Actuele Gebedspunten

Printervriendelijke versieSend by email
 
Wereldwijd heeft de ICEJ een gebedscampagne genaamd "Jesaja 62", op de eerste woensdag van elke maand om te bidden en te vasten voor Israël, het Midden-Oosten en de Christelijke Ambassade.

Gebedspunten april 2019

Beste gebedspartners,

Hoe reageer je als je berichten over gruweldaden in de media hoort? Vult het je met wanhoop, angst, woede of wraakgevoelens? Helaas zijn berichten over gruweldaden tegenwoordig maar al te vaak in de media. Hoe moeten we als Christenen hierop reageren?

Als we belijden dat de Here de enige God is, wil Hij dat we ons afkeren van alle andere goden en ons onderwerpen aan Hem. Vraag de Heer om je te laten zien of er nog een plaats in je leven is waar Hij niet regeert en waar je je moet bekeren. Bekering en gehoorzaamheid hebben zoete vruchten voor het gehoorzamen van God.

‘Maar wie naar mij luistert, zal veilig wonen en veilig zijn, zonder vrees voor kwaad’ (Spreuken 1:33).

Wil je vrij zijn van angst, zelfs als je slecht nieuws hoort? Als je God vreest, hoef je niemand anders te vrezen. En als kinderen van God hebben we nog betere beloften. We zijn geen slaven meer, we zijn aangenomen als zonen en dochters en God is onze hemelse Vader. Omdat we kinderen van God zijn kunnen we rusten in vrede, ongeacht wat er om ons heen gebeurt.

Met het herstel van Israël zijn we een tijdperk binnengetreden dat zal worden gekenmerkt door een oordeel over de naties. Jezus heeft de tekenen als volgt samengevat:

‘En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt’ (Lukas 21: 25-28).


Dus laten we onze hoofden opheffen, want onze verlossing is aanstaande.

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

1.    Gebed voor Israël

Gaza grensspanningen

Israël is opnieuw aangevallen door raketten afgevuurd door terroristische groeperingen in de door Hamas geregeerde Gazastrook. De IDF heeft wraak genomen met zware aanvallen tegen Hamas-doelwitten. De wekelijkse gewelddadige anti-Israël protesten langs het grensgebergte in Gaza nemen ook weer toe. Tegelijkertijd worden protesten van de inwoners van Gaza tegen de onderdrukkende Hamas-regering met bruut geweld de kop ingedrukt.

·       Bid dat de jonge IDF-soldaten die de grens verdedigen, handelen met de juiste wijsheid, moed en terughoudendheid die in elke situatie nodig is.
·       Bid dat de ICEJ een bron van aanmoediging en praktische hulp zal blijven voor de meest bedreigde Israëlische gemeenschappen langs de grens met Gaza.
Laten we bidden voor bescherming van de grenzen van Israël en dat de plannen van hun vijanden worden verijdeld.
·       Bid dat de Palestijnse leiders in Gaza eindelijk hun campagne om Israël te vernietigen zullen stoppen en hun aandacht zullen richten op het opbouwen van de civiele infrastructuur van Gaza.

‘Laten zij (de vijanden van Israël) voor immer beschaamd en verschrikt worden, schaamrood worden en te gronde gaan, opdat zij weten, dat alleen uw naam is: Here, de allerhoogste over de ganse aarde’ (Psalm 83:18-19).

April verkiezingen in Israël

De nationale verkiezingen zullen  op 9 april worden gehouden in Israël. Dus dit kan een maand worden met veel maatschappelijke spanningen en politieke drama’s tussen de verschillende partijen. Zelfs nadat de resultaten binnen zijn, kan het weken duren voordat een regerende coalitie vorm krijgt.

·       Bid dat de juiste leiders op de juiste posities worden geplaatst om Israël te helpen de wegen van de Heer te bewandelen.
·       Als we de nationale verkiezingen op 9 april naderen, bid dan voor de premier en de regeringsleiders in Israël.
·       Bid dat de huidige premier Benjamin Netanyahu zichzelf aanmoedigt om de Heer te volgen
·       Bid dat de volgende regering opkomt voor de eenheid van het hele land van Israël in plaats van voor de verdeling ervan.
·       Bid dat God de juiste ministers en adviseurs rond de komende premier zal plaatsen.
·       Bid dat de Heer Israël zal beschermen gedurende de verkiezingsperiode.
·       Laten we de Heer vragen om de juiste inzichten te geven aan Israëlische inlichtingendiensten en militaire strategen.

‘Want de Heer geeft wijsheid; vanuit Zijn mond komen kennis en begrip’ (Spreuken 2: 6).

Overweldigende regenval

In de afgelopen weken was men in Israël getuige van ongekende regenval in het hele land, en vooral in Jeruzalem. Muren van rotsen veranderden in watervallen, straten zijn rivieren en elke vallei in en rond Jeruzalem zijn waterstromen geworden. Het is een enorme zegen voor de watersituatie van Israël, maar tegelijkertijd spoelt de kracht van het water alles weg wat op zijn pad komt.

Velen in Israël geloven dat na de 70 jaar van een verbazingwekkend en wonderbaarlijk fysiek herstel van Israël, een nieuw seizoen van spirituele zegen en ontwaken voor de deur staat.

·       Dank God voor de overweldigende regenval. Hij hoort en verhoort onze gebeden.
·       Bid dat we niet alleen een fysieke stortbui uit de hemel zullen zien, maar ook een geestelijke stortbui van God die de hemelen opent en Zijn Geest op Zijn volk stort.

‘Want Ik zal water gieten over hem die dorst heeft en vloed op de droge grond; Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen’ (Jesaja 44:3).

Israël viert Pesach vanaf 20 april tot en met 27 april a.s.

Over de hele wereld vieren Joden deze maand de sedermaaltijd, wat het startschot is voor het Pesachfeest. Het feest begint op de 14e Nissan met Pesach en staat in verbinding met het daarop volgende Chag Hamazot (= feest van ongezuurde broden) wat aansluitend op de 15e Nissan begint en zeven dagen duurt. Dit feest is één van de drie pelgrimsfeesten en wordt beschreven in de Thora en in de Evangeliën.

Het bijzondere is dat ondanks dat de Tempel vernietigd is de Bijbelse feesten van God nog steeds door het Joodse volk worden onderhouden en gevierd.

·       Dank God dat Zijn feesttijden nog steeds worden gevierd en onderhouden.
·       Dank God dat ook vele gelovigen uit de volken de feesten (her)ontdekken.
·       Bid om bescherming gedurende de feestdagen in Israël.
·       Bid om Gods zegen en gunst voor zijn volk en vooral voor de gelovigen die in het land Israël wonen.
·       Bid voor de lokale Messiaanse gemeentes, evenals voor Arabische en niet-Joodse gelovigen in het Land.

‘De Here sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des Heren, die gij uitroepen zult als heilige samenkomsten, zijn Mijn feesttijden’ (Leviticus 23:1).

2.    Gebed voor de Volken

ICEJ-campagne om UNHRC te beïnvloeden

Onlangs heeft de VN-Mensenrechtenraad vijf zeer vooringenomen resoluties tegen Israël aangenomen. Deze keer stemden Europese landen, Australië, Brazilië en Togo tegen of onthielden zich. De ICEJ werkt nu via onze nationale kantoren in de belangrijkste lidstaten van de UNHRC om ervoor te zorgen dat zijn besluiten eerlijker worden ten opzichte van Israël.

·       Bid voor de inspanningen van de ICEJ om te zorgen voor een nog grotere verandering in de stempatronen bij de UNHRC en andere internationale fora binnen het VN-systeem.
·       Bid dat regeringen de moed zullen hebben om voor de waarheid op te komen en de antisemitische diplomaten en ngo’s op zullen roepen om hun inspanningen tegen Israël te staken.
·       Bid dat God de internationale afdelingen van de ICEJ gebruikt om een ​​eensgezind standpunt in te nemen in het voordeel van hun regeringen namens Israël.
·       Bid vooral dat meer regeringen Jeruzalem zullen erkennen als de hoofdstad van Israël en hun ambassades vanuit Tel Aviv zullen verplaatsen.

