Redenen waarom wij Israël moeten steunen

Printervriendelijke versieSend by email

Israël geniet vandaag de dag steeds meer steun van de evangelische beweging. Soms wordt deze steun weinig begrepen, vooral omdat de kerk eeuwenlang moeite had om de 'Joodse kwestie' te begrijpen en zelfs militant antisemitisme tegen het Uitverkoren volk vertoonde en aanzette. Ze leerden dat God klaar was met de Joden. Dit is echter drastisch veranderd, maar de vraag blijft: waarom steunen we Israël vandaag?

Ik nodig u uit om uw Bijbel te nemen en vijf redenen met mij mee te nemen waarom alle gelovigen in Jezus Gods uitverkoren volk, de Joden, zouden moeten steunen, zegenen en bij zich moeten houden.

Reden #1 God van Israël houdt!
De profeet Jeremia zegt heel duidelijk: "De mensen die het zwaard overleefden, vonden genade in de wildernis..." De Heer is van weleer voor mij verschenen en zegt: "Ja, ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; Daarom heb ik je met liefdesvriendelijkheid aangetrokken. Opnieuw zal ik u bouwen, en u zult herbouwd worden, o maagd van Israël! ...." (Jeremia 31:2–4). Na een seizoen van oordeel ('het zwaard') wordt God gemotiveerd door Zijn 'eeuwige liefde' om Israël te herstellen. Merk op dat het een eeuwige liefde is... onophoudelijk, nooit eindigend! Het was deze liefde die Gods plan met Israël heeft geboren (Deuteronomium 7:7) en deze liefde zal het ook tot een glorieus einde brengen (Romeinen 11:25-28).

Iemand vroeg me eens: "Hoe kan God een zondige natie als Israël liefhebben?" Het antwoord is simpel: door dezelfde onvoorwaardelijke liefde die de Heer heeft jegens de kerk. Inderdaad, "toen wij nog zondaars waren, stierf Christus voor ons" (Romeinen 5:8). Dus hier is een eenvoudige regel voor alle gelovigen: We moeten liefhebben wat Jezus liefheeft. Hoe is je liefde voor Israël? Vraag God om je Zijn liefde voor het Joodse volk te geven!

Reden #2 God houdt Zijn verbond met Israël!
God bevestigde Zijn belofte om Israël het Land Kanaän te geven met een gezworen verbond. In Genesis lezen we hoe God aan Abraham verscheen om hem een land en nakomelingen te beloven die net zo ontelbaar waren als de sterren van de hemel. Abraham antwoordde: "Hoe kan ik er zeker van zijn dat U dit werkelijk zult doen?" God antwoordde door naar beneden te komen als een brandende fakkel die door offerdieren ging om de landbelofte met Abraham te verzegelen door verbondseed (Genesis 15:17-18).

Een van de belangrijkste karaktereigenschappen van God is dat Hij een verbondsbezijzijt Is. In het verleden stonden sommige christenen erop dat God van gedachten veranderde over Israël, ze opgaf en een nieuw verbond met de kerk sloot – het 'nieuwe Israël'. Maar dat zou catastrofaal nieuws zijn voor elke gelovige vandaag. Moeten we met al onze zonden, lauwheid of gebrek aan toewijding vrezen dat God ook over ons van gedachten zal veranderen? Nee, want "zelfs als wij ontrouw zijn, blijft Hij trouw; omdat Hij Zichzelf niet kan verloochenen" (2 Timoteüs 2:13). De grote hoop voor zowel Israël als de Kerk is dus dat God altijd Zijn verbondsbeloften nakomt – voor altijd!

Reden #3 God Zijn naam verheerlijkt!
De profeet Ezechiël beschreef krachtig in hoofdstuk 36 hoe God het land en het volk Israël in de laatste dagen zal herstellen. Wanneer hij ziet dat zij terugkeren uit de volken en vervuld worden met Gods Geest, geeft hij een duidelijke reden waarom God dit doet: "Ik had bezorgdheid over Mijn heilige naam, die het huis van Israël onder de volken had beleden, waar ze ook heen gingen." (Ezechiël 36:21). Dan verklaart hij aan Israël: "... niet omwille van jou, maar omwille van Mijn heilige naam zal ik je herstellen... En Ik zal Mijn grote naam heiligen ... de volken zullen weten dat ik de Heer ben," zegt de Here God, "wanneer ik voor hun ogen in u geheiligd ben. Want Ik zal u uit de volken nemen, u uit alle landen verzamelen en u in uw eigen land brengen" (Ezechiël 36:23-24).

