Financieel verslag

Printervriendelijke versieSend by email

Balans per 31 december 2020

Valuta: Euro

 
2020 2019
ACTIVA
   
Vaste activa
2.361 643
Voorraden
1.610 1.477
Vorderingen
3.412 1.334
Liquide middelen
26.237 34.891
Totaal
33.620 38.345
 
   
PASSIVA    
Eigen vermogen
24.537 34.725
Schulden op korte termijn 9.083 3.620
Schulden op lange termijn    
Totaal 33.620 38.345

 

Staat van Baten en Lasten over 2020 en 2019

  Werkelijk
2020
Werkelijk
2019
Donaties en giften    
Donaties 114.381 210.354
Evenementen 11.722 19.476
  126.103 229.830
Verkoop goederen    
Netto omzet 2.833 4.231
Kostprijs 2.417 2.723
Bruto winst 416 1.508
Totaal baten uit eigen fondswerving 126.520 231.338
     
Overige baten    
Rentebaten  
Totaal baten   126.520 231.338
     
Lasten    
Besteed aan doelstellingen    
Ondersteuning projecten   59.804 71.510
Algemene activiteiten  44.926 103.657
  104.730 175.167
     
Werving baten    
Kosten eigen fondswerving:    
Kosten voorlichting   17.980 16.037
Uitvoeringskosten evenementen   5.208 18.019
  23.188 34.056
     
Beheer en administratie    
Kosten beheer en administratie 8.791 8.222
     
Totaal lasten  136.708 217.445
     
Resultaat -10.189 13.893

 


Balans per 31 december 2019

Valuta: Euro
 

  2019  2018
ACTIVA    
Vaste activa 643 0
Voorraden 1.477 1.318
Vorderingen 1.334 253
Liquide middelen 34.891 25.570
Totaal 38.345 27.141
     
PASSIVA    
Eigen vermogen 34.725 20.832
Schulden op korte termijn 3.620 6.309
Schulden op lange termijn - -
Totaal 38.345 27.141

 

Staat van Baten en Lasten over 2019 en 2018

  Werkelijk
2019
 Begroting
2019
Werkelijk
2018
BATEN       
Baten uit eigen fondsverwerving      
Donaties en giften:       
Donaties 210.354 90.000 78.991
Evenementen  19.476 26.600 22.723
  229.830 116.600 101.714
Verkoop goederen:
     
Netto omzet 4.231 2.000 3.188
Kostprijs 2.723 1.500 2.892
Bruto winst 1.508 500 296
Totaal baten uit eigen fondsenwerving
231.338 117.100 102.010
       
Overige baten      
Rentebaten - - 4
Totaal baten 231.338 117.100 102.014
       
LASTEN      
Besteed aan doelstellingen      
Ondersteuning projecten 71.510 50.000 33.468
Algemene activiteiten 103.657 12.000 15.112
  175.167 62.000 48.580
Werving baten      
Kosten eigen fondsenwerving:      
Kosten voorlichting 16.037 17.500 18.845
Uitvoeringskosten evenementen 18.019 19.600 19.424
                                     34.056 37.100 38.269
Beheer en administratie      
Kosten beheer en administratie 8.222 6.000 6.300
Totaal lasten 217.445 105.100 93.149
       
Resultaat 13.893 12.000 8.865

 


Het financieel overzicht van 2018 kunt u hier vinden.