‘Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg’ (Psalm 2: 1 en 4-6).

 

Aanslagen in Nieuw-Zeeland en Utrecht

In de afgelopen maand heeft een Australische schutter dood en verderf gezaaid in twee moskeeën in de stad Christchurch in Nieuw-Zeeland, waarbij ten minste 50 mensen zijn omgekomen. Een paar dagen later werden we ook in Nederland opgeschrikt door een aanslag op een tram in Utrecht waarbij vier mensen zijn omgekomen.

·       Laten we bidden voor de hele gemeenschap van Christchurch en Nieuw-Zeeland en vooral voor degenen die geliefden hebben verloren.
·        Bid dat de gelovigen daar en ook hier in Nederland in staat zullen zijn om de liefde en waarheid van Christus aan degenen die rouwen te tonen.
·        Bid ook voor ons land en volk en de regering dat we onze toevlucht bij de God van Israël zullen zoeken.

‘God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden’ (Psalm 46:1).

 

Noordoost-Syrië 

Noordoost-Syrië wordt steeds meer een autonome regio die bestaat uit voornamelijk Koerdische volkeren die naast veel christenen leven. De opkomende Koerdische heersers in de regio zijn zeer tolerant en beschermend voor hun Christelijke buren, en ook voor vrouwen die zelfs dienen in de Koerdische strijdkrachten.

 • Bid voor internationale steun en bescherming voor deze zich ontwikkelende regering.
 • Bid dat de Heer een grote oogst in die regio naar voren zal brengen.

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

Prayer-Wave

Op 14 mei vieren we het éénjarig jubileum van de Prayer-Wave. Vorig jaar heeft zich een snelle groei voltrokken. Meer dan 600 gebedsstrijders zijn verbonden door dit gebedsinitiatief.

·        Bid dat de Heer wachters zal plaatsen om op de bres te staan voor Israël.
·        Bid voor de gebedshuizen en gebedsgroepen, zowel in Israël alsook wereldwijd.
·        Bid ook om groei in de gebedsinitiatieven van Jesaja 62 en de Prayer-Wave van de ICEJ.
·        Laten we bidden voor een frisse nieuwe visie en zalving op het werk en de bediening van de ICEJ in Israël en ons land.


‘Want van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, is mijn naam groot onder de volken, zegt de Here der heerscharen’ (Maleachi 11:1).

Nieuw ICEJ Home

We zijn verheugd om in ons nieuwe hoofdkantoor in Jeruzalem te zijn. De ICEJ had deze stap niet kunnen zetten zonder al jouw gebeden en de verschillende vrijwilligers die vanuit de hele wereld naar Jeruzalem vlogen om te helpen!

·       Bid dat God ons blijft gebruiken als Zijn licht in dit nieuwe gebouw.
.       We danken onze Hemelse Vader dat jij in geloof met ons bent gaan geloven dat het nieuwe gebouw de liefde van Christus in de stad Jeruzalem zal vertegenwoordigen.
.       En bid dat we in staat zullen zijn om de geschatte $ 150.000 dollar aan onkosten, die gepaard gaan met deze verhuizing van kantoren, te dekken.
·       Bid ook om genezing en goddelijke bescherming voor leden van de ICEJ-staf in Jeruzalem en ons wereldwijde team over de hele wereld.‘En al was je verleden onbeduidend, je toekomst zal des te groter zijn’ (Job 8:7). 

 

Leerhuis over Israël

De eerstvolgende themaochtend is op zaterdag 13 april a.s. Het thema is:  Sedermaaltijd
·       Dank voor de steeds trouwe aanwezigen vanuit Zwolle en omgeving.
·       Bid dat dit initiatief op meerdere plaatsen in Nederland opgepakt wordt.
·       Wij danken God dat ook in Leeuwarden in samenwerking met de Stadskerk de Wijngaard in september a.s. een leerhuis -themaochtend van start gaat.

ICEJ leiding afdeling in Nederland

·       Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.
·       Bid ook in het bijzonder voor de gezondheid van ons bestuurslid Bep Luiken.
·       Bid dat Jacob en Hennie in contact mogen komen met predikanten en voorgangers van gemeentes in Nederland; dit zal het brengen van de boodschap over Israël in die gemeentes ten goede komen.
·       Bid voor de geplande spreekbeurten en reizen van Jacob en Hennie.

 

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Gebedspunten maart 2019

Beste gebedspartners,


Het is verbazingwekkend om te zien dat zelfs Israëlische gemeenschapsleiders, waaronder rabbijnen en journalisten, zich bewust zijn van het feit dat het succes en de bescherming van Israël te danken is aan de trouwe gebeden van Christenen van over de hele wereld.

Daarom moedig ik je aan om met ons te blijven bidden voor Israël en de vrede van Jeruzalem.

‘Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde’ (Mattheüs 6:9 en 10).

Jezus leerde ons bidden door tegen God te zeggen: "Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel." De wil van God wordt heel duidelijk aan ons uitgelegd in het woord van God, wanneer Hij spreekt over het herstel van Israël. God spreekt over de woestijnen van Israël die groen zullen worden. Steden worden herbouwd en de natie zal een zegen zijn voor de wereld. En het allerbelangrijkste: God zal zijn Geest over gans Israël uitstorten.

Ik roep je op om te blijven bidden volgens Gods wil zoals die in de hemel is. En moge Gods woord zich op aarde in Israël manifesteren zoals het in de hemel wordt beschreven en verklaard.

Israël ziet dat gebeden van Christenen hen inderdaad zegenen en beschermen.

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

 

1.    Gebed voor Israël

De eerste Ethiopische Aaliyah Aankomst voor 2019!

In de laatste week van februari waren ICEJ-medewerkers vereerd om de eerste groep Ethiopische Joden dit jaar te verwelkomen. Ze voegden zich bij honderden familieleden en vrienden die in de aankomsthal op de luchthaven Ben Gurion wachtten en letten op de nieuwe bewoners om door de aankomstdeuren te lopen!

Na uren wachten, dansen en zingen, gingen de deuren open en trokken 80 Ethiopische Joden de aankomsthal binnen. Familieleden haastten zich naar de deur, eindelijk in staat om hun familie te begroeten! Uitingen van vreugde en tranen van opluchting vulden de hal met gezinnen die omhelsd en gekust werden. Sommigen ontmoetten hun familieleden voor de eerste keer en sommigen herenigden na vele jaren van scheiding en wachten!

Een vrouw met een ballon en een boeket rozen vertelde: "Mijn moeder zit op deze vlucht en ik heb haar 20 jaar niet gezien”.
Een Ethiopische man zei: "Ik wacht op mijn broer en ik heb hem 38 jaar niet gezien. Wachten was moeilijk en we maakten ons zorgen omdat er een paar zijn die heel oud zijn en we willen ze zien voordat ze sterven".

Een jonge man die na elf jaar in afwachting was om zijn tante te ontmoeten, zei: "Ik ben God dankbaar voor deze dag en erg opgewonden."

Met uw hulp heeft de ICEJ de eerste 300 Ethiopische Joodse aankomsten voor dit jaar al gefinancierd en heeft het zich ingezet voor het sponsoren van vluchten voor de volledige 1.000 Ethiopische immigranten die in 2019 worden verwacht. De totale transportkosten voor elke Olim worden momenteel geschat op $ 880. De ICEJ investeert dit jaar bijna $ 1,2 miljoen in de Ethiopische Aaliyah.

 

·       Bid voor de resterende 700 Ethiopische Joden om zonder vertragingen of tegenslagen een veilige reis van Ethiopië naar Israël te maken.

