Christen Zionisme

Bijbelse onderbouwing van het belang van Israel

Printervriendelijke versieSend by email

Misschien vraagt u zich nu wel af: "Wat is Christen Zionisme?" Wel, het is in feite een beweging, grotendeels onder christenen, die het recht van het Joodse volk op hun terugkeer naar het Beloofde Land steunt. En dat zien we nu natuurlijk voor onze eigen ogen gebeuren.

Maar wacht eens even. Er wordt wel gezegd dat het woord "Jood" het gevoeligste, meest emotionele provocerende woord is dat er bestaat. Als dat zo is dan is het woord "Zionist" net zo gevoelig, en bij sommigen roept het allerlei interpretaties op, met inbegrip van de valse 'Zionist Conspiracy Theory'. Deze theorie is gebaseerd op de vervalste Protocollen van de Wijzen van Zion, die zelfs vandaag nog zo populair zijn onder de anti-seminieten en anti-zionisten, en die in vele moderne religieuze en politieke conflicten aangehaald worden.

We hebben hier dus natuurlijk te maken met een controversieel onderwerp. De Bijbel is controversieel. De Jood is controversieel. Zionisme is controversieel. Jezus is controversieel.

Maar om te beginnen stellen we eerst de volgende vraag: "Wat is Zionisme?" Bijbels gezien is Zionisme gewoon de terugkeer, of de verschillende terugkeren, van het Joodse volk naar Sion, naar het land Israël; naar het land dat door God aan Abraham en zijn nageslacht voor altijd beloofd is. Deze beloften zien we door de hele Bijbel, maar de eerste vinden we in Genesis 12:1-3; welke uitgebreider in Genesis 15:7,8 wordt verwoord: "En Hij zeide tot hem: Ik ben de Here, die u uit Ur der Chaldeeën heb geleid om u dit land in bezit te geven. En hij zeide: "Here, Here, waaraan zal ik weten, dat ik het bezitten zal?"

Dan gaat God een verbond aan met Abram door het offersysteem, en in vers 13 zegt Hij tot Abram: "Weet voorzeker, dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land, dat het hunne niet is (dat is Egypte), en dat zij hen dienen zullen, en dat die hen zullen verdrukken, vierhonderd jaar. (vers 16): Het vierde geslacht zal echter hierheen wederkeren, want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol." De Amorieten waren toen de inwoners van het land, dat het Beloofde Land zou worden. Genesis 15:18-21: "Te dien dage sloot de Here een verbond met Abram, zeggende: Aan uw nageslacht zal ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat: de Keniet, de Kenissiet, de Kadmoniet, de Hethiet, de Perizziet, de Refaïeten, de Amoriet, de Kanaäniet, de Girgasiet en de Jebusiet." En de laatste is vooral belangrijk om dat de Jebusieten de stad Jebus, dat later Jeruzalem zou worden, in bezit hadden. Dit is natuurlijk niet het enige schriftgedeelte, maar dit is hetgene, die we nu gebruiken. Dus Zionisme is het door vlees en bloed uitwerken op deze planeet de Aarde van Gods belofte aan Abram. De belofte, die meer afhankelijk is van de trouw van God dan van de trouw van Abram en zijn nageslacht.

Door het verbond dat God met Abram gesloten had, kwamen de Joden vierhonderd jaar later terug uit Egypte, zoals God beloofd had. Ze kwamen in Egypte aan met zeventig mensen. Volgens de Bijbel verlieten ze Egypte met zeshonderd duizend mannen plus de vrouwen en plus de kinderen; dit werd de Exodus (Uittocht) genoemd.

Na de eerste joodse ballingschap in Babylonië in ongeveer 600 v.Chr. stond de Perzische leider Kores het Joodse volk toe om terug te keren om Jeruzalem te herbouwen en hun religie weer te herstellen. Dus dit was eigenlijk de eerste toepassing van het Zionisme. De eerste terugkeer van het Joodse volk naar het Beloofde Land, ongeveer 530 jaar voor Christus. Toen hadden we natuurlijk de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog en die verschrikkelijke gebeurtenis, de Holocaust. En vervolgens begon in 1948 de terugkeer van de Joden uit alle landen van de aarde naar de moderne staat Israël. Dus Zionisme is de terugkeer van het Joodse volk naar het land, dat volgens de Bijbel aan de aartsvaders beloofd werd. Dat is Zionisme.

 

 

 

 

De Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem heeft tot nu toe 3 Internationale Zionisten Congressen georganiseerd. Dit was in 1985 te Bazel (Zwitserland),  in 1988 te Jeruzalem, en in 1996 nogmaals  te Jeruzalem. Het derde congres in 1996 werd bezocht door een 1500 gedelegeerden en overige deelnemers uit meer dan veertig landen. Bij de afsluiting nam het congres unaniem de Resolutie van het Derde Internationaal Christen-Zionisten Congres aan.

 

 

De ICAJ heeft voor de vierde keer een Zionistencongres georganiseerd. Het tijdstip van dit congres was heel bijzonder: juist nu Israël weer in de Media onder vuur ligt, om een congres te houden, waarin het bijzondere van Israël werd benadrukt. De God van Israël, het volk van Israël en het land van Israël horen bij elkaar. Het land van Israël is in de eerste plaats van God. En dit land heeft Hij gegeven aan zijn volk tot een altoosdurende erfenis. God heeft zijn volk teruggebracht naar het land van Israël. Dat is de eerste fase van het herstel, Ezechiël 37.

