Overzicht DVD's

Printervriendelijke versieSend by email

Het assortiment bestaat uit DVD's en boeken. De DVD's zijn geschikt voor bijbelstudiegroepen. Audiobestanden zijn kosteloos beschikbaar, alhoewel een vrijwillige bijdrage op prijs wordt gesteld. De DVD's zijn te bestellen via de mail info@icej.nl of per tel: 038-7501283. 

De kosten voor de onderwijs DVD series zijn als volgt:

1 DVD serie: € 12,50 

2 DVD series: € 20,00

3 DVD's series: €25,00

Verzendkosten € 2,50. Factuur wordt meegezonden. 


- DVD serie: Het Bijbelse ABC, Over de Symboliek van de Hebreeuwse Letters
 

\

De bijbel is geschreven in het Hebreeuws en in het Grieks. In onze Nederlandse vertaling proberen we zo goed mogelijk de betekenis van de tekst weer te geven. Toch missen we daarbij iets essentieels. De Hebreeuwse letters kennen ook een getalswaarde. In het Hebreeuws is de letter A, Alef ook het getal 1. We weten dat Jezus de eerste is, de nummer 1. Verder kennen we de getallen 3 en 7 en 10, als een verwijzing naar de Drieëenheid, de Volheid en de Gemeente. Maar wat betekenen de andere letters en getallen? Welke grondpatronen kent de Bijbel? 

 
We willen in deze studies deze letters nagaan, om te zien welke let Sob ons nog meer wil leren via de getalswaarde van deze letters. Blijkbaar hadden de schrijvers van de Bijbel ook de taak om de letters te tellen, zodat er geen jota of tittel verloren zou gaan. Het spellen van de letters gaat blijkbaar ook de betekenis van deze letters tellen. Vandaar dat de Bijbel in Psalm 90:12 schrijft: 'Leer mij zo mijn dagen tellen, opdat ik een wijs hart bekome.' 
 
Deze DVD bevat in totaal 3 studies van elk 28 minuten. Er is een inlegboekje toegevoegd met de samenvatting en met gespreksvragen, zodat u deze studies prima in groepsverband kunt doen.

 


- DVD Serie Thema: Geestelijke lessen uit de natuurDe bijbel staat vol met verhalen over de natuur, met een geestelijke les. Zo vertelde Jezus veel gelijkenissen, b.v. de gelijkenis van de zaaier. Aan zijn discipelen vertelde Hij de geestelijke betekenis van de gelijkenissen. Toen God zijn volk Israël uit Egypte heefet bevrijd, zegende Hij hen met drie dingen: Koren, Wijn en Olie. Om het vol te houden in het leven heb je deze drie dingen nodig. Tevens verwijst Koren naar het hemelse brood, de Wijn naar de vreugde van God en de Olie naar de zalving van de Heilige Geest. En verwijzen deze drie zaken naar de Feesten van God. Koren wordt in het voorjaar geoogst, tussen Pasen en Pinksteren. Wijn en Olie worden pas in het najaar geoogst. Dan is het najaarsfeest, het Loofhuttenfeest. Uiteindelijk gaat het God om de grote oogst, de inzameling van alle volken, zodat het grote Fest, de maaltijd van God, gevierd kan worden.

Bekijk deze DVD en zie hoe God ook u wil zegenen met wat u nodig hebt als christen. Bij de DVD is een begeleidend Bijbelstudie boekje opgenomen, waarin een samenvatting van de lezingen staat en gespreksvragen om dit in groepsverband te gebruiken.

Jacob Keegstra is voorzitter van de ICEJ, afd. Nederland. Als bijbelleraar geeft hij vele lezingen over Gods Woord is één, de Feesten van God en over Israel.

 

- DVD serie De Wederkomst van Jezus

In de Bijbel staan veel beloften en profetieën over de eerste Komst als over de Wederkomst van Jezus Christus. Hoewel over dit laatste tegenwoordig maar weinig wordt gesproken, is de Wederkomst een belangrijk onderdeel van onze visie als christenen. De eerste christenen geloofden dat Jezus spoedig terug zou komen.
 
