Dvd's en boeken

Assortiment

Printervriendelijke versieSend by email

Het assortiment bestaat uit DVD's en boeken. 

Audiobestanden die onder de DVD staan zijn kosteloos beschikbaar, alhoewel een vrijwillige bijdrage op prijs wordt gesteld.

De DVD's en boeken zijn te bestellen via de mail info@icej.nl of per tel: 038-7501283. 

De kosten voor de onderwijs DVD series zijn als volgt:

1 DVD serie:      €  8,- 

2 DVD series:    € 15,-

3 DVD's series:  € 20,-

Verzendkosten € 2,50. 

Factuur wordt meegezonden. 


  ♦ DVD's

Bij de DVD is een begeleidend Bijbelstudie boekje, met de samenvatting van de lezingen. Tevens zijn er gespreksvragen weergegeven die  in groepsverband zijn te gebruiken. De lezingen zijn gegeven door Jacob Keegstra, voorzitter van de ICEJ, afd. Nederland.
Als bijbelleraar geeft hij vele lezingen over Gods Woord is één, de Feesten van God en over Israël etc. 


- DVD serie: Jeruzalem, stad van God 

Image preview

Waarom is Jeruzalem zo belangrijk? Deze video geeft verrijkende inzichten over Jeruzalem, de stad van God. Studies over Jeruzalem in de tijd van Abraham, David, Jezus en nu. In 2017 viert Israël dat de stad Jeruzalem in 1967 verenigd werd. 

- DVD serie: Bijbels ABC 

De bijbel is geschreven in het Hebreeuws en in het Grieks. In onze Nederlandse vertaling proberen we zo goed mogelijk de betekenis van de tekst weer te geven. Toch missen we daarbij iets essentieels. De Hebreeuwse letters kennen ook een getalswaarde. In het Hebreeuws is de letter A, Alef ook het getal 1. We weten dat Jezus de eerste is, de nummer 1. Maar wat betekenen de andere letters en getallen? We willen in deze studies deze letters nagaan, om te zien welke lessen God ons nog meer wil leren via de getalswaarde van deze letters?

 

- DVD serie: De Wederkomst van Jezus

In de Bijbel staan veel beloften en profetieën over de eerste Komst als over de Wederkomst van Jezus Christus. Hoewel over dit laatste tegenwoordig maar weinig wordt gesproken, is de Wederkomst een belangrijk onderdeel van onze visie als christenen. De eerste christenen geloofden dat Jezus spoedig terug zou komen.
 
 
 
 
 
 

- DVD serie: Grieks versus Hebreeuws Denken

 
In onze westerse cultuur zijn wij sterk beïnvloed door het Griekse denken. Ook     als christenen staan wij in deze cultuur. De Bijbel is geschreven vanuit het Hebreewse denken, wat vaak tegenover dit Griekse denken staat. De Bijbel roept ons op om een vernieuwing in ons denken te verlangen, waardoor wij dan in staat zijn om de wil van God te verstaan, nl. het goede, welgevallige en volkomene. Rom.12:2.
 
 
 
 
 

- DVD serie: Gods profetische feesten

 
Wist u dat feesten een uitvinding van God zijn? God heeft de hoogtijdagen of feesten zelfs voorgeschreven om te vieren. Door het onderhouden van Gods feesten verkrijgen wij zelfs wijsheid. (Ps.90:12) Uit de compositie en de opbouw van de feesten zijn vele geestelijke lessen te leren. Deze DVD laat zien hoe mooi God alles op zijn tijd en in zijn seizoen heeft gemaakt.
 
 
 
 
 
 
 

- DVD serie: Gods grote verbonden

Gods beloften en profetieën zijn gebundeerd op verbonden. Middels de verbonden vouwt God zijn heilsplan uit. God bouwt aan een huwelijksverbond met zijn volk, waarin wij de liefdestrouw van God zien. Ná de zondeval zoekt God de mens weer op en maakt een verbond met Adam. Na de zondvloed maakt God een verbond met Noach.Anderen verbonden zijn gemaakt met o.a. Mozes en David. Het nieuwe verbond geeft de mogelijkheid om weer in relatie met God te komen. Leer het belang van de verbonden kennen en ervaar de zegen van Gods grote verbonden
 
 
 
 

- DVD serie: Wie is Jezus?

 
 
Velen weten niet goed raad met Jezus. Wie is Jezus? Wat deed Hij en wat doet Jezus nu? Deze DVD geeft zes studies waarbij o.a. wordt gekeken naar Jezus als de zoon van God, als de mensenzoon, als de zoon van Abraham, Als de Zoon van David, en als geliefde koning van Israël. 
 
