke uitdaging in het leven, is een zeer kostbaar voorrecht en geschenk dat we altijd moeten koesteren en oefenen - voor ons eigen bestwil!

“Want hoeveel beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons (2 Korintiërs 1:20). 

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland:

1.    Gebed voor Israël

Vredesplannen in het Midden-Oosten

De Amerikaanse president Trump blijft hoopvol om het Israëlisch-Arabische conflict op te lossen. Hij verwacht van premier Benjamin Netanyahu dat hij daar iets voor terugkrijgt. Intussen heeft Frankrijk gezworen om zijn eigen vredesplan te presenteren als de regering van Trump niet snel handelt.

·       Bid dat de Heer wijsheid geeft aan de Israëlische leiders die betrokken zijn bij het nemen van beslissingen over deze nog niet openbaar gemaakte plannen.

·       Bid dat de Heer verborgen agenda's achter deze plannen zal blootleggen die Israël in gevaar kunnen brengen.

·       Bid dat Israël in staat zal zijn om de betrekkingen te normaliseren met verschillende Arabische landen die de rechtmatige plaats van Israël in de regio beginnen te accepteren.

"Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood." (Spreuken 14:12).

Spanningen met Gaza

Al meer dan zeven maanden  zijn er wekelijks gewelddadige Palestijnse protesten en botsingen langs de grens met Gaza. Het lijkt erop dat de Palestijnse Autoriteit en Iran een oorlog tussen Israël en Hamas proberen uit te lokken voor hun eigen voordeel.

·       Bid voor vrede en rust langs de grens van Gaza.

·       Bid dat er geen escalatie van geweld zal plaatsvinden.

·       Bid dat er doeltreffende manieren worden gevonden om de internationale gemeenschap te helpen om te gaan met de toenemende humanitaire behoeften van Gaza, zonder Israël daarbij in gevaar te brengen.

“En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil”.(Markus 4:39).     

2.    Gebed voor de Volken

Anti-semitisme 

·       De aanslag in de synagoge 'Tree of Life' te Pittsburg, USA, met 9 doden is een directe uiting van Anti-semitiseme. Zelfs een Holocaustoverlevende van 93 jaar is hierbij omgekomen. Bid voor bescherming voor Joden in Amerika.

·       Bid voor alertheid in Europa, want ook hier groeit het Anti-semitisme.

·       Bid dat de BDS movement inziet dat ze niet alleen tegen Israël vecht, maar uiteindelijk tegen de God van Israël.

Nieuwe uitdagingen voor Israël bij de VN

Onlangs ontving de Palestijnse Autoriteit een verontrustende upgrade in status bij de Verenigde Naties om leiding te geven aan de zogenaamde niet-gebonden naties, die de meerderheid van stemmen beheert in de meeste VN-geledingen. Een nieuwe reeks Amerikaanse sancties zal in november van kracht worden met de intentie om de Iraanse economie ernstig te beïnvloeden.

·       Bid dat de wereldleiders een ​​moedig moreel standpunt in zullen nemen voor Israël bij de VN.

·       Bid dat de EU uiteindelijk zal besluiten de Iraanse ambities te stoppen om Israël te bedreigen met nucleaire chantage.

"Want Gij zijt mij een schuilplaats geweest, een sterke toren tegen de vijand" (Psalm 61: 4).

Amerikaanse verkiezingen

De VS houden begin november tussentijdse verkiezingen die wereldwijd blijvende gevolgen kunnen hebben voor Israël. Er is sprake van een grote verdeeldheid tussen Republikeinen en Democraten.

·       Bid voor de juiste resultaten in de Amerikaanse verkiezingen vanuit een hemels perspectief, in overeenstemming met de bedoelingen van de Heer voor Amerika, Israël en de wereld.

"Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid." (1 Timotheüs 2: 1-2).

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem

Envision Pastors 'Conference’

In januari 2019 organiseert de ICAJ de jaarlijkse Envision-conferentie voor voorgangers en leiders van over de hele wereld.