·       Bid dat de inburgering, integratie en hereniging met familie in de Israëlische samenleving goed zal verlopen.

·       Bid ook voor meer financiën voor de ICEJ om hen te helpen bij dit absorptieproces.


‘Dan zal Ik hen planten in hun grond, en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de Here, uw God’ (Amos 9:15).

Verkiezingen in Israël

De politieke kaart van Israël heeft de afgelopen week belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Premier Benjamin Netanyahu's grootste rivalen Benny Gantz van de Israëlische Resilience-partij en Yair Lapid van Yesh Atid kondigden een fusie aan. Als deze nieuwe alliantie wint, zouden de twee genomineerden om beurten premier worden.

·       Bid voor duidelijkheid en wijsheid voor de verschillende partijen om duidelijk te maken wat de kritieke politieke, veiligheids- en economische uitdagingen van het land zijn.

·       Bid dat de bevolking oren heeft om het leiderschap van God te horen en te volgen.

·       Bid dat de Israëlische kiezers een duidelijk beeld zullen krijgen van wat er op het spel staat bij de komende verkiezingen en wie het best geschikt is om het land te leiden en te besturen.

·       Bid dat de nieuwe regering een ​​positief beeld zal hebben voor de betrekkingen met Christenen en met de groeiende Christelijke gemeenschappen in Israël.

·       Bid dat ook de Messias belijdende Joden gezien, gehoord en geaccepteerd zullen worden.

‘Geef uw knecht daarom een verstandig verstand om uw volk te besturen, opdat ik onderscheid kan maken tussen goed en kwaad, want wie is in staat om dit uw grote volk te regeren?’ (1 Koningen 3: 9).

 

Bescherming voor de grenzen van Israël

De Israëlische veiligheidsdienst waarschuwt voor het groeiende gevaar van een grootschalig conflict aan de noordgrens, met een grote kans dat Hamas ook aan de zuidelijke grens een tweede front zal openen. Iran blijft zijn capaciteit opbouwen om Israël vanaf het Syrische grondgebied en via Hezbollah in Libanon te treffen. Een recent rapport van de IDF-ombudsman geeft aan dat de IDF niet klaar is voor een grootschalige grondoorlog zoals ze die in het verleden heeft gevoerd. Zelfs als een nieuwe stafchef van de IDF, Aviv Kochavi, het commando overneemt

·       Bid dat de vijanden van Israël tot inkeer komen en zullen gaan inzien dat de God van Israël het laatste woord heeft.

·       Bid voor al diegenen, waaronder het leger, die verantwoordelijk zijn voor Israëls veiligheidsvoorbereidingen.

·       Bid om bescherming voor de bewoners aan de noord- en zuidgrens van Israël.

‘Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen’ (2 Samuël 22:31).

 

Bid voor regen

Er is veel gebeden om regen en de Heer heeft geantwoord! De afgelopen week keerde de winter dinsdagnacht en woensdagochtend met lage temperaturen en regen terug naar Israël met geweldige gevolgen. Het niveau van het meer van Galilea nam merkbaar toe, terwijl verschillende kleinere beken en zijrivieren door het hele land ook hun niveaus zagen stijgen. De lente nadert en het regenseizoen is bijna voorbij. Hoewel het sinds vele jaren één van de natste winters is geweest en er de komende weken nog steeds een goede kans is op regen, zit Israël nog steeds midden in een ernstig watertekort.

·       Laten we de Almachtige danken dat Hij onze gebeden hoort en verhoort.

·       Bid voor meer, zwaardere regenbuien, zelfs tot in de late lente.

·       Bid dat de Israëli's dit zullen zien als een teken van Gods wonderbaarlijke liefde en voorziening voor Zijn volk.

‘Vraagt van de Here regen ten tijde van de late regen. De Here maakt de bliksemschichten; een stortregen zal Hij hun geven, voor iedereen gewas op het veld’ (Zacharia 10:1).

 

Vrouwenhandel in Israël

Vrouwenhandel is vandaag een punt van zorg in Israël. Helaas weten internationale misdaadringen dat Israël een land van bestemming is in hun illegale handel. Vrouwen werden over het Sinaï-schiereiland naar Eilat gesmokkeld, waar ze werden verkocht als seksslaven. Toen ze niet langer als "nuttig" werden beschouwd, werden ze zonder geld, taal of paspoort op straat afgezet.

Jaren geleden werd in Tel Aviv een faciliteit geopend met de naam ‘Red Carpet’ om deze arme vrouwen te helpen en te bedienen. Deze faciliteit biedt medische hulp en basisbehoeften zoals warme douches, maaltijden en knipbeurten aan deze slachtoffers van mensenhandel. De ICEJ heeft geholpen bij het sponsoren van het bereik van de ‘Rode Loper’.

·       Bid dat de Heer deze verhandelde vrouwen zal beschermen tegen alle verdere schade en ze naar het centrum van de ‘Rode Loper’ zal brengen.

·       Bid voor een nieuw gebouw, financiën en de wijsheid voor het personeel om deze vrouwen te

·       Bid dat de Israëlische autoriteiten in staat zullen zijn om de smokkelroutes te sluiten en de daders achter deze duistere praktijken uit de handel te helpen.

‘Bevrijdt de geringe en de arme, redt hem uit der goddelozen" (Psalm 82:4).

 

2.    Gebed voor de Volken

Iran verstopt zich in Syrië


In de regio is Iran vastbesloten door te gaan met het opbouwen van een militant netwerk in Syrië. Israëlische en Russische functionarissen hebben elkaar ontmoet om hun legers te coördineren.

·       Bid dat Rusland zal inzien dat Iran hun posities ondermijnt en dat Moskou zal eisen dat alle Iraanse troepen Syrië zullen verlaten.

·       Bid dat God de plannen van de vijand dwarsboomt en de natie Israël beschermt.

‘Bedenk je strategie, maar hij zal worden gedwarsboomd; stel je plan voor, maar het zal niet bestaan, want God is met ons ‘ (Jesaja 8:10).

 

Groeiend Antisemitisme tegen de Joodse staat

Afgelopen weekend waren meer dan vijftig regeringsleiders, waaronder premier Rutte, bijeen in Sharm El Sheikh voor een gezamenlijke Midden-Oosten top georganiseerd door Donald Tusk (President van de EU) en president Sisi van Egypte.

Het thema van de bijeenkomst zou het vluchtelingenprobleem in het Midden-Oosten zijn. Je denkt dan: ‘Zouden ze toch met oplossingen komen?’ Inmiddels honderdduizenden doden door islamitisch geweld en honderdduizenden op de vlucht.

En dan lees je nota bene in de slotverklaring: weinig of niets waar ze het over eens konden worden met betrekking tot vluchtelingen. Veel verder dan een gezamenlijke intentie om te investeren in vrede en veiligheid kwam het niet, en die vult iedereen natuurlijk op zijn eigen manier in.

Dus werd het meest concrete deel van de slotverklaring maar even ingevuld: het land Israël en Jeruzalem verdelen, Oost-Jeruzalem ontdoen van haar Joodse wortels en het voegen bij een nog op te richten Palestijnse staat, waar Jordanië ook nog een rolletje mag vervullen.

President Sisi mocht als organisator ook nog even bevestigen dat de Palestijnse zaak één van de belangrijkste wortels is van alle conflicten in het Midden-Oosten. Dus alle oorlogen tussen soennieten en sjiieten, Irak, Syrië, Jemen, Libanon, Libië en ook alle vluchtelingen. Als dat geen antisemitisme is tegen de Joodse staat?

Wie er overigens niet bij mocht zijn was premier Netanyahu, wie er wel bij mocht zijn was Mahmoud Abbas, voorzitter van de Palestijnse autoriteit. Zo draait de wereld door onder de uitsluiting van de Joodse staat. Als dat geen antisemitisme is van de volkeren ten opzichte van Israël!

