ICEJ Audio Lezingen

door Jacob Keegstra

Printervriendelijke versieSend by email

Jacob De volgende audio lezingen zijn te beluisteren:

Interview Groot Nieuws Radio: op zoek naar Israël


Het Bijbelse ABC, over de Symboliek van de Hebreeuwse Letters

De bijbel is geschreven in het Hebreeuws en in het Grieks. In onze Nederlandse vertaling proberen we zo goed mogelijk de betekenis van de tekst weer te geven. Toch missen we daarbij iets essentieels. De Hebreeuwse letters kennen ook een getalswaarde. In het Hebreeuws is de letter A, Alef ook het getal 1. We weten dat Jezus de eerste is, de nummer 1. Verder kennen we de getallen 3 en 7 en 10, als een verwijzing naar de Drieëenheid, de Volheid en de Gemeente. Maar wat betekenen de andere letters en getallen? Welke grondpatronen kent de Bijbel? 

We willen in deze studies deze letters nagaan, om te zien welke let Sob ons nog meer wil leren via de getalswaarde van deze letters. Blijkbaar hadden de schrijvers van de Bijbel ook de taak om de letters te tellen, zodat er geen jota of tittel verloren zou gaan. Het spellen van de letters gaat blijkbaar ook de betekenis van deze letters tellen. Vandaar dat de Bijbel in Psalm 90:12 schrijft: 'Leer mij zo mijn dagen tellen, opdat ik een wijs hart bekome.' 
 

 


De Wederkomst van Jezus

In de Bijbel staan veel beloften en profetieën over de eerste Komst als over de Wederkomst van Jezus Christus. Hoewel over dit laatste tegenwoordig maar weinig wordt gesproken, is de Wederkomst een belangrijk onderdeel van onze visie als christenen. De eerste christenen geloofden dat Jezus spoedig terug zou komen.
 

Grieks versus Hebreeuws Denken

 
In onze westerse cultuur zijn wij sterk beïnvloed door het Griekse denken. Ook     als christenen staan wij in deze cultuur. De Bijbel is geschreven vanuit het Hebreewse denken, wat vaak tegenover dit Griekse denken staat. De Bijbel roept ons op om een vernieuwing in ons denken te verlangen, waardoor wij dan in staat zijn om de wil van God te verstaan, nl. het goede, welgevallige en volkomene. Rom.12:2.
 

Gods profetische feesten

Wist u dat feesten een uitvinding van God zijn? God heeft de hoogtijdagen of feesten zelfs voorgeschreven om te vieren. Door het onderhouden van Gods feesten verkrijgen wij zelfs wijsheid. (Ps.90:12) Uit de compositie en de opbouw van de feesten zijn vele geestelijke lessen te leren. Deze DVD laat zien hoe mooi God alles op zijn tijd en in zijn seizoen heeft gemaakt.
 

Gods grote verbonden

Gods boloften en profetieën zijn gebundeerd op verbonden. Middels de verbonden vouwt God zijn heilsplan uit. God bouwt aan een huwelijksverbond met zijn volk, waarin wij de liefdestrouw van God zien. Ná de zondeval zoekt God de mens weer op en maakt een verbond met Adam. Na de zondvloed maakt God een verbond met Noach.Anderen verbonden zijn gemaakt met o.a. Mozes en David. Het nieuwe verbond geeft de mogelijkheid om weer in relatie met God te komen. Leer het belang van de verbonden kennen en ervaar de zegen van Gods grote verbonden
 

Wie is Jezus?

Velen weten niet goed raad met Jezus. Wie is Jezus? Wat deed Hij en wat doet Jezus nu? Deze DVD geeft zes studies waarbij o.a. wordt gekeken naar Jezus als de zoon van God, als de mensenzoon, als de zoon van Abraham, Als de Zoon van David, en als geliefde koning van Israël. 
 

Over de Heilige Geest

Zes studies over wat de Bijbel zegt over de Heilige Geest. Welke beloften heeft Jezus gedaan over de Heilige Geest? Wie is de persoon van de Heilige Geest? Wat is de vervulling of de doop met de Heilige Geest? Welke gaven van de Heilige Geest zijn er? Hoe krijgen we de vrucht van de Heilige Geest? Hoe kunnen we leven door de Heilige Geest?
 

Gods Woord is één: Oude Testament

Door het bestuderen van Gods Woord, in de structuur, de compositie en de schoonheid, leren we meer van God kennen. Zijn Woord ademt een eenheid uit, zoals God één is. Ook al kennen wij het onderscheid in Oude en Nieuwe Testament: zij vormen een eenheid in Gods boodschap. Deze serie studies wil u de compositie en de schoonheid van Gods Woord laten zien. Gods Woord is één, omdat God zelf één is. Het Oude Testamen kunnen we onderscheiden in Wet, Profeten en Geschriften.
 

Gods Woord is één: Nieuwe Testament  

Het Nieuwe testament is te onderscheiden in Evangeliën, Brieven en Openbaring. Welke samenhang laten de onderdelen zien? Zoals Jezus zei: "Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het eind." Maar in de compostie van Gods Woord draait alles om een centrum, om een focuspunt. Deze serie studies wil u de compositie en de schoonheid van Gods Woord laten zien. Gods Woord is één, omdat God zelf één is.
 
