Financieel verslag 2020

Printervriendelijke versieSend by email

De financiële verantwoording richting onze donateurs en giftgevers:

Balans per 31/12/2020

Aktiva:
- Inventaris        2.625,98
- Afschr. invent    265,00
                          2.360,98

- Voorraad         1.610,00
- Vorderingen    2.336,68
- Fin.middelen 26.236,97
- Vraagposten       267,10
     Totaal:        32.811,73

 

Passiva:
- Reserve:        32.811,73

 

Resultaten rekening per 31/12/2020

                                         Verlies:
- Afs. kosten inventaris         123,00
- Kosten voorlichting       14.530,28
- Kantoorkosten                  2.378,21
- Vrijw.vergoeding              3.684,00
- Alg.kosten                        1.992,42

                                          Winst:
- Omzet                                    89,22
- Sprekersvergoeding         2.765,14
- Ontv. donaties              114.380,90
- Afdr. donaties             - 104.730,00
- Studieochtenden               1.395,21
- Israëlweekend                   2.365,04
- 40-jarig Jubileum                 - 11,00
                Verlies:                 6.453,36

ICEJ heeft als visie, missie en doelstelling om christenen te verbinden met Israël en om uiting te geven aan onze zorg voor het Joodse volk. Dat doen wij o.a. door Joden terug te brengen naar Israël en hulp te bieden middels projecten in Israël. In het afgelopen jaar 2020 heeft ICEJ dankzij uw giften, diverse projecten direct kunnen ondersteunen.  Wij danken alle giftgevers dat zij samen met ICEJ invulling hebben willen geven aan onze zorg voor het Joodse volk.

 

Sociale projecten                          €     5.826,00

Aliyah                                              €   37.056,00

Israel in crisis                                 €     2.610,00

Haifa Home Holocaust                €   13.262,00

Huisvesting ICEJ Jeruzalem         €     1.050,00

Algemeen                                     €   44.926,00

Totaal afgedragen                      € 104.730,00

 


 
Financiële verantwoording 2019                
                
                
                
                
  BALANS PER 31 DECEMBER 2019              
       Valuta: Euro        
                
                                         2019                                    2018         
                                       x                 1                 x                  1         
Activa                
 Vaste activa                                  643                                    0         
 Voorraden                                 1.477                              1.318          
 Vorderingen                              1.334                                 253          
 Liquide middelen                    34.891                            25.570          
Totaal                        38.345                             27.141          
                
                
                
Passiva                
 Eigen vermogen                       34.725                           20.832          
 Schulden op korte termijn          3.620                             6.309          
 Schulden op lange termijn               -                                   -            
Totaal                          38.345                            27.141          
                
                
                
                
                
         
                
                
                
                
                
  Staat van Baten en Lasten over 2019 en 2018.              
                
                                        Werkelijk        Begroting              Werkelijk      
                                            2019                2019                       2018     
                                           x       1             x          1              x            1     
BATEN                    
 Baten uit eigen fondsverwerving               
 Donaties en giften:               
 Donaties                                210.354             90.000                    78.991       
 Evenementen                           19.476            26.600                     22.723       
                                    229.830              116.600                 101.714      
                
 Verkoop goederen:               
 Netto omzet                               4.231             2.000                       3.188       
 Kostprijs                                    2.723             1.500                        2.892       
 Bruto winst                                1.508                500                           296      
 Totaal baten uit eigen fondsenwerving  
                                    231.338              117.100                 102.010      
                
 Overige baten               
 Rentebaten                                      -                      -                                4      
Totaal baten                231.338              117.100                 102.014      
                
LASTEN                
 Besteed aan doelstellingen               
 Ondersteuning projecten             71.510           50.000                   33.468       
 Algemene activiteiten               103.657           12.000                   15.112       
                                    175.167                62.000                   48.580      
 Werving baten               
 Kosten eigen fondsenwerving:               
 Kosten voorlichting                    16.037            17.500                   18.845       
 Uitvoeringskosten evenementen 18.019           19.600                    19.424       
                                      34.056                37.100                    38.269      
                
 Beheer en administratie               
 Kosten beheer en administratie    8.222              6.000                     6.300      
                
Totaal lasten                217.445              105.100                   93.149      
                
                
 Resultaat                       13.893                12.000                     8.865        
                
                
       
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 

Het financieel overzicht, van 2018

(U kunt dit vinden, door op de link te klikken)