De hoogmoed van Europa en de landen van het Midden-Oosten zal hun eigen val worden. We zouden het wel willen voorkomen, maar Europa en ook ons landje is bedwelmd. Totaal verdwaasd.

·       Bid om bescherming voor de in Europa wonende Joden.

·       Bid voor de Europese regeringsleiders dat ze tot inkeer en krachtig zullen optreden tegen antisemitisme.

·       Bid dat ook de Nederlandse regering krachtig zal optreden tegen dit kwaad.

·       Bid dat wij als Nederlandse volk zullen opstaan tegen antisemitisme en om Sions wil niet meer zullen zwijgen.

·       Bid dat de in Europa woonachtige Joden op Gods tijd en aanwijzing op Aaliyah naar Israël gaan.

‘Te dien dag zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen’ (Zacharia 12:3).

 

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

De grote stap voor het ICEJ-hoofdkwartier

De ICEJ zit midden in de verhuizing naar nieuwe kantoren in Jeruzalem om te dienen als wereldwijd hoofdkwartier in de toekomst. Er is veel werk gemoeid met het verplaatsen van 40 personeelsleden en veertig jaar archieven.

·       Bid voor de staf in Jeruzalem als ze in de komende weken de overgang naar de nieuwe kantoren voltooien.

·       Bid dat de aanwezigheid van God met hen mee zal gaan naar de nieuwe locatie.

·       Bid voor een verdere zoektocht naar een meer permanent onderkomen voor de ICEJ.

·       Bid ook voor financiën en andere middelen die nodig zijn voor deze grote geloofsstappen.

 

Leerhuis over Israël

De eerstvolgende themaochtend is op zaterdag 9 maart a.s. De volgende ochtend staat gepland voor zaterdag 13 april a.s. Het thema is: ‘Gods grote Verbonden’.

·       Dank voor de steeds trouwe aanwezigen vanuit Zwolle en omgeving.

·       Bid dat dit initiatief op meerdere plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

·       Bid dat er in Leeuwarden en omstreken ook een leerhuis start in 2019.

 

ICEJ leiding afdeling in Nederlan

·       Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

·       Bid ook in het bijzonder voor de gezondheid van ons bestuurslid Bep Luiken.

·       Bid dat Jacob en Hennie in contact mogen komen met predikanten en voorgangers van gemeentes in Nederland; dit zal het brengen van de boodschap over Israël in die gemeentes ten goede komen.

·       Bid voor de geplande spreekbeurten en reizen van Jacob en Hennie.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!


Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Gebedspunten februari 2019

1.    Gebed voor Israël

Bescherming over Israël

“Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt. De Here is uw Bewaarder, de Here is uw schaduw aan uw rechterhand.  (Psalm 121: 4).

- Bid om Gods bescherming en interventie voor het Israëlische volk voor het hele land, en vooral in die gebieden van recente terroristische aanslagen en spanningen. (Vooral het noorden van Israël en de Gazastrook).

- Bid dat de terroristen en degenen achter hen worden gepakt. Bovendien blijft Israël zoeken naar, en het vernietigen van de door Hezbollah gegraven tunnels onder de noordelijke grensomheining met Libanon.

- Bid dat al deze tunnels worden gevonden en buiten werking worden gesteld.

- Bid ook tegen alle plannen en inspanningen van de vijand om Israël schade toe te brengen. Ook vanuit Syrië. 

- Bid voor een wonder van aanhoudende regen tijdens de maanden van het regenseizoen dit jaar in Israël. Dank dat er al veel is gevallen dit jaar. Er is in Noord-Israël al meer dan het jaarlijkse gemiddelde gevallen.  

2.    Gebed voor de Volken

Ambassades verhuizen naar Jeruzalem.

Er zijn buiten Europa een aantal landen die overwegen hun ambassades naar Jeruzalem te verplaatsen en Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël. Zo zijn er bijvoorbeeld in Guatemala en Brazilië recente ontwikkelingen geweest.

- Bid dat meer naties hun ambassades naar Jeruzalem zullen verplaatsen.

- Bid voor moed voor de leiders van deze landen om de juiste beslissingen te nemen en Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël en hun ambassades naar Jeruzalem verplaatsen.

- Bid dat ook Europese landen, waaronder Nederland dit voorbeeld zullen volgen.

Naties stemmen af op Israël

Er zijn nieuwe ontwikkelingen te bespeuren bij regeringen over de hele wereld die zich als nooit tevoren op de staat Israël richten. Zelfs Arabische landen die aartsvijanden van Israël zijn, erkennen dat Israël een natie is die hen de hulp en strategieën kan geven die ze nodig hebben om het islamitische terrorisme te bestrijden. Afrikaanse landen strekken zich ook uit naar de staat Israël, omdat zij Israël zien als een essentiële partner die hun kan helpen zich te ontwikkelen.

- Bid voor deze nieuwe diplomatieke betrekkingen en partnerschappen om door te gaan en uit te breiden.

- Bid ook volgens 1 Timotheüs 2:1-2.

'Palestina' naar hoofdsleutelgroep bij de Verenigde Naties

Op 1 januari zal de "Staat van Palestina" beginnen als voorzitter van de G-77, een machtig blok van ontwikkelingslanden die nu 134 landen telt en die de uitkomst van de meeste beslissingen in de Verenigde Naties controleert. Dit zal waarschijnlijk nog tot meer veroordelingen van Israël in de VN leiden.

- Bid dat deze vooringenomen oneerlijke inspanningen door het G-77-blok en de meerderheid van de naties in de VN worden verworpen,

- Bid dat de tegenstanders van Israël eindelijk ter verantwoording worden geroepen in deze internationale organisaties.

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem

ICEJ hoofdkantoor

“Wanneer nu de Here, uw God, u in het land zal gebracht hebben, waarvan Hij uw vaderen, Abraham, Isaak en Jakob gezworen heeft het u te zullen geven – grote en goede steden, die gij niet gebouwd hebt; huizen, vol met allerlei goederen…..”. (Deuteronomium 6:10).

Tegen de tijd dat u dit leest, heeft de ICEJ hoogstwaarschijnlijk een huurcontract getekend voor een woning die als ons tijdelijk “nieuwe huis” hier in Jeruzalem zal dienen. We zijn er echter van overtuigd dat de Heer wil dat we niet alleen onze eigen woning hier in Jeruzalem huren maar kopen.

- Bid dat de Heer ons in de juiste richting zal leiden en de fondsen zal verschaffen voor deze grote stap.

- Bid en vast in geloof dat de Heer ons een gebouw zal aanbieden dat ons zal helpen om christenen over de hele wereld op een waardige manier te vertegenwoordigen.

4.    Gebed voor de ICEJ afdeling in Nederland

Leerhuis over Israël

Zaterdagmorgen 2 februari a.s. hebben we opnieuw een leerhuis over Israël in Zwolle, met aansluitend een prayer-wave voor Israël.

- Dank voor het aantal wat zich al heeft opgegeven.

- Bid dat dit initiatief op meerdere plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

ICEJ leiding afdeling in Nederland

- Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!


Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


Gebedspunten januari 2019

“... en als Mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen zich verootmoedigt en zij bidden en mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen" (2 Kronieken 7:14).

Dit nieuwe jaar beginnen we bij de ICEJ met het zoeken van Zijn aangezicht door te bidden en te vasten voor Israël, Jeruzalem en de naties.
Opgemerkt moet worden dat in Gods ogen de antwoorden voor nationale problemen niet liggen bij haar presidenten en regeringen. God zegt dat het antwoord ligt bij "mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen ...". God is niet op zoek naar verandering in een regering maar naar verandering in de kerk. De verandering in Zijn volk brengt verandering in de naties. Het eindresultaat is krachtig: "Ik zal hun land herstellen!"
We roepen je op om ook dit nieuwe jaar mee te bidden, en vooral elke 1ste  woensdag van elke maand, als we in Jeruzalem bidden en vasten voor Israël, de naties en de bediening die God ons als ICEJ heeft gegeven.
 
