Beleidsoverzicht 2014

Printervriendelijke versieSend by email

International Christian Embassy Jerusalem, afdeling Nederland

In 2014 zijn er 50 lezingen/spreekbeurten vervuld. Deze zijn door heel Nederland gehouden.

In 2014 zijn er een vijftal overlegvergaderingen geweest met de verschillende Israëlorganisaties, om te komen tot een gezamenlijk beleid. Concreet is uit dit overleg gekomen, dat we 2x per jaar een Gebedsdag voor Israël houden. In 2014 was dat op za. 30 maart en op za. 4 okt.

Door onze Loofhuttenreis naar Israël hebben we onze betrokkenheid en onze steun aan Israël laten zien. Vanuit Nederland zijn 12 mensen naar het congres geweest die de ICEJ organiseert tijdens het Loofhuttenfeest in Jeruzalem.

De ICEJ heeft dit jaar zowel 5x de nieuwsbrief uitgebracht en relevante achtergrondartikelen  over de situatie in Israël en 12 x een emailservice uitgebracht met actuele informatie over Israël.

De ICEJ heeft in 2014 op verschillende locaties in Nederland een stand gehad met onderwijs over Israël.

De website is gemoderniseerd en men kan vele studies downloaden van deze website.

Wij hebben als ICEJ financiëel Israël ondersteund middels projecten. Voor de lijst van projecten en de bijdragen, zie ons financiëel verslag.

Drs. J.Keegstra

Voorzitter ICEJ-NL


 
Visie/Missie ICEJ-Nederland
 

De ICEJ heeft als visie, missie en doelstelling om als christenen uiting te geven aan onze zorg om het joodse volk en de herboren staat Israël, obv. de bijbelse opdracht: “Troost, troost mijn volk, zegt uw God.” (Jesaja 40:1)

 

Onderwijs

Om een centrum te zijn waar christenen een bijbelse visie kunnen ontwikkelen over Israël en over de verbondenheid met Israël. “Bedenkt dat gij vroeger zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft.” (Efeze 2: 12-14)

 

Gebed

Om christenen aan te sporen te bidden voor de vrede van Jeruzalem, het land Israël en het joodse volk. “Gij die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde.” (Jesaja 62:6-7)

 

Zegen

Om de christelijke kerken, leiders en organisaties te stimuleren om effectief invloed uit te oefenen in hun landen met betrekking tot Israël en het Joodse volk. “De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.” (Genesis 12:1-3)

 

Inzameling

Om deel uit te maken van Gods grote plan de joden terug te brengen naar Israël. “Zie, Ik zal mijn hand opheffen tot de volken en mijn banier omhoog heffen voor de natiën; in hun armen zullen zij uw zonen brengen, en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden.” (Jesaja 49:22)

 

Hulp

Om hulp te bieden middels projecten in Israël, zodat alle inwoners er baat bij hebben.

“Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van Mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.” (Mattheüs 25:40)

 

Verzoening

Om bruggen te slaan tot verzoening tussen Jood en Arabier. “Gezegend zij mijn volk, Egypte en het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel Israël.” (Jesaja 19:25)

 

Voorlichting

Om christenen informatie te verschaffen over de situatie in het Land, zodat gebeurtenissen in de wereld gezien kunnen worden vanuit Gods Woord. “Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want het is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd is gekomen; want uw knechten hebben behagen in haar stenen, zij hebben deernis met haar puin. Dan zullen de volkeren de naam des Heren vrezen, alle koningen der aarde uw heerlijkheid, wanneer de Here Sion heeft gebouwd, en verschenen is in zijn heerlijkheid.” (Psalm 102:14-17)

 

Beloningsbeleid

Deze stichting heeft als doel om Israël te ondersteunen en woord en daad. Aan de leden van het bestuur kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de leden van het bestuur op vertoon van de bewijsstukken vergoed.