Beleidsoverzicht 2016

Printervriendelijke versieSend by email

Visie/Missie ICEJ-Nederland

 

De ICEJ heeft als visie, missie en doelstelling om als christenen uiting te geven aan onze zorg om het joodse volk en de herboren staat Israël, obv. de bijbelse opdracht: “Troost, troost mijn volk, zegt uw God.” (Jesaja 40:1)

 

Onderwijs

Om een centrum te zijn waar christenen een bijbelse visie kunnen ontwikkelen over Israël en over de verbondenheid met Israël. “Bedenkt dat gij vroeger zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft.” (Efeze 2: 12-14)

 

Gebed

Om christenen aan te sporen te bidden voor de vrede van Jeruzalem, het land Israël en het joodse volk. “Gij die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde.” (Jesaja 62:6-7)

 

Zegen

Om de christelijke kerken, leiders en organisaties te stimuleren om effectief invloed uit te oefenen in hun landen met betrekking tot Israël en het Joodse volk. “De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.” (Genesis 12:1-3)

 

Inzameling

Om deel uit te maken van Gods grote plan de joden terug te brengen naar Israël. “Zie, Ik zal mijn hand opheffen tot de volken en mijn banier omhoog heffen voor de natiën; in hun armen zullen zij uw zonen brengen, en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden.” (Jesaja 49:22)

 

Hulp

Om hulp te bieden middels projecten in Israël, zodat alle inwoners er baat bij hebben.

“Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van Mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.” (Mattheüs 25:40)

 

Verzoening

Om bruggen te slaan tot verzoening tussen Jood en Arabier. “Gezegend zij mijn volk, Egypte en het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel Israël.” (Jesaja 19:25)

 

Voorlichting

Om christenen informatie te verschaffen over de situatie in het Land, zodat gebeurtenissen in de wereld gezien kunnen worden vanuit Gods Woord. “Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want het is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd is gekomen; want uw knechten hebben behagen in haar stenen, zij hebben deernis met haar puin. Dan zullen de volkeren de naam des Heren vrezen, alle koningen der aarde uw heerlijkheid, wanneer de Here Sion heeft gebouwd, en verschenen is in zijn heerlijkheid.” (Psalm 102:14-17)

 

Activiteiten 2012

-       Spreekbeurten in Kerken/Gemeentes in Nederland: 30x.
-       Stands op diverse conferenties: 2x.
-       Organiseren van tournees in Nederland: 1x.
-       Organiseren van reis naar het Loofhuttenfeest: 1x.
-       Fundraising voor verschillende ICEJ-projecten in Israël.
-       Mede-organiseren van Israëlconferentie: 1x.
-       Nieuwsbrief ICEJ: 5x.
-       Website en email ICEJ: 10x.
-       ICEJ-Bestuursvergaderingen: 5x.
-       Overleg met Israëlorganisaties: 3x.

 

Beloningsbeleid

Deze stichting heeft als doel om Israël te ondersteunen en woord en daad. Aan de leden van het bestuur kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de leden van het bestuur op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

 

Financiële verantwoording

 

Balans per 31 dec. 2016                   Valuta              Euro

Activa                                                 2016                2015

    voorraden                                       2.675               3.310

    vorderingen                                        -                       -

    liquide middelen                          18.402              16.973

Totaal                                               21.077              20.283

 

Passiva                                                 

    eigen vermogen                              812                 10.544

    schulden korte termijn                16.265                  2.507

    schulden lange termijn                  4.000                 7.232

Totaal                                               21.077               20.282

 

 

Staat van Baten en Lasten over 2016 en 2015

                                                              Werkelijk   2016                                  Budget   2016                                   Werkelijk  2015

Baten

   baten uit eigen fondsverwerving

   donaties en giften

   donaties                                                   116.941                                                  80.000                                            81.885

   evenementen                                             11.861                                                  16.000                                            18.337

                                                                                 128.802                                                  96.000                                            100.222

 

   verkoop goederen

   netto omzet                                                 4.932                                                     6.000                                                 6.511

   kostprijs                                                      3.604                                                     2.000                                                 2.173

   bruto winst                                                                1.328                                                      4.000                                                  4.338

totaal baten uit eigen fondsenwerving                     130.130                                                  100.000                                              104.560

  Overige baten

  rentebaten                                                                      20                                                          -                                                           80

Totaal baten                                                            130.150                                                    100.000                                              104.640

 

Lasten

   besteed aan doelstellingen

   ondersteuning projecten                            81.039                                             45.000                                                        43.726

   algemene activiteiten                                14.175                                             20.000                                                        25.625

                                                                                   95.214                                              65.000                                                         69.351

   werving baten

   kosten eigen fondsenwerving

   kosten nieuwsbrieven                               13.296                                               12.000                                                        12.490

   uitvoeringskosten evenementen               24.262                                               15.000                                                         12.474

                                                                                  37.558                                                  27.000                                                        24.964

   beheer en administratie

   kosten beheer en adm.                                             7.109                                                    8.000                                                           9.773

Totaal lasten                                                           139.881                                                100.000                                                       104.088

Resultaat                                                                     9.731 -                                                    -                                                                   552