Ook kun je als voorbidder mee doen aan de wereldwijde gebedsgolf om bij zonsopgang te bidden voor Israël en de volken. Deze begint elke dag bij de Fiji eilanden, via Jeruzalem, Europa, zo de hele wereld rond. In elke tijdszone over de hele wereld wordt er bij zonsopgang gebeden. Op deze manier ontstaat er een tsunami, een gebedsgolf van gebeden over de gehele wereld.(Maleachi 1:11).
Je kunt je bij deze gebedscampagne aansluiten door je op te geven via www.icejprayerwave.com, Kies een dag en een tijdsgedeelte wanneer je voor een bepaalde periode wilt bidden.
 
Mochten jullie een beeld, woord, of een indruk ontvangen, laat het ons weten! Ook zouden we graag in contact willen komen met “onze voorbidders” zodat we tussentijdse spoedeisende gebedsverzoeken kunnen doormailen. Reageer dan via een e-mail aan: Jan Posthumus gebedscoördinator ICEJ afdeling Nederland info@icej.nl. Want wij mogen Zijn blijdschap ervaren, delen, te midden van alles.

Moge de Heer je zegenen als je zijn aangezicht in 2019 zoekt!

 

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

1.    Gebed voor Israël

Bescherming over Israël

“Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt. De Here is uw Bewaarder, de Here is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts. De Here zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid”. (Psalm 121: 4-8).

- Bid om Gods bescherming en interventie voor het Israëlische volk voor het hele land, en vooral in die gebieden van recente terroristische aanslagen en spanningen. (Met name het noorden van Israël en de Gazastrook).

- Bid dat de terroristen en degenen achter hen worden gepakt. Bovendien blijft Israël zoeken naar, en het vernietigen van de door Hezbollah gegraven tunnels onder de noordelijke grensomheining met Libanon.

- Bid dat al deze tunnels worden gevonden en buiten werking worden gesteld.

- Bid ook tegen alle plannen en inspanningen van de vijand om Israël schade toe te brengen.

- Bid ook volgens Psalm 91.

- Bid voor een wonder van aanhoudende regen tijdens de maanden van het regenseizoen dit jaar in Israël.

 

“En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen”. (Joël 2:23).

 

2.    Gebed voor de Volken

Ambassades verhuizen naar Jeruzalem

Er zijn buiten Europa een aantal landen die overwegen hun ambassades naar Jeruzalem te verplaatsen en Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël. Zo zijn er bijvoorbeeld in Australië en Brazilië recente ontwikkelingen geweest.

- Bid dat meer naties hun ambassades naar Jeruzalem zullen verplaatsen.

- Bid voor moed voor de leiders van deze landen om de juiste beslissingen te nemen en Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël en hun ambassades naar Jeruzalem verplaatsen.

- Bid dat ook Europese landen, waaronder Nederland dit voorbeeld zullen volgen.

“Een rivier – haar stromen verheugen de stad Gods, de heiligste onder de woningen des Allerhoogsten. God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. Volkeren woedden, koninkrijken wankelden. Hij verhief zijn strem, de aarde versmolt”. (Psalm 46:5-7).

 

Naties stemmen af op Israël

Er zijn nieuwe ontwikkelingen te bespeuren bij regeringen over de hele wereld die zich als nooit tevoren op de staat Israël richten. Zelfs Arabische landen die aartsvijanden van Israël zijn, erkennen dat Israël een natie is die hen de hulp en strategieën kan geven die ze nodig hebben om het islamitische terrorisme te bestrijden. Afrikaanse landen strekken zich ook uit naar de staat Israël, omdat zij Israël zien als een essentiële partner die hun kan helpen zich te ontwikkelen.

- Bid voor deze nieuwe diplomatieke betrekkingen en partnerschappen om door te gaan en uit te breiden.

- Bid ook voor premier Benjamin Netanyahu terwijl hij zich naar deze landen uitstrekt.

- Bid ook volgens 1 Timotheüs 2:1-2.

“Dan zullen alle volken der aarde zien, dat de naam des Heren over u uitgeroepen is, en zij zullen voor u vrezen”. (Deuteronomium 28:10).

 

'Palestina' naar hoofdsleutelgroep bij de Verenigde Naties

Op 1 januari zal de "Staat van Palestina" beginnen als voorzitter van de G-77, een machtig blok van ontwikkelingslanden die nu 134 landen telt en die de uitkomst van de meeste beslissingen in de Verenigde Naties controleert. Dit zal waarschijnlijk nog tot meer veroordelingen van Israël in de VN leiden.

- Bid dat deze vooringenomen oneerlijke inspanningen door het G-77-blok en de meerderheid van de naties in de VN worden verworpen,

- Bid dat de tegenstanders van Israël eindelijk ter verantwoording worden geroepen in deze internationale organisaties.

- Bid voor de nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Heather Nauert om door te gaan met de krachtige pleitbezorging voor Israël die door Nikki Haley is getoond.

“Geef mij niet prijs aan de lust van mijn tegenstanders, want valse getuigen staan tegen mij op, en hij die geweld blaast”. (Psalm 27:12).

 

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem

ICEJ hoofdkantoor

Tegen de tijd dat u dit leest, heeft de ICEJ hoogstwaarschijnlijk een huurcontract getekend voor een woning die als ons tijdelijk “nieuwe huis” hier in Jeruzalem zal dienen. We zijn er echter van overtuigd dat de Heer wil dat we niet alleen onze eigen woning hier in Jeruzalem huren maar kopen.

- Bid dat de Heer ons in de juiste richting zal leiden en de fondsen zal verschaffen voor deze grote stap.

- Bid en vast in geloof dat de Heer ons een gebouw zal aanbieden dat ons zal helpen om christenen over de hele wereld op een waardige manier te vertegenwoordigen.

“Wanneer nu de Here, uw God, u in het land zal gebracht hebben, waarvan Hij uw vaderen, Abraham, Isaak en Jakob gezworen heeft het u te zullen geven – grote en goede steden, die gij niet gebouwd hebt; huizen, vol met allerlei goederen…..”. (Deuteronomium 6:10).

Envision Pastors 'Conference’

In deze maand organiseert de ICEJ onze jaarlijkse Envision-conferentie voor voorgangers en leiders van over de hele wereld.

- Bid voor de planning en beslissingen die nog moeten worden genomen voor deze bijeenkomst.

- Bid dat de Heer de juiste voorgangers zal trekken om deel te nemen aan deze conferentie.

“Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft”. (Handelingen 20:28).

 

4.    Gebed voor de ICEJ afdeling in Nederland

Leerhuis over Israël

Zaterdagmorgen 12 januari a.s. hebben we opnieuw  een leerhuis over Israël in Zwolle, met aansluitend een prayer-wave voor Israël.

- Dank voor het aantal wat zich al heeft opgegeven en

- Bid dat dit initiatief op meerdere plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

- Bid dat er in Leeuwarden en omstreken ook een leerhuis start in 2019.

 

ICEJ leiding afdeling in Nederland

- Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

- Bid voor de geplande spreekbeurten en reizen van Jacob en Hennie.  

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

 

Jan Posthumus


Gebedspunten december 2018

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken:

1.    Gebed voor Israël

Israëlische minister van Defensie

Avigdor Lieberman is als minister van Defensie van Israël afgetreden. Premier Benjamin Netanyahu neemt nu zijn taken over. (1 Kronieken 11: 6).

·       Bid voor Netanyahu in zijn rol als premier en nu ook als minister van Defensie.

·       Bid dat de Heer competente mannen en vrouwen geeft die Netanyahu kan vertrouwen om belangrijke posities in te nemen.

·       Bid voor eenheid in de regering van Israël.

EU overweegt handhaving van sancties tegen Iran

De VS hebben sancties opgelegd aan Iran. De EU die terughoudend was,  overweegt nu om de sancties nieuw leven in te blazen. (Exodus 6: 5).