Maar nu ging het Zionistencongres over de vraag, hoe het volk ook de tweede fase van herstel kon bereiken, namelijk de terugkeer tot de God van Israël. In de politiek denken de leiders van Israël nog sterk seculier, alsof er over de stad Jeruzalem eenvoudig een politieke verdeling en overeenstemming is te bereiken. Maar het land en vooral Jeruzalem is de plaats die God verkozen heeft, om zijn Naam daar te doen wonen. De strijd om Jeruzalem is niet een politieke, maar een religieuze strijd. Daarom is het goed om ook de christenen op te roepen om te blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem, dat wij God geen rust gunnen, totdat Hij Jeruzalem maakt tot een lof op aarde en er vrede komt op de hele aarde.

 

Doel van het congres

Doel van dit congres was in het licht van Gods Woord te komen tot een nadere definiëring van het Bijbels gebod om Israël terzijde te staan, te zegenen en te ondersteunen in de 21ste eeuw. In het bijzonder ging het congres in op de theologische kwesties betreffende het land en het volk Israël.

 

Onderwerpen

Tijdens de plenaire zittingen en seminars zijn onder andere de volgende thema's besproken:

 • Een bijbelse basis voor christelijk zionisme

 • Christenen in Israël en zionisme

 • Water en het landconflict

 • Gebed voor Israël nu

 • Islamitische theologie en het land Israël

 • De eerste exodus en de bijbelse weergave

 • Zionisme: een waarschuwing aan de natiën.

 • Land, vrede en veiligheid

 • Israël tot troost zijn nu

 • Zionisme en de 21ste eeuw

 • Arabische christenen in Israël.

Tapes met daarop de toespraken zijn te bestellen via ons kantoor! Bel ons voor een complete lijst.

 

Resolutie

Zoals gebruikelijk is bij de afsluiting van het congres een resolutie uitgebracht naar aanleiding van het door de gedelegeerden besproken gedachtegoed. In de resolutie van het Zionistencongres kwam duidelijk naar voren, dat God de redding van de hele wereld op het oog heeft, en daartoe Jeruzalem wil gebruiken. Maar wanneer de volken het land en de stad gaan verdelen, zal God rekenschap van deze volken vragen. Wil de wereld echt vrede, dan kan dat alleen via Gods weg van vrede voor Jeruzalem en van daaruit voor de hele wereld. Het bijbelse Zionisme is een voorwaarde om wereldvrede te krijgen. Wanneer het volk van God niet tot zijn rust inkeert, zal er geen vrede komen.

 

Het juiste christelijke standpunt en antwoord

We hebben gezien dat God een groter doel heeft met het terugbrengen van het joodse volk. Het is meer dan een aards verbond, dat over een stuk land gaat. Het heeft te maken met hun eeuwige bestemming en hun verlossing en de vervulling van Ezechiëls profetie in hoofdstuk 37 van waar het gaat over het herrijzen van het dal van de dorre beenderen. Hoewel we echter veel bijbelgedeelten aanhaalden, geloven vele bijbels gelovigen dat de volgende oorlog in het Midden Oosten Israël op haar knieën zal brengen. Zij geloven dat, totdat Israël 'verslagen' wordt, zij niet tot God zal roepen.

Mensen die zo denken, hebben blijkbaar geen intieme relatie met God, want de dreiging van het oordeel verandert het hart van de mens niet. Het is Gods liefde, die het hart van de mens verandert. Gods liefde voor Israël gaat hen tot Zijn boezem roepen. Deze fysieke terugkomst van Israël betekent niet dat de Joden staan te wachten op nog een joodse tragedie en holocaust zoals sommigen zo lichtvaardig zeggen. In plaats daarvan is het bereidwilligheid voor het herstel van de natie tot hun God.

Ezechiël 36:24-26 : "Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land; Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven."

Ezechiël 39:29: "En Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik mijn Geest over het huis Israëls heb uitgestort, luidt het woord van de Here Here."

Zoals we in 2 Samuël 7:23 kunnen lezen is dit een herstel alleen bestemd voor Israël als een het volk Israël. Terwijl de heidenen in chaos zullen raken, zal Israël opstaan en voorbestemd zijn voor grote dingen.

Stelt u voor, wanneer het fysieke herstel van de joden al zo veel beroering onder de volken van de wereld heeft veroorzaakt, wat zal hun verlossing en geestelijk herstel wel teweegbrengen? Dan zullen de volken zeker niet langer meer zeggen: "Waar is hun God?' Wanneer ze naar Israël zullen kijken zullen ze zeggen: "Daar is hun God!" De volken zullen weten dat Ik de Heer ben, zegt de Here God wanneer Ik voor hun ogen in u geheiligd wordt. "Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land; Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden."

Deze geweldige terugkeer van de Joden van de vier hoeken van de aarde gebeurt met hulp van vele christelijke organisaties, één daarvan is onze eigen Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem. Eén van hun programma's is het helpen van de joden om naar huis terug te keren. Tot nu toe hebben ze, tijdens het instorten van de voormalige Sovjet Unie vijftig grote vliegtuigen vol joodse mensen uit de vervolging in Oost Europa gehaald en naar Israël gebracht. Later vonden ze en goedkopere manier, nl. vervoer met bussen. Daarmee hebben ze zo'n 26,000 joodse mensen uit gevaarlijke plaatsen in Oost Europa gehaald, inclusief Georgia en andere plaatsen waar men de Joden vijandig gezind is. Andere organisaties halen hen met grote schepen uit het gebied van de Zwarte Zee en brengen hen naar Haifa.