·       Bid voor de planning en beslissingen die nog moeten worden genomen voor deze bijeenkomst.

·       Bid dat de Heer de juiste voorgangers zal trekken om deel te nemen aan deze gebeurtenis.

"Kies verstandige mannen uit uw stammen, en ik zal hen tot hoofden over u maken" (Deuteronomium 1:13).

ICEJ hoofdkantoor

·       Blijf bidden voor de beslissingen die genomen moeten worden met betrekking tot het gebouw van het ICEJ-hoofdkwartier in Jeruzalem.

"Mijn volk zal wonen in een vredige woning, in veilige woningen en in stille rustplaatsen ..." (Jesaja 32:18)

4.    Gebed voor de ICEJ afdeling in Nederland

Leerhuis over Israël

Zaterdagmorgen 10 november a.s. hebben we opnieuw  een Themaochtend over Israël in Zwolle, met aansluitend een prayer-wave voor Israël. Tijdens dit samenzijn zal ook het nieuwe boek van Jacob Keegstra “Gods Woord is één” worden gepresenteerd.

·       Dank voor het aantal wat zich al heeft opgegeven en

·       Bid dat dit initiatief op meerdere plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

Israël concertmiddag in Leeuwarden

Met grote dankbaarheid kijkt men in Leeuwarden terug op een zeer geslaagde Israël-concertmiddag op zaterdag 13 oktober jl. Zo’n 400 bezoekers hebben de diverse workshops en het concert bezocht.

·       Dank God voor de fijne gesprekken en ontmoetingen.

·       Bid dat dit gebeuren als een olievlek  in Noord Nederland zal doorwerken.

Kerken in Nederland

Nederland heeft een trotse geschiedenis van een uitgebreide betrokkenheid bij christelijke missies. Recente onderzoeken tonen echter aan dat slechts 20% van de hedendaagse christelijke bevolking regelmatig naar de kerk gaat.

·       Bid de Heer om arbeiders in kerken die vervuld zullen zijn met de kracht van de Heilige Geest om getuigen te zijn voor de verloren en eenzame mensen in Nederland.

·       Bid dat er volop ruimte voor Israël komt in  kerken en gemeentes.

“Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik zend mij.” (Jesaja 6:8).

ICEJ leiding afdeling in Nederland

·       Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

·       Bid dat het nieuwe boek van Jacob goed zal worden ontvangen.

·       Bid voor de geplande spreekbeurten van Jacob en Hennie.  

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus

 Gebedspunten oktober 2018
 
1. Gebed voor Israël
Beweging bij Ethiopische Aliyah
Na maanden van vertragingen, lijkt het erop dat de Israëlische regering nu klaar is om een andere groep van 1.000 Ethiopische Joden goed te keuren om Aliyah te maken naar Israël. De ICEJ staat klaar om de vluchten voor deze joden te sponsoren.
 • Bid dat de uiteindelijke goedkeuring van de Israëlische regering snel zal komen, samen met het budget dat nodig is om deze zeer verdienstelijke nieuwe immigranten te absorberen.
 • Bid dat de ICEJ alle middelen zal hebben die nodig zijn om hun vluchten naar Sion te sponsoren.
"Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde” (Jesaja 43: 6)
 
De noordelijke grens van Israël beveiligen
Terwijl de oorlog in Syrië lijkt te eindigen, hebben de Russische regering en het leger zich diep in het lot van dat door oorlog verscheurde land verankerd. Dit betekent nieuwe uitdagingen in de betrekkingen tussen Rusland en Israël, zelfs als het probeert te voorkomen dat Iran meer voet aan de grond krijgt in Syrië en Libanon om Israël te bedreigen.
 • Bid dat de betrekkingen tussen Rusland en Israël stabiel en coöperatief blijven, zelfs nu Israël probeert de toegenomen Iraanse dreiging aan zijn noordelijke grenzen te ontkrachten.
"Want Gij zegent de rechtvaardige, o Here, Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild” (Psalm 5: 2)
 
