Coronacrisis

Handreiking om te bidden en te proclameren

Printervriendelijke versieSend by email

We bieden u een hulpmiddel aan om te bidden en te proclameren tijdens de coronacrisis. U kunt de video 'Bidden voor een tijd als deze' als handreiking gebruiken of de handreiking downloaden; deze is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar. U kunt zelfs de handreiking beluisteren! Doet u mee?

Handreiking proclameren en gebed vanwege Coronacrisis

Voor een tijd als deze…..” Esther 4:14

We lezen het onderwerp en tekstgedeelte hardop voor met z’n allen.

Algemene proclamatie

Ondanks dat we niet alles begrijpen geloven we dat:

 • God alles onder controle heeft.
  God regeert over de heidenvolken, God zit op Zijn heilige troon.” Psalm 47:9
 • En wij tot God mogen komen met onze gebeden.
  Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” Hebr. 4:16

Proclamatie en Gebedsblokken

 • We gaan per onderwerp een tekst hard op zeggen (=proclameren).
 • Individueel het onderwerp doorbidden. Noem mensen bij naam.  Bv. 1 min.

Bidden voor de overheid

Proclamatie:

Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen, leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.” 1 Tim. 2:1,2

Bidden:

 • We bidden dat de regeringsleiders en bestuurders de juiste beslissingen mogen nemen.
 • Bid voor de “experts” van RIVM, GGD, virologen, die de overheid adviseren.
 • Noem de regeringsleiders en bestuurders bij naam.

Danken:

 • Dank dat we in dit land mogen wonen. Godsdienstvrijheid. Functionerende overheid veiligheidssystemen.

Bidden voor de zorgverleners en de mensen in vitale beroepen

Proclamatie:

Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” Jes. 53:4-5

Bidden:

 • We bidden voor mensen in de vitale beroepen, zodat Nederland draaiende blijft.
  Zorg, hulpverleners, onderwijs, voedselketen, nutsvoorzieningen, etc.
 • Noem de mensen die je kent bij name en breng ze voor de troon van God.

Danken:

 • Dank dat de mensen voor vitale beroepen terecht waardering krijgen. 

Bidden voor je eigen familie en kennissen

Proclamatie:

Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen.” 1 Tim. 4:10

Bidden:

 • Noem de namen van je familie en kennissen in gebed tot God.
 • Noem speciaal degene mensen die risicogroepen zijn. Die al besmet zijn of in quarantaine zitten. Noem ze bij naam.

Danken:

 • Dank voor onze familie en onze sociale contacten.

Bidden dat er mensen terug zullen keren tot God

Proclamatie:

Nader tot God en Hij zal tot u naderen. Reinig uw handen en zuiver uw hart.” Jac. 4:8

Bidden:

 • We bidden dat door deze coronacrisis mensen terug keren naar de Levende God. Bid voor je eigen geloofsgemeenschap. Dat ze de kansen die dit geeft mogen grijpen.
 • Noem de mensen bij naam die je op je hart hebt.

Danken:

 • Voor de bewustwording dat crisis ook mogelijkheden schept.

Bid dat de liefde niet zal verkillen tussen de mensen. 

Proclamatie:

En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.” Hebr. 10:24

Bidden:

 • We bidden voor ouderen, zieken, zwangeren, vluchtelingen, psychiatrische patiënten, gevangenen, zzp-ers en alle mensen die je op je hart krijgt. Bv Holocaustoverlevenden.
 • Noem de mensen bij naam.

Danken:

 • Dank dat we tot ontdekking komen dat we elkaar hard nodig en dat we mogen omzien naar elkaar. God heeft ons als sociale mensen geschapen.

We bidden voor dat er een oplossing komt voor coronavirus crisis wereldwijd

Proclamatie:

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.” Ef. 3:20,21

Bidden:

 • We bidden en danken voor een oplossing ivm corona virus. Bid dat God een oplossing zal geven en dat de wereld zal erkennen dat God de oplossing geeft.
 • Er zijn hoopvolle berichten over een vaccin uit Israël. Duitsland/USA en in Nederland is er een vergevorderd onderzoek over ‘antilichamen’.