·       Bid dat de Heer Israël zal bewaren voor angst en dreiging van vijandigheid van Iran en zijn proxy-milities in de regio.

Messiaanse Joden het recht ontzegd om Aaliyah te maken

Decennia lang heeft Israël geweigerd om Joden die in Yeshua geloven toe te staan om Aaliyah te maken. (Handelingen 26: 6-7).

·       Bid dat deze discriminerende praktijk stopt en de deur voor Messiaans-Joodse gelovigen open gaat om naar Israël terug te keren.

2.    Gebed voor de Volken

Bosbranden in Californië

In de afgelopen weken hebben bosbranden in Californië gewoed. Minstens 80 mensen zijn omgekomen en 500 worden vermist. (Joël 2:12).

·       Bid dat alle vermisten zullen worden ontdekt en dat de Heer de gemeenschap beschermt.

Onverwachte overstromingen in het woestijngebied van Saoedi-Arabië

Achter gesloten deuren sluit Saoedi-Arabië zich aan bij Israël, als gevolg van hun oppositie tegen Iran. Vorige week kreeg Saoedi-Arabië op wonderbaarlijke wijze veel regen. (Numeri 24: 9).

·       Bid dat de Heer zegeningen geeft, zoals overvloedige regen, over landen die zich op Israël afstemmen.

·       Bid ook dat de Heer andere naties openbaringen geeft, zodat zij die Israël zegenen zelf gezegend zullen worden.

Kerken in de volken

Deze komende tijd bidden we voor het land Kenia. Kenia heeft een bevolking van 40,8 miljoen, waarvan 82% christen is. Veel mensen lijden aan ondervoeding en leven slechts van één maaltijd per dag. (Psalm 34:19).

·       Bid dat de Heer middelen vrijmaakt voor hen die Hij geroepen heeft om Kenia te herstellen en lief te hebben.

·       Bid dat God meer arbeiders gaat sturen die de handen en de voeten van Jezus voor deze mensen kunnen zijn.

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem

ICEJ hoofdkantoor

De leiding van de ICEJ moet belangrijke beslissingen nemen in de komende weken met betrekking tot de toekomst van het hoofdkantoor. (Filippenzen 4: 6-7)

·       Bid dat de Heer dit hele besluitvormingsproces door Zijn wijsheid en vrede zal leiden en beheersen.

·       Bid dat het juiste gebouw beschikbaar komt om dienst te doen als hoofdkantoor van de ICEJ, zelfs als ze zich voorbereiden op een grotere dienst aan de Heer en zijn volk Israël.

·       Bid ook voor de voorzieningen en richting van de Heer als we 2019 ingaan.
4.    Gebed voor de ICEJ afdeling in Nederland

Themaochtend over Israël

Zaterdagmorgen 8 december a.s. hebben we opnieuw een Themaochtend over Israël in Zwolle, met aansluitend een prayer-wave voor Israël.

·       Bid dat dit initiatief op meerdere plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

·       Bid dat er in Leeuwarden en omstreken ook een Themaochtend start in 2019.

ICEJ leiding afdeling in Nederland

·       Bid om wijsheid, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

·       Bid dat het nieuwe boek van Jacob zijn weg mag vinden door Nederland.

·       Bid voor de geplande  ICEJ spreekbeurten. Zie agenda 

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus


 

Gebedspunten november 2018

Het is een groot voorrecht om tot God onze Schepper te kunnen bidden en we mogen het nooit verwaarlozen of ooit als vanzelfsprekend beschouwen.

Als we trouw zijn in gebed - met een gelovig, nederig, dankbaar en berouwvol hart - zal God ons horen en antwoorden op Zijn tijd en in overeenstemming met Zijn wil.

De open uitnodiging die we hebben om ons tot de Heer te wenden in gebed, om Zijn hulp te zoeken bij elke uitdaging in het leven, is een zeer kostbaar voorrecht en geschenk dat we altijd moeten koesteren en oefenen - voor ons eigen bestwil!

“Want hoeveel beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons (2 Korintiërs 1:20). 

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland:

1.    Gebed voor Israël

Vredesplannen in het Midden-Oosten

De Amerikaanse president Trump blijft hoopvol om het Israëlisch-Arabische conflict op te lossen. Hij verwacht van premier Benjamin Netanyahu dat hij daar iets voor terugkrijgt. Intussen heeft Frankrijk gezworen om zijn eigen vredesplan te presenteren als de regering van Trump niet snel handelt.

·       Bid dat de Heer wijsheid geeft aan de Israëlische leiders die betrokken zijn bij het nemen van beslissingen over deze nog niet openbaar gemaakte plannen.

·       Bid dat de Heer verborgen agenda's achter deze plannen zal blootleggen die Israël in gevaar kunnen brengen.

·       Bid dat Israël in staat zal zijn om de betrekkingen te normaliseren met verschillende Arabische landen die de rechtmatige plaats van Israël in de regio beginnen te accepteren.

"Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood." (Spreuken 14:12).

Spanningen met Gaza

Al meer dan zeven maanden  zijn er wekelijks gewelddadige Palestijnse protesten en botsingen langs de grens met Gaza. Het lijkt erop dat de Palestijnse Autoriteit en Iran een oorlog tussen Israël en Hamas proberen uit te lokken voor hun eigen voordeel.

·       Bid voor vrede en rust langs de grens van Gaza.

·       Bid dat er geen escalatie van geweld zal plaatsvinden.

·       Bid dat er doeltreffende manieren worden gevonden om de internationale gemeenschap te helpen om te gaan met de toenemende humanitaire behoeften van Gaza, zonder Israël daarbij in gevaar te brengen.

“En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil”.(Markus 4:39).     

2.    Gebed voor de Volken

Anti-semitisme 

·       De aanslag in de synagoge 'Tree of Life' te Pittsburg, USA, met 9 doden is een directe uiting van Anti-semitiseme. Zelfs een Holocaustoverlevende van 93 jaar is hierbij omgekomen. Bid voor bescherming voor Joden in Amerika.

·       Bid voor alertheid in Europa, want ook hier groeit het Anti-semitisme.

·       Bid dat de BDS movement inziet dat ze niet alleen tegen Israël vecht, maar uiteindelijk tegen de God van Israël.

Nieuwe uitdagingen voor Israël bij de VN

Onlangs ontving de Palestijnse Autoriteit een verontrustende upgrade in status bij de Verenigde Naties om leiding te geven aan de zogenaamde niet-gebonden naties, die de meerderheid van stemmen beheert in de meeste VN-geledingen. Een nieuwe reeks Amerikaanse sancties zal in november van kracht worden met de intentie om de Iraanse economie ernstig te beïnvloeden.

·       Bid dat de wereldleiders een ​​moedig moreel standpunt in zullen nemen voor Israël bij de VN.

·       Bid dat de EU uiteindelijk zal besluiten de Iraanse ambities te stoppen om Israël te bedreigen met nucleaire chantage.

"Want Gij zijt mij een schuilplaats geweest, een sterke toren tegen de vijand" (Psalm 61: 4).

Amerikaanse verkiezingen

De VS houden begin november tussentijdse verkiezingen die wereldwijd blijvende gevolgen kunnen hebben voor Israël. Er is sprake van een grote verdeeldheid tussen Republikeinen en Democraten.

·       Bid voor de juiste resultaten in de Amerikaanse verkiezingen vanuit een hemels perspectief, in overeenstemming met de bedoelingen van de Heer voor Amerika, Israël en de wereld.

"Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid." (1 Timotheüs 2: 1-2).

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem

Envision Pastors 'Conference’

In januari 2019 organiseert de ICAJ de jaarlijkse Envision-conferentie voor voorgangers en leiders van over de hele wereld.

·       Bid voor de planning en beslissingen die nog moeten worden genomen voor deze bijeenkomst.