VS betwisten het mandaat van UNRWA
Eerder dit jaar verlaagde de Amerikaanse president Donald Trump met $ 350 miljoen aan financiële hulp aan UNRWA, het speciale Palestijnse opvangfonds voor vluchtelingen in Gaza. Protesten en stakingen volgden.
 • Bid dat deze financiële crisis ervoor zal zorgen dat de Palestijnse leiders in Gaza en Ramallah ook daadwerkelijk voor hun eigen mensen gaan zorgen, in plaats van hun tijd en middelen te verspillen met het doel Israël te vernietigen.
 • Bid dat de VS succes zullen hebben in haar pogingen om de internationale gemeenschap te overtuigen de UNRWA geleidelijk af te schaffen en Palestijnse vluchtelingen op dezelfde wijze te behandelen als alle andere vluchtelingen.
"Tweeërlei gewicht is de Here een gruwel, en een valse weegschaal is verkeerd" (Spreuken 20:23)
 
 
 
2. Gebed voor de Volken
Antisemitisme in politieke kringen en op campussen
Antisemitisme wordt nog steeds agressief bevorderd onder het mom van anti-Israëlisme in twee zeer invloedrijke arena's: in de politiek, met name in Groot-Brittannië en op universiteitscampussen. In de VS doet de BDS-beweging er alles aan om Joodse studenten te verbannen.
 • Bid dat deze haat zaaiende gerichtheid op Israël en joodse studenten door middel van politiek en op universiteitscampussen geen effect zal hebben en dat het stopt.
 • Bid dat mensen de irrationele haat die bekend staat als antisemitisme leren herkennen en verwerpen.
"Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen" (Psalm 27: 3)
 
Schapen- en geitenstaten
In Mattheüs 25 vertelt Jezus ons dat in de eindtijd de naties gescheiden zullen worden in schapennaties, die in overeenstemming leven met Gods wil en Zijn voornemens op aarde, en in geitenvolken die dat niet doen.
 • Bid voor ons land en de regering dat ze op één lijn komen met Gods wil voor Israël en voor ons land.
"Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid." (1 Timotheüs 2: 2)
 
 
 
3. Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem
ICEJ-middelen naarmate het jaar vordert.
 • Bid dat de Heer de middelen vrijmaakt voor de ICEJ om de projecten en doelen te bereiken die de Heer ons heeft opgedragen.
 • Bid dat elke belemmering zal worden ontworteld, elke deur van voorziening zal worden geopend en dat dit een jaar zal zijn dat eindigt met de kenmerken van goddelijke gunst boven onze bediening.
"Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u weder gemeten worden". (Lukas 6:38)
 
Loofhuttenfeest 2018
We willen de Heer danken voor het Loofhuttenfeest van dit jaar en voor alle fijne afspraken die gemaakt zijn tijdens het Feest van dit jaar.
 • Laten we de Heer vragen om te ademen op elke verbinding die gemaakt is en dat er een toename van eeuwig fruit in de komende weken en maanden gerealiseerd zal worden.
"... vasthouden aan het Hoofd, van wie het hele lichaam, gevoed en samengebonden door pezen en banden, groeit en zijn goddelijke wasdom ontvangt" (Kolossenzen 2:19)
 
 
 