Dank dat geen paniek is in de hemel:

 • De Heere regeert, Hij is met majesteit bekleed, de Heere is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen; vast staat Uw troon, van oudsher, U bent van eeuwigheid.” Psalm 93:1,2

We bidden voor Gods volk Israël en omliggende volken

Proclamatie:

O God, verlos Israël uit al zijn benauwheden.” Ps 25:22

Bidden:

 • Bid voor Gods volk Israël en het leiderschap in deze tijd van crisis.
 •  Bid voor het werk van de ICEJ,al 40 jaar betrokken in Gebed, Aliyah, Aid, Vieringenetc.
 •  Bid voor Israël en de omliggende landen dat ze zich mogen keren tot God en de Messias.

Danken: 

 • Dank God voor de mogelijkheden we als ICEJ hebben. Doordat we in het land zijn, mogen we als christenen Israël en al de mensen in het land tot zegen zijn, door te geven aan de mensen die het nodig hebben. Zij die net zijn aangekomen in de Aliyah en de Holocaust overlevenden.

Bid tot besluit het “Onze Vader” Mat. 6:9-13

Bemoedigingsliederen: Jezus Overwinnaar - Houd vol

Bemoedigingsteksten: Joh 16:33, Ps 27:1, Jes 60:1-3, Op 1:8

 


Gebedspunten voor Israel en de wereld, 18 april 2020

Gebed voor Israël

‘Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze HERE Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen’ (1 Korintiërs 1:10).

 • Bid voor de herinneringsdag 20 en 21 april van De Shoah. Vele wonden zijn er nog steeds. 
 • Bid dat de Israëlische leiders na deze derde verkiezingsronde een levensvatbare coalitieregering zullen kunnen vormen, die het goede en de veiligheid van de hele natie in gedachten zal hebben.
 • Laten we bidden dat de Heer wijsheid en inzicht zal geven over de Israëlische politici en dat er een gevoel van eenheid onder hen zal zijn.
 • Laten we de Heer vragen dat Zijn wil zal worden gedaan in het proces van het vormen van de volgende regering van Israël.
   
 • Dank voor de mogelijkheden die ICEJ krijgt om grote wereldwijde gebedsmomenten te organiseren elke woensdag via Zoom een ook het proclameren van de psalmen samen met de Joden in deze coronatijd.
 • Dank de voor de mogelijkheden die de ICEJ krijgt om actief te helpen in deze corona tijd emt uitdelen van voedsel aan Holocasutoverlevenden en ouderen.
 • Dank de Heer voor het opnieuw beschermen van de gemeenschappen in Zuid-Israël, en voor alle draagbare bomschuilplaatsen die de ICEJ het afgelopen decennium heeft kunnen doneren aan deze regio vanwege de vrijgevigheid van vele christenen.

Gebed voor de volkeren rond Israël

‘Maar voor u, die Mijn naam vreest, zal de Zon der Gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen ...’ (Maleachi 4: 2a).

 • Bid dat de wereldgezondheidsautoriteiten de verspreiding en impact van het Coronavirus kunnen beperken.
 • Bid dat degenen die besmet zijn met het virus zullen overleven en het niet verder zullen verspreiden.
 • Bid dat effectieve medicijnen snel worden ontwikkeld en ingezet om dit virus te behandelen en te voorkomen.
 • Laten we vooral bidden dat Israël, met al zijn geavanceerde medische kennis, snel het juiste antwoord zal vinden om deze wereldwijde dreiging te verslaan.

Gebed voor Nederland, eigen gemeente en de ICEJ

‘God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur’ (2 Korintiërs 2:14).

 • Laten we bidden dat de samenkomsten van de gemeenten middels youtube kunnen worden beluisterd.
 • Bid voor de activiteiten, ook hoe het moet met de komende activiteiten.  
 • Dank voor de mogleijkheden van leziningen via YouTube and Vimeo.