Hebt u niet gelezen?

Printervriendelijke versieSend by email

In zijn boek over Billy Graham heeft zijn zoon Franklin Graham een statement gemaakt die mij raakte. Hij sprak over de diepe liefde van zijn vader voor het woord van God. ‘De Bijbel was zijn autoriteit’, zei Franklin. Steeds sprak Billy Graham met de woorden: ‘De Bijbel zegt…’

In de kerstvakantie las ik met verbazing het boek Onweerstaanbaar van Andy Stanley die een belangrijke prediker is in de hedendaagse Evangelische wereld. In zijn boek adviseert Stanley om dit soort uitspraken als ‘de Bijbel zegt’ te schrappen, omdat ze niets toevoegen. Stanley suggereert zelfs dat het Oude Testament geen relevantie heeft voor de kerk van vandaag. En een God die laat zien in onze ogen niet geciviliseerd te zijn. Deze benadering zien we veel in de kerk van vandaag. Men groeit weg van het woord van God en van het Oude Testament.

Wanneer ik in samenkomsten over de gehele wereld spreek, vraag ik weleens: ‘hoeveel hebben de hele Bijbel al eens gelezen, van Genesis tot Openbaring?’ Is het antwoord ontluisterend. In veel gevallen gaan er slechts een paar handen omhoog, vooral in de Westerse wereld. Voor het Nieuwe Testament zijn de resultaten iets hoger, maar de Bijbel is voor veel gelovigen een gesloten boek. In één kerk zei de voorganger dat ik teveel citaten uit de Bijbel had: één of twee per preek zou voldoende zijn. Een vriend vertelde zelfs dat hij zich niet kon herinneren dat er de laatste jaren over het Oude Testament is gepreekt.

Dit fenomeen is niet nieuw en was al bekend in de Vroege Kerk. Marcion schreef in 140 n. Chr. dat wij het Oude Testament maar moesten vergeten. En ook een paar boeken uit het Nieuwe Testament lieten Jezus teveel als Jood zien. Marcion werd uit de kerk gezet, maar zijn ideeën bleven lang doorwerken.

Dit alles geeft ons de vraag: ‘Wat zegt de Bijbel over zijn eigen autoriteit en relevantie? Zelfs Jezus vroeg de Schriftgeleerden: ‘Hebt u niet gelezen?’ Mat.12:3, 19:4.

Tenach – het Oude Testament

Allereerst had de Vroege Kerk geen Nieuw Testament, maar alleen het Oude Testament. Het Nieuwe Testament is pas later geschreven. Bovendien gebruikte de Vroege Kerk niet de term Oude Testament, maar de Tenach, de Schriften. De schrijvers van het Nieuwe Testament verwezen vaak naar de Tenach als de Wet en Profeten, Mat.5:17. Slechts eenmaal wordt geschreven over het Oude Testament, 2 Cor.3:14, waar eigenlijk sprake is van het Oude Verbond.

De Bijbel zegt

De Bijbel refereert nooit aan zichzelf als de Bijbel, maar als de Schriften. In meer dan 20 voorbeelden geeft Jezus aan dat ‘er is geschreven’, of ‘de Schriften zeggen’.

Denk eens in: Jezus is de incarnatie van God. Als Schepper van hemel en aarde had Jezus een heel nieuwe set regels kunnen geven om zijn rol en missie duidelijk te maken. Maar Hij verkoos om zich te onderwerpen aan de Schriften. In de Bergrede heeft Jezus onze benadering van de Thora meer intern gemaakt door de transformatie van hoofd en hart. Maar Jezus heeft nooit de Thora afgedaan, eerder de Thora aangescherpt. ‘Denk niet dat Ik gekomen ben om de Thora af te schaffen, maar om te vervullen. Want Ik zeg u, dat hemel en aarde zullen vergaan, maar dat er geen tittel of jota verloren zal gaan van het woord van God, voordat het is vervuld. En een ieder die met een van deze geboden breekt, zal klein zijn in het koninkrijk der hemelen, maar wie ze leert en onderhoudt, zal groot zijn in het koninkrijk der hemelen.’ Mat.5:17-19.

Er staat geschreven’ was het wapen waarmee Jezus de vijand heeft verslagen. En wat waar is voor Jezus geldt ook voor de Nieuw Testamentische schrijvers, die het Oude Testament aanhaalden. Het Nieuwe Testament heeft meer dan 1600 citaten uit het Oude Testament.

Dus, Billy Graham verwees bewust naar ‘de Bijbel zegt’, zoals Jezus en de apostelen deden. Daarom is het goed om deze houding ook vandaag te hebben.