4. Gebed voor de ICEJ afdeling in Nederland
Themaochtend in Zwolle 
Zaterdagmorgen 13 oktober a.s. hebben we opnieuw  een leerhuis over Israël in Zwolle, met aansluitend een prayer-wave voor Israël. Ons verlangen is dat er meerdere Israël leerhuizen in Nederland zullen ontstaan en dat de boodschap over Israël weer door kerken en gemeentes zal worden omarmd.
 • Dank voor het aantal wat zich al heeft opgegeven en
 • Bid voor nog meer deelnemers.
 • Bid dat dit initiatief op meerdere plaatsen in Nederland opgepakt wordt.
Israël concertmiddag in Leeuwarden
Zaterdagmiddag 13 oktober a.s. is er in Leeuwarden (Stadskerk de Wijngaard Mr. P.J. Troelstra laan 147a) een Israël-concertmiddag m.m.v. Jeugdorkest Noord-Nederland. van 14.00-18.30 Het 10-jarige Joodse jongetje Micha Gelber gaat op transport naar een onbekende bestemming. 73 jaar later vertelt hij onder begeleiding van een jeugdorkest zijn indrukwekkende verhaal over het Verloren Transport. Jacob en Hennie Keegstra zullen namens de ICEJ workshops verzorgen. Verder is deze dag ism Christenen voor Israel. 
 • Bid dat velen in Noord Nederland hierdoor aangeraakt zullen worden
 • Bid dat de Stadskerk De Wijngaard in Leeuwarden vol zal zitten
 • Bid voor Jacob en Hennie die workshops zullen verzorgen
ICEJ leiding afdeling in Nederland
 • Bid om wijsheid, inzicht gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.
 • Bid dat er meer voorbidders in Nederland zullen opstaan.
 • Bid voor de geplande spreekbeurten van Jacob en Hennie 
 • Bid dat er meer contacten mogen ontstaan met kerken en evangelische gemeentes.
Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!
Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.
Jan Posthumus
 
______________________________________________________________________________________________________

Gebedspunten september 2018

In Hand. 2:41-42 wordt gesproken over het leven in  de eerste gemeente. Eén van de vier pijlers die hier wordt genoemd is het volharden in de gebeden. Ook voor deze maand wil ik u aanmoedigen om als wachter te blijven volharden in uw gebeden.

1.    Gebed voor Israël

       Rust in de Gazastrook

Na maanden van wekelijkse schermutselingen, raketaanvallen en vuurballonnen vanuit Gaza, heeft de Israëlische regering en IDF besloten de grens met Gaza te sluiten. Als gevolg daarvan was het aan de grens van Gaza de afgelopen weken relatief rustig. (Ps 147:14)

·       Laten we God danken voor de verminderde vijandigheid en

·       bidden dat deze kalmte blijvend zal zijn.

       Militair wetsontwerp  in Israël

Israël is een land met een burgerleger, en van elk gezin wordt verwacht dat het hun zonen en dochters naar de IDF stuurt om de natie te verdedigen. Vanaf het begin kregen de ultraorthodoxen vrijstelling van militaire dienst. In de afgelopen maanden werd nog een wet voorgesteld om jonge mannen en vrouwen uit de ultraorthodoxe gemeenschap te rekruteren. De rechtse partijen dreigen de regeringscoalitie te laten vallen als de wet doorgaat. (Numeri 1:2-4)

·       Bid dat broederliefde de overhand zal krijgen in de harten van alle burgers, zodat de hele samenleving een eerlijke bijdrage levert aan de last van het verdedigen en opbouwen van de natie.

·       Bid dat de Israëlische regering de juiste oplossing zal vinden van oneerlijke vrijstellingen voor ultra-orthodoxen.

  Vervuild water in Upper Galilee

De zoetwaterrivieren van de Jordaan die uit de Golan-hoogvlakte komen, zijn de afgelopen weken vervuild en besmet. Tot dusverre zijn tientallen Israëli's geïnfecteerd en leiden aan ernstige symptomen. (Ex 15:26)

·       Bid dat de stromen en bronnen in de Golan en de Jordaan volledig zullen worden gereinigd van schadelijke bacteriën.

2.    Gebed voor de Volken

       Israël maakt zich klaar voor de confrontatie met de VN

Premier Benjamin Netanyahu heeft de leiders van de drie Baltische staten ontmoet. Er komen nog meer vergaderingen met nationale leiders. Veel landen zullen erbij de VN op aandringen  om Israël te veroordelen over zijn natiestaatwetgeving. (Ps. 9:20)

·       Bid voor wereldleiders om een moedig, moreel standpunt in te nemen voor Israël tijdens de VN-vergadering.

·       Bid dat de EU uiteindelijk besluit om Irans genocidale complot tegen Israël zal stopzetten.