 
 
 
 

- DVD serie: Over de Heilige Geest  

 
 
Zes studies over wat de Bijbel zegt over de Heilige Geest. Welke beloften heeft Jezus gedaan over de Heilige Geest? Wie is de persoon van de Heilige Geest? Wat is de vervulling of de doop met de Heilige Geest? Welke gaven van de Heilige Geest zijn er? Hoe krijgen we de vrucht van de Heilige Geest? Hoe kunnen we leven door de Heilige Geest?
 
 
 
 
 

- DVD serie: Gods Woord is één Oude Testament

Door het bestuderen van Gods Woord, in de structuur, de compositie en de schoonheid, leren we meer van God kennen. Zijn Woord ademt een eenheid uit, zoals God één is. Ook al kennen wij het onderscheid in Oude en Nieuwe Testament: zij vormen een eenheid in Gods boodschap. Deze serie studies wil u de compositie en de schoonheid van Gods Woord laten zien. Gods Woord is één, omdat God zelf één is. Het Oude Testamen kunnen we onderscheiden in Wet, Profeten en Geschriften.

 

 

- DVD serie: Gods Woord is één Nieuwe Testament

 

Het Nieuwe testament is te onderscheiden in Evangeliën, Brieven en Openbaring. Welke samenhang laten de onderdelen zien? Zoals Jezus zei: "Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het eind." Maar in de compostie van Gods Woord draait alles om een centrum, om een focuspunt. Deze serie studies wil u de compositie en de schoonheid van Gods Woord laten zien. Gods Woord is één, omdat God zelf één is.

  

 

- DVD serie: Van Pesach naar Pasen - Sedermaaltijd

 
In deze DVD wordt de link tussen Sedermaaltijd en Pasen haarfijn uitgelegd. De Sedermaaltijd die toen en nu nog door de Joden gevierd wordt en het Pasen van het Nieuwe Testament. Door Jacob en Hennie Keegstra 

 

 

 

- DVD serie: Geestelijke lessen uit de Natuur

De bijbel staat vol met verhalen over de natuur, met een geestelijke les. Zo vertelde Jezus veel gelijkenissen, b.v. de gelijkenis van de zaaier. Aan zijn discipelen vertelde Hij de geestelijke betekenis van de gelijkenissen. Toen God zijn volk Israël uit Egypte heefet bevrijd, zegende Hij hen met drie dingen: Koren, Wijn en Olie. Om het vol te houden in het leven heb je deze drie dingen nodig. Tevens verwijst Koren naar het hemelse brood, de Wijn naar de vreugde van God en de Olie naar de zalving van de Heilige Geest. En verwijzen deze drie zaken naar de Feesten van God. Koren wordt in het voorjaar geoogst, tussen Pasen en Pinksteren. Wijn en Olie worden pas in het najaar geoogst. Dan is het najaarsfeest, het Loofhuttenfeest. Uiteindelijk gaat het God om de grote oogst, de inzameling van alle volken, zodat het grote Feest, de maaltijd van God, gevierd kan worden. Bekijk deze DVD en zie hoe God ook u wil zegenen met wat u nodig hebt als christen. 

♦ Boeken

- Boek: Gods profetische feesten € 12,50

 
In de opdracht om bepaalde feesten te vieren plaatste God Israël en de gelovigen uit de volkeren in een cirkel van heden, verleden en toekomst. Jezus gaf bij het avondmaal de opdracht te gedenken wat tweeduizend jaar geleden op Golgotha gebeurde en dat Hij in de toekomst opnieuw deze maaltijd zal houden in zijn Koninkrijk. Dit boek geeft uitleg over de profetische betekenis van de voorjaars- en de najaarsfeesten uit de Bijbel. Auteur:
Jacob Keegstra.
 

 

- Boek: Bloed aan onze handen € 12,50

 
De tragische geschiedenis van de Kerk en het Joodse volk. Door Dr. Michael Brown.

 

 

 

- Boek: Familie van Abraham € 15,00

 
Het ontdekken van de kerk in het hart van Israël. De Bijbel spreekt voortdurend over het feit dat jood en gelovigen uit de volken tezamen de familie van God vormen. Victor Schlatter was atoomwetenschapper, maar eind jaren vijftig veranderde hij van loopbaan en ging linguïstiek studeren. Hij en zijn vrouw Elsie verhuisden naar Papoa-Nieuw-Guinea en vertaalden delen van de Bijbel in de Angel Heneng-taal en stichten een kerk met meer dan 85 gemeenten.
 
 
 
 

Al deze boeken en dvd's zijn te bestellen via de mail info@icej.nl of per tel: 038-7501283.

Factuur wordt meegezonden.
Verzendkosten € 2,50