·       Bid dat de Heer de juiste voorgangers zal trekken om deel te nemen aan deze gebeurtenis.

"Kies verstandige mannen uit uw stammen, en ik zal hen tot hoofden over u maken" (Deuteronomium 1:13).

ICEJ hoofdkantoor

·       Blijf bidden voor de beslissingen die genomen moeten worden met betrekking tot het gebouw van het ICEJ-hoofdkwartier in Jeruzalem.

"Mijn volk zal wonen in een vredige woning, in veilige woningen en in stille rustplaatsen ..." (Jesaja 32:18)

4.    Gebed voor de ICEJ afdeling in Nederland

Leerhuis over Israël

Zaterdagmorgen 10 november a.s. hebben we opnieuw  een Themaochtend over Israël in Zwolle, met aansluitend een prayer-wave voor Israël. Tijdens dit samenzijn zal ook het nieuwe boek van Jacob Keegstra “Gods Woord is één” worden gepresenteerd.

·       Dank voor het aantal wat zich al heeft opgegeven en

·       Bid dat dit initiatief op meerdere plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

Israël concertmiddag in Leeuwarden

Met grote dankbaarheid kijkt men in Leeuwarden terug op een zeer geslaagde Israël-concertmiddag op zaterdag 13 oktober jl. Zo’n 400 bezoekers hebben de diverse workshops en het concert bezocht.

·       Dank God voor de fijne gesprekken en ontmoetingen.

·       Bid dat dit gebeuren als een olievlek  in Noord Nederland zal doorwerken.

Kerken in Nederland

Nederland heeft een trotse geschiedenis van een uitgebreide betrokkenheid bij christelijke missies. Recente onderzoeken tonen echter aan dat slechts 20% van de hedendaagse christelijke bevolking regelmatig naar de kerk gaat.

·       Bid de Heer om arbeiders in kerken die vervuld zullen zijn met de kracht van de Heilige Geest om getuigen te zijn voor de verloren en eenzame mensen in Nederland.

·       Bid dat er volop ruimte voor Israël komt in  kerken en gemeentes.

“Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik zend mij.” (Jesaja 6:8).

ICEJ leiding afdeling in Nederland

·       Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

·       Bid dat het nieuwe boek van Jacob goed zal worden ontvangen.

·       Bid voor de geplande spreekbeurten van Jacob en Hennie.  

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus

 Gebedspunten oktober 2018
 
1. Gebed voor Israël
Beweging bij Ethiopische Aliyah
Na maanden van vertragingen, lijkt het erop dat de Israëlische regering nu klaar is om een andere groep van 1.000 Ethiopische Joden goed te keuren om Aliyah te maken naar Israël. De ICEJ staat klaar om de vluchten voor deze joden te sponsoren.
 • Bid dat de uiteindelijke goedkeuring van de Israëlische regering snel zal komen, samen met het budget dat nodig is om deze zeer verdienstelijke nieuwe immigranten te absorberen.
 • Bid dat de ICEJ alle middelen zal hebben die nodig zijn om hun vluchten naar Sion te sponsoren.
"Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde” (Jesaja 43: 6)
 
De noordelijke grens van Israël beveiligen
Terwijl de oorlog in Syrië lijkt te eindigen, hebben de Russische regering en het leger zich diep in het lot van dat door oorlog verscheurde land verankerd. Dit betekent nieuwe uitdagingen in de betrekkingen tussen Rusland en Israël, zelfs als het probeert te voorkomen dat Iran meer voet aan de grond krijgt in Syrië en Libanon om Israël te bedreigen.
 • Bid dat de betrekkingen tussen Rusland en Israël stabiel en coöperatief blijven, zelfs nu Israël probeert de toegenomen Iraanse dreiging aan zijn noordelijke grenzen te ontkrachten.
"Want Gij zegent de rechtvaardige, o Here, Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild” (Psalm 5: 2)
 
VS betwisten het mandaat van UNRWA
Eerder dit jaar verlaagde de Amerikaanse president Donald Trump met $ 350 miljoen aan financiële hulp aan UNRWA, het speciale Palestijnse opvangfonds voor vluchtelingen in Gaza. Protesten en stakingen volgden.
 • Bid dat deze financiële crisis ervoor zal zorgen dat de Palestijnse leiders in Gaza en Ramallah ook daadwerkelijk voor hun eigen mensen gaan zorgen, in plaats van hun tijd en middelen te verspillen met het doel Israël te vernietigen.
 • Bid dat de VS succes zullen hebben in haar pogingen om de internationale gemeenschap te overtuigen de UNRWA geleidelijk af te schaffen en Palestijnse vluchtelingen op dezelfde wijze te behandelen als alle andere vluchtelingen.
"Tweeërlei gewicht is de Here een gruwel, en een valse weegschaal is verkeerd" (Spreuken 20:23)
 
 
 
2. Gebed voor de Volken
Antisemitisme in politieke kringen en op campussen
Antisemitisme wordt nog steeds agressief bevorderd onder het mom van anti-Israëlisme in twee zeer invloedrijke arena's: in de politiek, met name in Groot-Brittannië en op universiteitscampussen. In de VS doet de BDS-beweging er alles aan om Joodse studenten te verbannen.
 • Bid dat deze haat zaaiende gerichtheid op Israël en joodse studenten door middel van politiek en op universiteitscampussen geen effect zal hebben en dat het stopt.
 • Bid dat mensen de irrationele haat die bekend staat als antisemitisme leren herkennen en verwerpen.
"Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen" (Psalm 27: 3)
 
Schapen- en geitenstaten
In Mattheüs 25 vertelt Jezus ons dat in de eindtijd de naties gescheiden zullen worden in schapennaties, die in overeenstemming leven met Gods wil en Zijn voornemens op aarde, en in geitenvolken die dat niet doen.
 • Bid voor ons land en de regering dat ze op één lijn komen met Gods wil voor Israël en voor ons land.
"Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid." (1 Timotheüs 2: 2)
 
 
 
3. Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem
ICEJ-middelen naarmate het jaar vordert.
 • Bid dat de Heer de middelen vrijmaakt voor de ICEJ om de projecten en doelen te bereiken die de Heer ons heeft opgedragen.
 • Bid dat elke belemmering zal worden ontworteld, elke deur van voorziening zal worden geopend en dat dit een jaar zal zijn dat eindigt met de kenmerken van goddelijke gunst boven onze bediening.
"Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u weder gemeten worden". (Lukas 6:38)
 
Loofhuttenfeest 2018
We willen de Heer danken voor het Loofhuttenfeest van dit jaar en voor alle fijne afspraken die gemaakt zijn tijdens het Feest van dit jaar.
 • Laten we de Heer vragen om te ademen op elke verbinding die gemaakt is en dat er een toename van eeuwig fruit in de komende weken en maanden gerealiseerd zal worden.
"... vasthouden aan het Hoofd, van wie het hele lichaam, gevoed en samengebonden door pezen en banden, groeit en zijn goddelijke wasdom ontvangt" (Kolossenzen 2:19)
 
 
 