 
 

-DVD serie Grieks versus Hebreeuws Denken

 
 
 
 
 
 
 
 
In onze westerse cultuur zijn wij sterk beïnvloed door het Griekse denken. Ook     als christenen staan wij in deze cultuur. De Bijbel is geschreven vanuit het Hebreewse denken, wat vaak tegenover dit Griekse denken staat. De Bijbel roept ons op om een vernieuwing in ons denken te verlangen, waardoor wij dan in staat zijn om de wil van God te verstaan, nl. het goede, welgevallige en volkomene. Rom.12:2.
 
 
 
 
 

- DVD serie Gods profetische feesten

Wist u dat feesten een uitvinding van God zijn? God heeft de hoogtijdagen of feesten zelfs voorgeschreven om te vieren. Door het onderhouden van Gods feesten verkrijgen wij zelfs wijsheid. (Ps.90:12) Uit de compositie en de opbouw van de feesten zijn vele geestelijke lessen te leren. Deze DVD laat zien hoe mooi God alles op zijn tijd en in zijn seizoen heeft gemaakt.
 
 

- DVD serie Gods grote verbonden

Goeds boloften en profetieën zijn gebundeerd op verbonden. Middels de verbonden vouwt God zijn heilsplan uit. God bouwt aan een huwelijksverbond met zijn volk, waarin wij de liefdestrouw van God zien. Ná de zondeval zoekt God de mens weer op en maakt een verbond met Adam. Na de zondvloed maakt God een verbond met Noach.Anderen verbonden zijn gemaakt met o.a. Mozes en David. Het nieuwe verbond geeft de mogelijkheid om weer in relatie met God te komen. Leer het belang van de verbonden kennen en ervaar de zegen van Gods grote verbonden
 
 
 

- DVD serie Wie is Jezus?

Velen weten niet goed raad met Jezus. Wie is Jezus? Wat deed Hij en wat doet Jezus nu? Deze DVD geeft zes studies waarbij o.a. wordt gekeken naar Jezus als de zoon van God, als de mensenzoon, als de zoon van Abraham, Als de Zoon van David, en als geliefde koning van Israël. 
 
 
 

- DVD serie Over de Heilige Geest

Zes studies over wat de Bijbel zegt over de Heilige Geest. Welke beloften heeft Jezus gedaan over de Heilige Geest? Wie is de persoon van de Heilige Geest? Wat is de vervulling of de doop met de Heilige Geest? Welke gaven van de Heilige Geest zijn er? Hoe krijgen we de vrucht van de Heilige Geest? Hoe kunnen we leven door de Heilige Geest?
 
 
 
- DVD serie Gods Woord is één OUDE TESTAMENT
Door het bestuderen van Gods Woord, in de structuur, de compositie en de schoonheid, leren we meer van God kennen. Zijn Woord ademt een eenheid uit, zoals God één is. Ook al kennen wij het onderscheid in Oude en Nieuwe Testament: zij vormen een eenheid in Gods boodschap. Deze serie studies wil u de compositie en de schoonheid van Gods Woord laten zien. Gods Woord is één, omdat God zelf één is. Het Oude Testamen kunnen we onderscheiden in Wet, Profeten en Geschriften.
 
 
- DVD serie Gods Woord is één NIEUWE TESTAMENT
Het Nieuwe testament is te onderscheiden in Evangeliën, Brieven en Openbaring. Welke samenhang laten de onderdelen zien? Zoals Jezus zei: "Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het eind." Maar in de compostie van Gods Woord draait alles om een centrum, om een focuspunt. Deze serie studies wil u de compositie en de schoonheid van Gods Woord laten zien. Gods Woord is één, omdat God zelf één is.
 
 
- DVD Van Pesach naar Pasen - Sedermaaltijd
In deze DVD wordt de link tussen Sedermaaltijd en Pasen haarfijn uitgelegd. De Sedermaaltijd die toen en nu nog door de Joden gevierd wordt en het Pasen van het Nieuwe Testament. Door Jacob en Hennie Keegstra 
 
 

Te bestellen via de mail info@icej.nl of per tel: 038-7501283.

Factuur wordt meegezonden.
Verzendkosten € 2,50