Het is verbazingwekkend dat de wereldmedia zelfs 73 jaar na de oprichting nog steeds zo bezig zijn met Israël. Zoals de Zwitserse theoloog Karl Barth in 1967 verklaarde: "Nu kun je het in de kranten lezen; God vervult Zijn beloften.' Of zoals Ezechiël het zei, God heiligt Zijn naam voor de hele wereld. Door naar Israël te kijken, kan de wereld zien dat God nog leeft en Dat Hij een belofte houdende God is! Daarom, wanneer u het Onze Vader bidt, 'geheiligd zij Uw naam', bid dan ook voor Israël en Gods trouw aan hen.

Reden #4 Israël een sleutel is voor opwekking en toekomstige zegen voor de kerk!
Volgens de apostel Paulus zal israëls volledige herstel een ongekende zegen voor de kerk geven. In Romeinen 11 doet Paulus twee verbazingwekkende uitspraken: "Als hun val nu rijkdom is voor de wereld, en hun falende rijkdom voor de heidenen, hoeveel meer hun volheid!" (Romeinen 11:12); En als hun verdreven worden de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanvaarding dan zijn dan het leven uit de dood?" (Romeinen 11:15).

Paulus presenteert het als bijna een wiskundige formule. Kijkend naar de val of mislukking van Israël en het wegwerpen, ziet hij nog steeds zegening losgelaten van 'rijkdom voor de heidenen' en 'verzoening van de wereld'. Dan kijkt hij naar Israëls toekomstige volheid en acceptatie en voorziet hij een nog grotere bevrijding voor de wereld van 'leven uit de dood'.

John Wesley merkte op deze verzen op: "Zoveel profetieën verwijzen naar deze grootse gebeurtenis, dat het verrassend is dat elke christen eraan kan twijfelen. Wanneer het is volbracht, zal het zo'n sterke demonstratie zijn, zowel van de openbaring van het Oude als van het Nieuwe Testament, die ongetwijfeld velen zal overtuigen... Het zal het overstromende leven vrijgeven aan de wereld, die dood was.

In Handelingen 3:19-20 ziet Petrus ook dat een geestelijk hersteld Israël 'tijden van vernieuwing van de tegenwoordigheid van de Heer' zal bevrijden, en de 'tijden van het herstel van alle dingen' die uiteindelijk de terugkeer van Christus brengen. Dat betekent dat het herstel van Israël de sleutel is voor iedereen die dorst heeft naar de uitstorting die God nog steeds in petto heeft voor de kerk. Of om het anders te zeggen: Als je dorst hebt naar opwekking, bid dan voor Israël!


 

Reden #5 Wij zijn het de Joden verschuldigd!

In zijn brief aan de Romeinen vertelt Paulus over zijn tijd bij de kerken van Macedonië. Ze stortten rijkelijk een liefdesoffer uit voor de 'arme heiligen' in Jeruzalem. Het was zo'n substantieel geschenk dat Paulus besloot het persoonlijk aan Jeruzalem te leveren. Maar waarom gaven ze zoveel? Paulus legt uit: "Want het behaagde degenen uit Macedonië en Achaia om een zekere bijdrage te leveren voor de armen onder de heiligen die in Jeruzalem zijn. Het behaagde hen en zij zijn hun schuldenaren. Want als de heidenen deelgenoten van hun geestelijke dingen zijn geweest, is het hun plicht hen ook in materiële dingen te dienen.' (Romeinen 15:26-27) De gelovigen van Macedonië begrepen een belangrijk principe. De verlossing kwam van de Joden (Johannes 4:22), en zij waren verplicht om een geschenk van dank terug te geven. We moeten niet vergeten dat Jezus Joods was, dat de auteurs van de Bijbel allemaal Israëlieten waren, en alles wat ons geloof vandaag definieert – zelfs het offer van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest – vond plaats in Israël door Joden. Zo verklaarde Jezus zelf: "Redding is van de Joden!" (Johannes 4:22). Heb je ooit je dankbaarheid getoond aan Gods volk voor het toedienen van de middelen van Zijn eeuwige genade aan ons? Zo niet, dan moedig ik u aan het Macedonische voorbeeld te volgen en uw waardering voor Israël uit te spreken.