       Noord-Korea / VS onderhandelingen

De Verenigde Staten onderhandelen nog steeds met Noord-Korea om een overeenkomst te sluiten om het Koreaanse schiereiland te denucleariseren. (Rom. 14:19)

·       Laten we bidden dat de Heer alles gaat verwijderen wat de Noord-Koreanen zou vertragen hun kernwapenprogramma te ontmantelen.

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem

       Loofhuttenfeest

We vieren het jaarlijkse Loofhuttenfeest van 23-28 september.(Ef.1:17)

·       Bid voor het personeel en de teamleden die zich voorbereiden op dit spectaculaire feest.

·       Bid dat de Heilige Geest krachtig aanwezig is op Het Feest.

       ICEJ hoofdkantoor

Blijf bidden voor de aankoop van het hoofdkantoor van ICEJ in Jeruzalem.

·       Bid dat de Heer onze gebeden zal verhoren om het gebouw als eigendom vrij te geven voor het Koninkrijk van God. (Mat. 7:11)

4.    Gebed voor de ICEJ afdeling in Nederland

         Israël Weekend

In de afgelopen week van augustus hebben we het 70-jarig bestaan van Israël groots mogen vieren op de camping de Betteld in Zelhem.

·       We mogen God danken voor dit rijk gezegende weekend.

        Leerhuis over Israël

Komende zaterdag, 8 sept., starten we als ICEJ-afdeling Nederland voor het eerst een leerhuis over Israël in Zwolle, met aansluitend een prayer-wave voor Israël.

·       Dank voor het aantal wat zich voor a.s. zaterdag al heeft opgegeven en

·       Bid dat dit initiatief op meerdere plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

       ICEJ leiding afdeling in Nederland

Tijdens het afgelopen Israëlweekend hebben we iets mogen proeven van de Prayer-wave.

Je kunt je bij deze gebedscampagne aansluiten door je op te geven via www.icejprayerwave.com

Mochten jullie een beeld, woord, indruk ontvangen, laat het ons weten! Via Jan Posthumus gebedscoördinator ICEJ afdeling Nederland, info@icej.nl.  

·       Bid om wijsheid, inzicht gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

·       Bid voor de spreekbeurten van Jacob en de Loofhuttenfeestreis naar Israël van 23 t/m 28 september a.s.

Jan Posthumus, Gebedscoördinator


____________________________________________________________________________________________________

Word lid van de Jesaja 62 Wereldwijde Gebedscampagne

Sinds januari 2011 heeft de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem de woensdagen gereserveerd voor speciale momenten van gebed voor Israël, het Midden-Oosten en onze wereldwijde bediening. De eerste woensdag van iedere maand is ook een vastendag. Deze Jesaja 62 Gebedscampagne wordt inmiddels ondersteund door bidders over de hele wereld die getrouw onze noden aan de Heer voordragen. Momenteel zijn er duizenden christenen in meer dan 80 landen die deelnemen aan de Jesaja 62 Gebedscampagne, zoals te zien is op deze kaart.

Als u betrokken wilt raken aan deze wereldwijde gebedsinspanning, vragen wij dat u, uw kerk of uw gebedsgroep een verbintenis wilt aangaan om elke woensdag met ons te bidden. Als u deze verbintenis wilt aangaan, kunt u de Jesaja 62 toezegging on-line ondertekenen en dan krijgt u maandelijks een gebedsbrief uit Jeruzalem om u te ondersteunen in uw gebeden. Meld u aan op:

U kunt zich ook aanmelden voor onze wereldwijde gebedsketen op de eerste woensdag van de maand, waarin onze gebedspartners over de hele aardbol voortdurend bidden gedurende een periode van 24 uur. Om uw uur in deze wereldwijde gebedsketen te reserveren kunt u zich aanmelden op.

Uiteraard stellen wij elk gebed op prijs, ook als u dat in uw eigen tijd doet. Daarvoor mag u de gebedspunten uit de gebedsbrief gebruiken. Deze brief wordt maandelijks in het Nederlands gepubliceerd op.