4. Gebed voor de ICEJ afdeling in Nederland
Themaochtend in Zwolle 
Zaterdagmorgen 13 oktober a.s. hebben we opnieuw  een leerhuis over Israël in Zwolle, met aansluitend een prayer-wave voor Israël. Ons verlangen is dat er meerdere Israël leerhuizen in Nederland zullen ontstaan en dat de boodschap over Israël weer door kerken en gemeentes zal worden omarmd.
 • Dank voor het aantal wat zich al heeft opgegeven en
 • Bid voor nog meer deelnemers.
 • Bid dat dit initiatief op meerdere plaatsen in Nederland opgepakt wordt.
Israël concertmiddag in Leeuwarden
Zaterdagmiddag 13 oktober a.s. is er in Leeuwarden (Stadskerk de Wijngaard Mr. P.J. Troelstra laan 147a) een Israël-concertmiddag m.m.v. Jeugdorkest Noord-Nederland. van 14.00-18.30 Het 10-jarige Joodse jongetje Micha Gelber gaat op transport naar een onbekende bestemming. 73 jaar later vertelt hij onder begeleiding van een jeugdorkest zijn indrukwekkende verhaal over het Verloren Transport. Jacob en Hennie Keegstra zullen namens de ICEJ workshops verzorgen. Verder is deze dag ism Christenen voor Israel. 
 • Bid dat velen in Noord Nederland hierdoor aangeraakt zullen worden
 • Bid dat de Stadskerk De Wijngaard in Leeuwarden vol zal zitten
 • Bid voor Jacob en Hennie die workshops zullen verzorgen
ICEJ leiding afdeling in Nederland
 • Bid om wijsheid, inzicht gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.
 • Bid dat er meer voorbidders in Nederland zullen opstaan.
 • Bid voor de geplande spreekbeurten van Jacob en Hennie 
 • Bid dat er meer contacten mogen ontstaan met kerken en evangelische gemeentes.
Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!
Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.
Jan Posthumus
 
______________________________________________________________________________________________________

Gebedspunten september 2018

In Hand. 2:41-42 wordt gesproken over het leven in  de eerste gemeente. Eén van de vier pijlers die hier wordt genoemd is het volharden in de gebeden. Ook voor deze maand wil ik u aanmoedigen om als wachter te blijven volharden in uw gebeden.

1.    Gebed voor Israël

       Rust in de Gazastrook

Na maanden van wekelijkse schermutselingen, raketaanvallen en vuurballonnen vanuit Gaza, heeft de Israëlische regering en IDF besloten de grens met Gaza te sluiten. Als gevolg daarvan was het aan de grens van Gaza de afgelopen weken relatief rustig. (Ps 147:14)

·       Laten we God danken voor de verminderde vijandigheid en

·       bidden dat deze kalmte blijvend zal zijn.

       Militair wetsontwerp  in Israël

Israël is een land met een burgerleger, en van elk gezin wordt verwacht dat het hun zonen en dochters naar de IDF stuurt om de natie te verdedigen. Vanaf het begin kregen de ultraorthodoxen vrijstelling van militaire dienst. In de afgelopen maanden werd nog een wet voorgesteld om jonge mannen en vrouwen uit de ultraorthodoxe gemeenschap te rekruteren. De rechtse partijen dreigen de regeringscoalitie te laten vallen als de wet doorgaat. (Numeri 1:2-4)

·       Bid dat broederliefde de overhand zal krijgen in de harten van alle burgers, zodat de hele samenleving een eerlijke bijdrage levert aan de last van het verdedigen en opbouwen van de natie.

·       Bid dat de Israëlische regering de juiste oplossing zal vinden van oneerlijke vrijstellingen voor ultra-orthodoxen.

  Vervuild water in Upper Galilee

De zoetwaterrivieren van de Jordaan die uit de Golan-hoogvlakte komen, zijn de afgelopen weken vervuild en besmet. Tot dusverre zijn tientallen Israëli's geïnfecteerd en leiden aan ernstige symptomen. (Ex 15:26)

·       Bid dat de stromen en bronnen in de Golan en de Jordaan volledig zullen worden gereinigd van schadelijke bacteriën.

2.    Gebed voor de Volken

       Israël maakt zich klaar voor de confrontatie met de VN

Premier Benjamin Netanyahu heeft de leiders van de drie Baltische staten ontmoet. Er komen nog meer vergaderingen met nationale leiders. Veel landen zullen erbij de VN op aandringen  om Israël te veroordelen over zijn natiestaatwetgeving. (Ps. 9:20)

·       Bid voor wereldleiders om een moedig, moreel standpunt in te nemen voor Israël tijdens de VN-vergadering.

·       Bid dat de EU uiteindelijk besluit om Irans genocidale complot tegen Israël zal stopzetten.

       Noord-Korea / VS onderhandelingen

De Verenigde Staten onderhandelen nog steeds met Noord-Korea om een overeenkomst te sluiten om het Koreaanse schiereiland te denucleariseren. (Rom. 14:19)

·       Laten we bidden dat de Heer alles gaat verwijderen wat de Noord-Koreanen zou vertragen hun kernwapenprogramma te ontmantelen.

3.    Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem

       Loofhuttenfeest

We vieren het jaarlijkse Loofhuttenfeest van 23-28 september.(Ef.1:17)

·       Bid voor het personeel en de teamleden die zich voorbereiden op dit spectaculaire feest.

·       Bid dat de Heilige Geest krachtig aanwezig is op Het Feest.

       ICEJ hoofdkantoor

Blijf bidden voor de aankoop van het hoofdkantoor van ICEJ in Jeruzalem.

·       Bid dat de Heer onze gebeden zal verhoren om het gebouw als eigendom vrij te geven voor het Koninkrijk van God. (Mat. 7:11)

4.    Gebed voor de ICEJ afdeling in Nederland

         Israël Weekend

In de afgelopen week van augustus hebben we het 70-jarig bestaan van Israël groots mogen vieren op de camping de Betteld in Zelhem.

·       We mogen God danken voor dit rijk gezegende weekend.

        Leerhuis over Israël

Komende zaterdag, 8 sept., starten we als ICEJ-afdeling Nederland voor het eerst een leerhuis over Israël in Zwolle, met aansluitend een prayer-wave voor Israël.

·       Dank voor het aantal wat zich voor a.s. zaterdag al heeft opgegeven en

·       Bid dat dit initiatief op meerdere plaatsen in Nederland opgepakt wordt.

       ICEJ leiding afdeling in Nederland

Tijdens het afgelopen Israëlweekend hebben we iets mogen proeven van de Prayer-wave.

Je kunt je bij deze gebedscampagne aansluiten door je op te geven via www.icejprayerwave.com

Mochten jullie een beeld, woord, indruk ontvangen, laat het ons weten! Via Jan Posthumus gebedscoördinator ICEJ afdeling Nederland, info@icej.nl.  

·       Bid om wijsheid, inzicht gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

·       Bid voor de spreekbeurten van Jacob en de Loofhuttenfeestreis naar Israël van 23 t/m 28 september a.s.

Jan Posthumus, Gebedscoördinator


____________________________________________________________________________________________________

Word lid van de Jesaja 62 Wereldwijde Gebedscampagne

Sinds januari 2011 heeft de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem de woensdagen gereserveerd voor speciale momenten van gebed voor Israël, het Midden-Oosten en onze wereldwijde bediening. De eerste woensdag van iedere maand is ook een vastendag. Deze Jesaja 62 Gebedscampagne wordt inmiddels ondersteund door bidders over de hele wereld die getrouw onze noden aan de Heer voordragen. Momenteel zijn er duizenden christenen in meer dan 80 landen die deelnemen aan de Jesaja 62 Gebedscampagne, zoals te zien is op deze kaart.

Als u betrokken wilt raken aan deze wereldwijde gebedsinspanning, vragen wij dat u, uw kerk of uw gebedsgroep een verbintenis wilt aangaan om elke woensdag met ons te bidden. Als u deze verbintenis wilt aangaan, kunt u de Jesaja 62 toezegging on-line ondertekenen en dan krijgt u maandelijks een gebedsbrief uit Jeruzalem om u te ondersteunen in uw gebeden. Meld u aan op:

U kunt zich ook aanmelden voor onze wereldwijde gebedsketen op de eerste woensdag van de maand, waarin onze gebedspartners over de hele aardbol voortdurend bidden gedurende een periode van 24 uur. Om uw uur in deze wereldwijde gebedsketen te reserveren kunt u zich aanmelden op.

Uiteraard stellen wij elk gebed op prijs, ook als u dat in uw eigen tijd doet. Daarvoor mag u de gebedspunten uit de gebedsbrief gebruiken. Deze brief wordt maandelijks in het Nederlands gepubliceerd op.