De Kerk

In de Handelingen wordt er één kerk geprezen, de kerk van Berea, omdat zij dagelijks de Schriften nagingen of alles wat Paulus had verteld ook klopte met het woord van God. Hand.17:11. Paulus moet van deze kerk hebben gehouden. Allereerst ontvingen zij het woord van God en ze gingen naar huis om het zelf nog eens na te lezen of het overeenstemde met de Schriften. Hierbij gingen ze niet controleren of de prediking van Paulus hetzelfde was als die van Petrus, maar de Schriften in het Oude Testament. Wanneer ze de prediking van Paulus niet konden terugvinden in de Schriften, dan zouden ze zijn evangelie niet geloofd hebben. Veel christenen vandaag zouden verdwalen als ze het evangelie van Jezus moesten verdedigen vanuit het Oude Testament. Hierbij waren de mensen in Berea niet bijzonder volgens Paulus; nee, hij noemde ze zelfs nobel.

Jezus in het Oude Testament

Jezus is niet iets nieuws gestart, maar Hij vervulde wat was geschreven. De apostel Johannes keek toe op de leer van Jezus en op zijn houding naar de mensen. Johannes beschreef, dat het woord vlees is geworden in Jezus. Door Zijn woorden te horen en te zien wat Hij deed, werden gedeelten uit het Oude Testament voor hem helder. Hij zag in Jezus dat de Schriften levend werden en hij begreep de ware betekenis van het woord van God. Jezus transformeerde de uitwendige houding naar de Wet naar een niveau van verandering van het hart, Mat.19:10. Jezus, beloofde de Heilige Geest aan hen die een nieuw hart hadden gekregen, net zoals de profeten hadden voorzegd, Ez.36:25-27.

Jezus zei dat ‘de Schriften zouden van Hem getuigen’, Joh.5:39. Dit concept hebben de Joden nu ook nog. Een rabbijn vertelde me: ‘Jurgen, je kunt de Messias op iedere pagina van de Bijbel vinden’. Bijvoorbeeld in de eerste woorden van de Bijbel: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde…. En de Geest zweefde over de wateren’. Dit is de geest van de Messias. Hij was er toen al. Dit komt overeen met wat we lezen in Joh.1: ‘In het begin was het woord, en het woord was met God en het woord was God.’ De plaatsen waar Jezus gevonden kan worden in de Schriften is eindeloos. In het verhaal van Jozef die door zijn broers werd verstoten, werd hij de verlosser van Israël. Ook de levens van Mozes, David en vele anderen zijn een voorafschaduwing van de Verlosser.

Daarom vertelt Lucas over de Opstanding dag dat Jezus met twee Emmaüsgangers opliep en het vertelde ‘al wat Mozes en de profeten gezegd hadden, dat de Messias moest lijden om tot zijn heerlijkheid in te gaan.’ Luc.24:27. We horen ook Paulus in Rome spreken tegen de joodse leiders: ‘toen zij tot Paulus kwamen sprak hij uitvoerig tot hen over het koninkrijk van God, overtuigende dat Jezus degene is die de Wet en de profeten op het oog had.’ Hand.28:23.

Voor de Vroege Kerk was de Tenach de enige bron van onderwijs. Ook Paulus geeft aan Timotheüs raad door te zeggen: ‘heel de Schriften zijn door God ingeademd en het is nuttig dit te onderwijzen…’ 2 Tim.3:16. In feite, alle doctrines van de Kerk komen uit het Oude Testament. De godheid van Jezus, Jes.9:6, Mi.5:2. Zijn verzoening door zijn dood, Jes.53 en Zijn opstanding, Ps.16:10 en het Hogepriesterschap van Jezus, Gen.14, Ps. 110. Ook de redding door geloof, Gen.15:6, Hab.2:4 of de uitstorting van de Heilige Geest, Joel 2:28, Ez.36,37. Dat de heidenen erbij mogen horen, Jes.11:10, enzovoort. Alles kan gevonden worden in de Tenach. Van begin tot eind zijn de Schriften het geïnspireerde woord van God.

Heel de Schrift is gegeven door God, en niet alleen vanaf Mattheüs maar al vanaf Genesis. In veel opzichten kan het Nieuwe Testament niet begrepen worden zonder het Oude Testament. Bijvoorbeeld is het moeilijk in te zien dat het bloed van Jezus verzoening zou geven, zonder het offersysteem uit het Oude Testament. De geloofshelden vanaf Noach en Abraham tot Nehemia en Ezra dienen ook vandaag nog als voorbeelden voor ons. De Heilige Geest kan ons inzicht geven in de Schriften, 2 Cor.3:14.

Conclusie

Uiteraard moeten we nu niet het Nieuwe Testament vergeten. In tegendeel, de Schriften helpen ons om Jezus en het Nieuwe Testament beter te begrijpen. Het zou ons moeten stimuleren om het hele woord van God te zien, zoals het is: het woord van God is ÉÉN.

Ik moedig u aan om eens de hele Bijbel te lezen. Het zal uw leven veranderen. God belooft ons: ‘zo zal Mijn woord niet leeg naar Mij terugkeren, maar doen waartoe Ik het zend.’ Jes.55:11. Ik bid dat dit uw ervaring zal zijn als u het hele woord van God tot u neemt.