Nederlandse boeken

Overzicht

Printervriendelijke versieSend by email

Overzicht van Nederlandse boeken

De boeken zijn te bestellen via de mail, per telefoon of met het bestelformulier.
D
e factuur wordt met het boek meegezonden.

 


Hoe denken wij?

Hebreeuws denken versus Grieks denken door Jacob Keegstra, € 15,00 

 Hoe denken wij?  Ons denken wordt beïnvloed door de cultuur waarin wij opgroeien. Dit zijn vaak onbewuste processen. Ik wil je meenemen in twee manieren van denken. Beide hebben verschillende uitgangspunten die onze cultuur en ons denken bepalen.

Dit boek bestaat uit twee delen, namelijk het denken vanuit de Bijbel tegenover het gebruikelijke denken in onze Westerse cultuur. Eerst wordt het Bijbelse ofwel het Hebreeuwse denken uitgewerkt, door middel van de Hebreeuwse visie op taal, natuur, cultuur en vervolgens tijd en feesten. Daarna komt het denken binnen onze cultuur aan bod, met haar grondslag in het Griekse denken. Dit wordt uitgewerkt in de verschillende fasen van haar ontwikkeling. Haar ideeën werken onbewust door in ons geestelijk leven. Wij gebruiken als christenen beide denkwijzen vaak door elkaar. In de Bijbel worden we opgeroepen om vernieuwd te worden in ons denken. Laat je inspireren en uitdagen door dit boek. Bestellen »


Gods Woord is één

Vanuit de Hebreeuwse compositie de Bijbel lezen door Jacob Keegstra, € 15,00

Zoals God de Schepper is van hemel en aarde, is ook Zijn Woord één grote schepping. Dit boek wil de compositie en de schoonheid van Gods Woord laten zien. In ieder Bijbelgedeelte zijn het begin en het einde van belang. Die geven als het ware een kader aan, waarbinnen God iets duidelijk wil maken. Zoals Jezus zei: Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde.

In de opbouw van Gods Woord, draait het naast het begin en het einde, vooral om het centrum. Dat middelpunt geeft de centrale boodschap van God weer. Aan de hand van de Hebreeuwse compositie wordt u meegenomen langs de Wet, Profeten en Geschriften. Deze vormen een samenhang met de Evangeliën, Brieven en Openbaring. Zijn Woord is één, zoals God Zelf één is. Bestellen »

 


Gods profetische feesten

door Jacob Keegstra

Boek Gods profetische feesten

De Nederlandse uitgave is uitverkocht. De Engelse en de Duitse vertalingen van dit boek zijn wel verkrijgbaar: € 12,50  

In de opdracht om bepaalde feesten te vieren plaatste God Israël en de gelovigen uit de volkeren in een cirkel van heden, verleden en toekomst. Jezus gaf bij het avondmaal de opdracht te gedenken wat tweeduizend jaar geleden op Golgotha gebeurde en dat Hij in de toekomst opnieuw deze maaltijd zal houden in zijn Koninkrijk. Dit boek geeft uitleg over de profetische betekenis van de voorjaars- en de najaarsfeesten uit de Bijbel. Bestellen »

 

 

 


Een jaar van zegeningen voor Jerusalem

door Petra van der Zande, € 10,00

Boek Een jaar van zegeningen voor Jeruzalem

Voor elke dag een een gedeelte uit het Woord van God, verzameld door Petra van der Zande. Dit is boek is heel goed te gebruiken om de bijbelsteksten te  proclameren. Bestellen »


 

 


 


Israelische feesten, gedenkdagen en evenementen

door Petra van der Zande, € 18,00

Dit boek gescheven door Petra van der Zande, is een gids over de Joodse feesten, gedenkdagen en evenmenten in Israël. Het geeft een uitleg waarom, wanneer en hoe deze gebeurenissen hebben plaatsgevonden in Bijbelse tijden en hoe het vandaag in Israël gevierd wordt. Het leren over de cultuur van het Joodse volk zal hopelijk resulteren in een grotere liefde voor Gods Woord. Bestellen »
 

 


 


Familie van Abraham

door Viktor Schlatter, € 9,95

boek Familie van Abraham

Het ontdekken van de kerk in het hart van Israël geschreven door Viktor Schlatter. De Bijbel spreekt voortdurend over het feit dat jood en gelovigen uit de volken tezamen de familie van God vormen. Victor Schlatter was atoomwetenschapper, maar eind jaren vijftig veranderde hij van loopbaan en ging linguïstiek studeren. Hij en zijn vrouw Elsie verhuisden naar Papoa-Nieuw-Guinea en vertaalden delen van de Bijbel in de Angel Heneng-taal en stichten een kerk met meer dan 85 gemeenten. Bestellen »