 

Van Pesach naar Pasen - Sedermaaltijd  

In deze DVD wordt de link tussen Sedermaaltijd en Pasen haarfijn uitgelegd. De Sedermaaltijd die toen en nu nog door de Joden gevierd wordt en het Pasen van het Nieuwe Testament. Door Jacob en Hennie Keegstra 
 

Geestelijke lessen uit de Natuur

https://nl.icej.org/files/dvd_geestelijke_lessen_uit_de_natuur.jpg

De bijbel staat vol met verhalen over de natuur, met een geestelijke les. Zo vertelde Jezus veel gelijkenissen, b.v. de gelijkenis van de zaaier. Aan zijn discipelen vertelde Hij de geestelijke betekenis van de gelijkenissen. Toen God zijn volk Israël uit Egypte heefet bevrijd, zegende Hij hen met drie dingen: Koren, Wijn en Olie. Om het vol te houden in het leven heb je deze drie dingen nodig. Tevens verwijst Koren naar het hemelse brood, de Wijn naar de vreugde van God en de Olie naar de zalving van de Heilige Geest. En verwijzen deze drie zaken naar de Feesten van God. Koren wordt in het voorjaar geoogst, tussen Pasen en Pinksteren. Wijn en Olie worden pas in het najaar geoogst. Dan is het najaarsfeest, het Loofhuttenfeest. Uiteindelijk gaat het God om de grote oogst, de inzameling van alle volken, zodat het grote Feest, de maaltijd van God, gevierd kan worden. Bekijk deze DVD en zie hoe God ook u wil zegenen met wat u nodig hebt als christen. 

Geestelijke lessen uit de natuur - 1
Geestelijke lessen uit de natuur - 2
Geestelijke lessen uit de natuur - 3


Jeruzalem de stad van God 

Jeruzalem de stad van God in de tijd van Abraham, David, Jezus en heden. In 2017 viert Israël dat Jeruzalem 50 jaar geleden werd verenigd, een Jubileum.

50 jaar Jeruzalem 1
50 jaar Jeruzalem 2
Vrede voor Jeruzalem


Lezingen Israëlmidweek op de Betteld:

Israëlmidweek 2018, Mozes, de Torah van Israël, deel 1, deel 2 en deel 3.

Israëlmidweek 2018, Elia, de profeet van Israël, deel 1en deel 2.


Thema lezingen:

Geestelijke vernieuwing - deel 1 en deel 2.

Genesis - Principes van God, Gen.1 en 50.

Herstel hut van David - Amos 9

Advent, over de Wederkomst van Jezus

Waarom Israël? 1

Waarom Israël? 2

Waarom Israël? 3

Alle zegen via Israël gekregen, Rom.15:27

Vrede voor Jeruzalem, Ps.122:6

50 jaar Jeruzalem 1

50 jaar Jeruzalem 2

Koninkrijk van God 1

Koninkrijk van God 2

Chanoeka

Verschillende series lezingen zijn te beluisteren via:

ICEJ Video's


ICEJ lezingen:

- Bijbels ABC, deel 1, deel 2 en deel 3.

- Wederkomst van Jezus, deel 1, deel 2 en deel 3.

- Grieks denken versus Hebreeuws denken, deel 1, deel 2 en deel 3.

- Gods profetische feesten, deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5 en deel 6.

- Gods grote verbonden, deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5 en deel 6.

- Wie is Jezus?, deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5 en deel 6.

- Over de Heilige Geest, deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5 en deel 6.

 


Lezingen met thema's van het wekelijkse joodse leesrooster

Parasja 'Noach', Noach - Genesis 6:9-11:32, Jesaja 54:1-55:5 

Parasja 'Va'jera', 'En Hij verscheen' - Genesis 18:1-22:24, 1 Koningen 4:1-37

Parasja 'Sara', Over het leven van Sara - Genesis 23

Parasja 'Wasjisjlach' , 'Hij schikte', Zegen van Jakob - Genesis 32:4-36:43, Hosea 11:7-12:12

Parasja 'Wajigasj', 'Hij kwam naderbij' - Ontmoeting Jozef met zijn broers - Genesis 44:18-47:27, Ezechiël 37:15-28

Parasja 'Sjemot', 'Namen' - Roeping - Exodus 1:1-6:1, Jesaja 27:6-28:13, 29:22-23

Parasja 'Bo', 'Kom' - Exodus 10:1-13:16, Jeremia 46:13-26

Parasja 'Besjalach', 'Als hij uittoog' - Eerst gejuich, dan gemor - Exodus 13:17-17:16, Richt.4:4-5:31

Parasja 'Jethro', Over het Verbond van God - Exodus 18-20,  Jesaja 1, 1 Johannes 1  

Parasja 'Ki Tisa', 'Als gij telt'  - Voorbede - Exodus 30:11-34:35, 1 Koningen 18:1-39

Parasja 'Wajikra', 'En Hij riep' - Leviticus 1:1-5:26, Jesaja 43:21-44:23

Parasja 'Bechoekotai', 'In Mijn verordeningen' - Zegen en vloek - Leviticus 26:3-27:34, Jeremia 16:19-17:14

Parasja 'Naso', 'Aan God gewijd' - Numeri 4:21-7:89, Richteren 13:2-25

Parasja Sjelach Lecha, 'Als u uitzendt' - Numeri 13:1-15:41, Jozua 2:1-24, Hebr.3:7-4:11

Parasja 'Korach' - Wortel van alle kwaad - Numeri 16:1-18:32, 1 Samuel 11:14-12:22

Parasja 'Pinchas' - Leiderschap - Num 25:10-29:40, 1 Kon.18:48-19:21, Joh. 2:13-25

 

Overige lezingen 

met dank aan de Vrije Evangelisatie Zwolle, Bapt.gem. Kampen, de messiaanse gemeenten Bracha en HaDerech in Apeldoorn, HaTikvah in Veenendaal.